Loading

Beluša Foods s. r. o.

Historický názov:
  • BRUGER, s.r.o.
Aktualizované 18.4.2024

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
Beluša Foods s. r. o.
Sídlo:
Farská 1746
01861 Beluša
Zápis v OR SR
Okresný súd Trenčín
oddiel: Sro/20685/R
Od 25.4.2008, posledná zmena 5.1.2024
Štatutárny orgán:
  • Manuela Georgeta Banu
IČO:
44129823
DIČ:
2022596455

IČ DPH:

SK2022596455
Podľa §4, registrovaný od 15.8.2008
SK NACE (RÚZ):
10420 Výroba margarínu a podobných jedlých tukov
Základné imanie:
6 700 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
  • Orkla Food Ingredients AS (88,81%)
  • Orkla Foods Romania S.A. (11,19%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 20.06.2023 ako riadna.

Firma Beluša Foods s. r. o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 28 060 403 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 65,41%. Dosiahnutý zisk po zdanení 1 364 315 EUR vzrástol medziročne o 1 244 133 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 91,36% celkových výnosov firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 72,79%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 35,22%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 32,34%.

Absolútne ukazovatele

29 127 600 €

69,5 %

3 385 794 €

118,4 %

11 093 143 €

29,7 %

1 903 816 €

252,9 %

-334 428 €

-163,4 %

Relatívne ukazovatele

12.07 %

2,9 %

2.46

1,0

12.30 %

10,9 %

82.84 %

-10,8 %

0.69

-0,2 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 1 450 818 € 0,3 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 26 609 585 € 71,5 %
Zmena stavu zásob 885 527 € %

Aktivácia 41 543 € -56,9 %
Náklady na predaj tovaru 1 206 819 € -3,5 %
Náklady na materiál, energie 23 353 650 € 72,8 %
Služby 1 011 601 € 35,2 %
Pridaná hodnota 3 385 794 € 118,4 %
Osobné náklady 1 375 146 € 32,3 %
Odpisy a opravné položky k majetku 332 785 € 21,0 %
Opravné položky 29 609 € 100,0 %
Ostatné výnosy 130 403 € 75,5 %
Iné prevádzkové náklady 76 810 € 4,3 %
Zisk z predaja majetku 8 000 € -72,7 %
 
HV z hospodárskej činnosti 1 739 456 € %

HV z finančnej činnosti -35 177 € 49,7 %
z toho Nákladové úroky 25 039 € -50,6 %
HV pred zdanením 1 704 279 € %

Daň 339 964 € %

HV po zdanení 1 364 315 € %

EBITDA 2 064 241 € %

 
Aktíva
Majetok celkom
11 093 143 € 29,7 %
 
Neobežný majetok 3 085 182 € 0,6 %
Dlhodobý hmotný majetok 3 047 320 € 0,6 %
Dlhodobý nehmotný majetok 37 862 € 3,5 %
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 8 006 114 € 46,0 %
Zásoby 2 270 730 € 118,6 %
Dlhodobé pohľadávky 5 061 € 100,0 %
Krátkodobé pohľadávky 5 715 317 € 28,6 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 15 006 € %

 
Časové rozlíšenie 1 847 € 16,4 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 11 093 143 € 29,7 %
 
Vlastné imanie
1 903 816 € 252,9 %
Základné imanie 6 700 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 3 051 803 € 0,2 %
HV minulých rokov -2 519 002 € 4,3 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 1 364 315 € %

 
Záväzky 9 189 327 € 14,7 %
Dlhodobé záväzky 614 935 € -79,4 %
Krátkodobé záväzky 8 337 328 € 68,2 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 237 064 € 214,7 %
 
Časové rozlíšenie

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?