GreenCoop družstvo

Aktualizované 17.6.2024
Partner verejného sektora

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
GreenCoop družstvo
Sídlo:
Budovateľská 7194
92901 Dunajská Streda
Zápis v OR SR
Okresný súd Trnava
oddiel: Dr/10191/T
Od 1.5.2008, posledná zmena 28.2.2023
Štatutárny orgán:
  • Gergely Szigeti
  • Ing. Zsolt Bindics
  • Mgr. Bálint Szigeti
IČO:
44130759
DIČ:
2022597962

IČ DPH:

SK2022597962
Podľa §4, registrovaný od 1.11.2008
SK NACE (RÚZ):
46310 Veľkoobchod s ovocím a zeleninou
Základné imanie:
1 992 EUR
Druh vlastníctva
Družstevné
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 30.06.2023 ako riadna.

Firma GreenCoop družstvo dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 38 506 435 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 10,37%. Dosiahnutý zisk po zdanení 153 618 EUR poklesol medziročne o 73 901 EUR.

Firma predala tovar za 29 581 783 EUR, dosiahla zisk z predaja tovaru vo výške 333 968 EUR, pracuje s obchodnou maržou vo výške 1%.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 27,03%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 19,96%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 13,97%.

Absolútne ukazovatele

43 199 044 €

10,0 %

2 746 923 €

22,6 %

12 412 733 €

31,2 %

799 398 €

23,6 %

-821 884 €

56,8 %

Relatívne ukazovatele

7.13 %

0,7 %

1.15

0,1

1.24 %

-1,2 %

93.56 %

0,4 %

0.68

0,1 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 29 581 783 € 6,7 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 8 924 652 € 24,6 %
Zmena stavu zásob -9 425 € -200,4 %
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 29 247 815 € 6,9 %
Náklady na materiál, energie 2 835 971 € 27,0 %
Služby 3 666 301 € 20,0 %
Pridaná hodnota 2 746 923 € 22,6 %
Osobné náklady 2 390 964 € 14,0 %
Odpisy a opravné položky k majetku 879 050 € 11,6 %
Opravné položky 0 € -100,0 %
Ostatné výnosy 4 648 465 € 7,7 %
Iné prevádzkové náklady 3 646 692 € 16,1 %
Zisk z predaja majetku 44 167 € %

 
HV z hospodárskej činnosti 522 849 € 5,1 %
HV z finančnej činnosti -184 413 € -10,3 %
z toho Nákladové úroky 158 765 € 30,9 %
HV pred zdanením 338 436 € 2,4 %
Daň 184 818 € 79,7 %
HV po zdanení 153 618 € -32,5 %
EBITDA 1 357 732 € 5,3 %
 
Aktíva
Majetok celkom
12 412 733 € 31,2 %
 
Neobežný majetok 6 667 058 € 34,8 %
Dlhodobý hmotný majetok 6 608 989 € 39,9 %
Dlhodobý nehmotný majetok 48 564 € -76,8 %
Dlhodobý finančný majetok 9 505 € 0,0 %
 
Obežný majetok 5 708 560 € 27,1 %
Zásoby 1 169 092 € 54,4 %
Dlhodobé pohľadávky 300 000 € 100,0 %
Krátkodobé pohľadávky 4 175 308 € 12,8 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 64 160 € 102,8 %
 
Časové rozlíšenie 37 115 € 26,4 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 12 412 733 € 31,2 %
 
Vlastné imanie
799 398 € 23,6 %
Základné imanie 1 992 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 191 200 € 6,3 %
HV minulých rokov 452 588 € 90,7 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 153 618 € -32,5 %
 
Záväzky 10 833 562 € 36,8 %
Dlhodobé záväzky 1 436 139 € 184,7 %
Krátkodobé záväzky 3 898 810 € 11,4 %
Krátkodobé finančné výpomoci 302 885 € -26,1 %
Bankové úvery dlhodobé 3 802 703 € 112,2 %
Bankové úvery krátkodobé 1 286 091 € -20,4 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 106 934 € 9,0 %
 
Časové rozlíšenie 779 773 € -13,2 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?