VEGUM a. s.

Historický názov:
  • Vegum Slovensko a. s.
Aktualizované 18.6.2024
Partner verejného sektora

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
VEGUM a. s.
Sídlo:
Gumárenská 337
97223 Dolné Vestenice
Zápis v OR SR
Okresný súd Trenčín
oddiel: Sa/10529/R
Od 30.4.2008, posledná zmena 4.8.2023
Štatutárny orgán:
  • Ing. Ján Struhár
  • Ing. Libuša Zvačová
  • Paulína Jakubec
IČO:
44141211
DIČ:
2022609655

IČ DPH:

SK2022609655
Podľa §4, registrovaný od 23.5.2008
SK NACE (RÚZ):
22190 Výroba ostatných výrobkov z gumy
Základné imanie:
4 367 332 EUR
Druh vlastníctva
Súkromné tuzemské
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2023 za obdobie od 01/2023 do 12/2023 podaná 28.03.2024 ako riadna.

Firma VEGUM a. s. dosiahla v roku 2023 tržby vo výške 32 769 165 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o pokles o 4,22%. Dosiahnutý zisk po zdanení je 62 759 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 96,65% celkových výnosov firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne znížili o 17,69%.
  • Náklady na služby sa medziročne znížili o 7,26%.
  • Osobné náklady sa medziročne znížili o 2,74%.

Absolútne ukazovatele

33 904 889 €

-3,7 %

12 777 982 €

25,7 %

30 946 271 €

-8,6 %

12 502 267 €

0,5 %

-3 091 974 €

18,8 %

Relatívne ukazovatele

38.99 %

9,3 %

1.25

0,3

0.20 %

7,1 %

59.60 %

-3,7 %

0.47

0,0 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2023 do 12/2023 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru
Tržby z predaja výrobkov a služieb 32 769 165 € -4,2 %
Zmena stavu zásob 104 130 € %

Aktivácia 954 € -99,0 %
Náklady na predaj tovaru
Náklady na materiál, energie 18 039 062 € -17,7 %
Služby 2 057 067 € -7,3 %
Pridaná hodnota 12 777 982 € 25,7 %
Osobné náklady 10 196 270 € -2,7 %
Odpisy a opravné položky k majetku 1 636 451 € 5,0 %
Opravné položky -4 697 € -189,1 %
Ostatné výnosy 166 106 € -62,6 %
Iné prevádzkové náklady 458 347 € 3,0 %
Zisk z predaja majetku 12 921 € 162,1 %
 
HV z hospodárskej činnosti 670 776 € 135,3 %
HV z finančnej činnosti -603 855 € -69,4 %
z toho Nákladové úroky 519 847 € 82,3 %
HV pred zdanením 66 921 € 103,0 %
Daň 4 162 € -94,8 %
HV po zdanení 62 759 € 102,7 %
EBITDA 2 289 471 € %

 
Aktíva
Majetok celkom
30 946 271 € -8,6 %
 
Neobežný majetok 20 836 251 € -7,0 %
Dlhodobý hmotný majetok 20 750 479 € -6,7 %
Dlhodobý nehmotný majetok 85 772 € -40,2 %
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 9 908 045 € -12,7 %
Zásoby 3 853 994 € -9,8 %
Dlhodobé pohľadávky 104 647 € -27,5 %
Krátkodobé pohľadávky 5 945 842 € -14,2 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 3 562 € -65,9 %
 
Časové rozlíšenie 201 975 € 79,3 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 30 946 271 € -8,6 %
 
Vlastné imanie
12 502 267 € 0,5 %
Základné imanie 4 367 332 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 10 874 776 € 0,0 %
HV minulých rokov -2 802 600 € %
HV za účtovné obdobie po zdanení 62 759 € 102,7 %
 
Záväzky 18 427 493 € -13,9 %
Dlhodobé záväzky 4 243 713 € -7,5 %
Krátkodobé záväzky 4 871 813 € -23,1 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé 659 774 € -39,3 %
Bankové úvery krátkodobé 8 209 023 € -6,5 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 443 170 € -28,1 %
 
Časové rozlíšenie 16 511 € -3,1 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?