Radington Industrial Consulting, s. r. o.

Aktualizované 29.5.2024
Partner verejného sektora

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
Radington Industrial Consulting, s. r. o.
Sídlo:
Križkova 9
81104 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Zápis v OR SR
Mestský súd Bratislava III
oddiel: Sro/147626/B
Od 17.4.2008, posledná zmena 17.11.2022
Štatutárny orgán:
  • Ing. Tomáš Magyarics
IČO:
44123558
DIČ:
2022610502

IČ DPH:

SK2022610502
Podľa §4, registrovaný od 1.11.2020
SK NACE (RÚZ):
46900 Nešpecializovaný veľkoobchod
Základné imanie:
166 000 EUR
Druh vlastníctva
Súkromné tuzemské
  • VSO s. r. o. (100,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 04/2022 do 12/2022 podaná 29.06.2023 ako riadna.

Firma zostavila riadnu účtovnú závierku za obdobie kratšie ako 12 mesiacov z niektorého z nasledujúcich dôvodov - napr. prechodu z účtovného na hospodársky rok, vstup do konkurzu, likvidácie alebo reštrukturalizácie. Keďže sa nejedná o celé 12 mesačné účtovné obdobie, môžu byť naše interpretácie z tohto dôvodu skreslené, preto takéto výkazy neinterpretujeme.

Absolútne ukazovatele

59 468 378 €

%

8 883 984 €

%

28 906 602 €

%

6 956 315 €

%

4 600 389 €

%

Relatívne ukazovatele

14.94 %

-4,7 %

77.23

70,7

23.46 %

20,3 %

75.94 %

-21,0 %

1.15

0,1 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 4/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 59 436 081 € %

Tržby z predaja výrobkov a služieb 15 800 € 100,0 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 38 493 985 € %

Náklady na materiál, energie 30 005 € %

Služby 12 043 907 € %

Pridaná hodnota 8 883 984 € %

Osobné náklady 115 039 € 161,3 %
Odpisy a opravné položky k majetku 5 760 € 100,0 %
Opravné položky
Ostatné výnosy 458 € 100,0 %
Iné prevádzkové náklady 177 944 € %

Zisk z predaja majetku
 
HV z hospodárskej činnosti 8 585 699 € %

HV z finančnej činnosti 1 461 € %

z toho Nákladové úroky 0 € -100,0 %
HV pred zdanením 8 587 160 € %

Daň 1 806 299 € %

HV po zdanení 6 780 861 € %

EBITDA 8 591 459 € %

 
Aktíva
Majetok celkom
28 906 602 € %

 
Neobežný majetok 2 363 294 € 100,0 %
Dlhodobý hmotný majetok 136 591 € 100,0 %
Dlhodobý nehmotný majetok 9 203 € 100,0 %
Dlhodobý finančný majetok 2 217 500 € 100,0 %
 
Obežný majetok 26 538 506 € %

Zásoby 1 259 547 € %

Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky 20 742 095 € %

Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 4 536 864 € %

 
Časové rozlíšenie 4 802 € 100,0 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 28 906 602 € %

 
Vlastné imanie
6 956 315 € %

Základné imanie 166 000 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 9 454 € 100,0 %
HV minulých rokov 0 € 100,0 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 6 780 861 € %

 
Záväzky 21 949 191 € 280,3 %
Dlhodobé záväzky 438 € 100,0 %
Krátkodobé záväzky 21 941 823 € 280,4 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 6 930 € 47,5 %
 
Časové rozlíšenie 1 096 € 100,0 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?