VEGUM a. s.

Historický názov:
  • Vegum Slovensko a. s.
Aktualizované 7.12.2023
Partner verejného sektora Výskumná organizácia

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
VEGUM a. s.
Sídlo:
Gumárenská 337
97223 Dolné Vestenice
Zápis v OR SR
Okresný súd Trenčín
oddiel: Sa/10529/R
Od 30.4.2008, posledná zmena 4.8.2023
Štatutárny orgán:
  • Ing. Ján Struhár
  • Ing. Libuša Zvačová
  • Paulína Jakubec
IČO:
44141211
DIČ:
2022609655

IČ DPH:

SK2022609655
Podľa §4, registrovaný od 23.5.2008
SK NACE (RÚZ):
22190 Výroba ostatných výrobkov z gumy
Základné imanie:
4 367 332 EUR
Druh vlastníctva
Súkromné tuzemské
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 31.03.2023 ako riadna.

Firma VEGUM a. s. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 34 213 440 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 11,11%. Dosiahnutá strata je 2 338 331 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 97,17% celkových výnosov firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 38,2%.
  • Náklady na služby sa medziročne znížili o 1,13%.
  • Osobné náklady sa medziročne znížili o 3,16%.

Absolútne ukazovatele

35 210 654 €

5,4 %

10 167 692 €

-22,3 %

33 859 619 €

8,8 %

12 439 508 €

-15,8 %

-3 806 603 €

-281,0 %

Relatívne ukazovatele

29.72 %

-12,8 %

0.97

-0,2

-6.91 %

-8,4 %

63.26 %

10,8 %

0.47

-0,1 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru
Tržby z predaja výrobkov a služieb 34 213 440 € 11,1 %
Zmena stavu zásob -10 403 € -103,8 %
Aktivácia 98 823 € -11,5 %
Náklady na predaj tovaru
Náklady na materiál, energie 21 916 206 € 38,2 %
Služby 2 218 052 € -1,1 %
Pridaná hodnota 10 167 692 € -22,3 %
Osobné náklady 10 483 105 € -3,2 %
Odpisy a opravné položky k majetku 1 559 165 € -2,2 %
Opravné položky 5 274 € 141,3 %
Ostatné výnosy 444 491 € -76,5 %
Iné prevádzkové náklady 445 140 € -73,8 %
Zisk z predaja majetku -20 798 € -179,3 %
 
HV z hospodárskej činnosti -1 901 389 € %
HV z finančnej činnosti -356 409 € -13,7 %
z toho Nákladové úroky 285 196 € 11,7 %
HV pred zdanením -2 257 798 € %
Daň 80 533 € -25,7 %
HV po zdanení -2 338 331 € %
EBITDA -321 516 € -113,1 %
 
Aktíva
Majetok celkom
33 859 619 € 8,8 %
 
Neobežný majetok 22 393 798 € 7,8 %
Dlhodobý hmotný majetok 22 250 426 € 8,2 %
Dlhodobý nehmotný majetok 143 372 € -28,7 %
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 11 353 176 € 11,1 %
Zásoby 4 271 383 € -1,8 %
Dlhodobé pohľadávky 144 387 € 3,7 %
Krátkodobé pohľadávky 6 926 949 € 21,1 %
Krátkodobý finančný majetok 0 € 0 %
Finančné účty 10 457 € -33,9 %
 
Časové rozlíšenie 112 645 € -3,3 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 33 859 619 € 8,8 %
 
Vlastné imanie
12 439 508 € -15,8 %
Základné imanie 4 367 332 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 10 874 776 € 0,0 %
HV minulých rokov -464 269 € 50,4 %
HV za účtovné obdobie po zdanení -2 338 331 € %
 
Záväzky 21 403 080 € 31,2 %
Dlhodobé záväzky 4 588 966 € 66,6 %
Krátkodobé záväzky 6 332 836 € 109,2 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé 1 087 028 € -39,8 %
Bankové úvery krátkodobé 8 778 170 € 7,6 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 616 080 € 7,3 %
 
Časové rozlíšenie 17 031 € -5,0 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?