Loading

AirExplore, s. r. o.

Historický názov:
  • SlovExplore, s. r. o.
Aktualizované 16.4.2024
Partner verejného sektora

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
AirExplore, s. r. o.
Sídlo:
Krajná 29
82104 Bratislava - mestská časť Ružinov
Zápis v OR SR
Mestský súd Bratislava III
oddiel: Sro/54013/B
Od 19.8.2008, posledná zmena 6.2.2024
Štatutárny orgán:
  • Martin Štulajter
  • Miroslav Polónyi
IČO:
44168802
DIČ:
2022682750

IČ DPH:

SK2022682750
Podľa §4, registrovaný od 1.4.2010
SK NACE (RÚZ):
51100 Osobná letecká doprava
Základné imanie:
3 600 000 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
  • AVIA SOLUTIONS GROUP (ASG) PLC (100,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 29.06.2023 ako riadna.

Firma AirExplore, s. r. o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 69 251 089 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 108,61%. Dosiahnutá strata 5 472 805 EUR sa prehĺbila medziročne o 4 763 400 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 95,78% celkových výnosov firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 118,35%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 88,11%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 83,17%.

Absolútne ukazovatele

72 300 857 €

97,3 %

7 960 637 €

%

16 332 887 €

-1,2 %

-7 741 045 €

-241,3 %

-4 563 430 €

-260,8 %

Relatívne ukazovatele

11.50 %

8,3 %

1.42

1,1

-33.51 %

-29,2 %

147.40 %

33,7 %

0.61

-0,6 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru
Tržby z predaja výrobkov a služieb 69 251 089 € 108,6 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru
Náklady na materiál, energie 6 240 902 € 118,3 %
Služby 55 049 550 € 88,1 %
Pridaná hodnota 7 960 637 € %

Osobné náklady 5 597 459 € 83,2 %
Odpisy a opravné položky k majetku 149 191 € -4,5 %
Opravné položky 6 040 077 € 100,0 %
Ostatné výnosy 2 223 756 € -22,8 %
Iné prevádzkové náklady 3 058 576 € 286,6 %
Zisk z predaja majetku -9 553 € -241,3 %
 
HV z hospodárskej činnosti -4 670 463 € %
HV z finančnej činnosti -802 342 € -20,0 %
z toho Nákladové úroky 48 732 € -31,4 %
HV pred zdanením -5 472 805 € %
Daň
HV po zdanení -5 472 805 € %
EBITDA -4 511 719 € %
 
Aktíva
Majetok celkom
16 332 887 € -1,2 %
 
Neobežný majetok 330 065 € -18,9 %
Dlhodobý hmotný majetok 330 065 € -18,5 %
Dlhodobý nehmotný majetok 0 € -100,0 %
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 14 457 838 € -7,6 %
Zásoby 2 042 451 € 259,9 %
Dlhodobé pohľadávky 3 618 819 € 8,0 %
Krátkodobé pohľadávky 5 042 606 € -36,8 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 3 753 962 € 0,1 %
 
Časové rozlíšenie 1 544 984 € 221,1 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 16 332 887 € -1,2 %
 
Vlastné imanie
-7 741 045 € -241,3 %
Základné imanie 40 000 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 4 000 € 0,0 %
HV minulých rokov -2 312 240 € -44,3 %
HV za účtovné obdobie po zdanení -5 472 805 € %
 
Záväzky 24 073 932 € 28,0 %
Dlhodobé záväzky 4 495 203 € -30,5 %
Krátkodobé záväzky 16 347 433 € 75,1 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé 1 600 000 € -27,3 %
Bankové úvery krátkodobé 600 000 € 0,0 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 1 031 296 € %

 
Časové rozlíšenie

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?