COOP Jednota - Logistické centrum, a. s.

Aktualizované 30.11.2023

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
COOP Jednota - Logistické centrum, a. s.
Sídlo:
Horný Hričov 470
01342 Horný Hričov
Zápis v OR SR
Okresný súd Žilina
oddiel: Sa/10648/L
Od 19.6.2008, posledná zmena 23.2.2022
Štatutárny orgán:
  • Ing. Janka Madajová
  • Ing. Miroslav Janík
  • Ing. Zita Bógová
  • Ing. Ján Koza
IČO:
44174870
DIČ:
2022632260

IČ DPH:

SK2022632260
Podľa §4, registrovaný od 18.11.2011
SK NACE (RÚZ):
46900 Nešpecializovaný veľkoobchod
Základné imanie:
600 000 EUR
Druh vlastníctva
Družstevné
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 31.03.2023 ako riadna.

Firma COOP Jednota - Logistické centrum, a. s. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 178 534 145 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 11,32%. Dosiahnutý zisk po zdanení 2 028 289 EUR vzrástol medziročne o 536 228 EUR.

Prevažná časť výnosov je tvorená tržbami za predaj tovaru, tieto tržby tvoria 94,01% celkových výnosov firmy.

Firma predala tovar za 167 878 658 EUR, dosiahla zisk z predaja tovaru vo výške 1 205 551 EUR, pracuje s obchodnou maržou vo výške 0%.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 18,59%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 6,79%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 6,47%.

Absolútne ukazovatele

178 575 735 €

11,3 %

7 881 098 €

14,2 %

30 966 078 €

22,0 %

5 512 149 €

23,3 %

-796 404 €

%

Relatívne ukazovatele

4.41 %

0,1 %

1.74

0,1

6.55 %

0,7 %

82.20 %

-0,2 %

0.70

-0,0 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 167 878 658 € 11,5 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 10 655 487 € 8,1 %
Zmena stavu zásob 0 € 0 %
Aktivácia 0 € 0 %
Náklady na predaj tovaru 166 673 107 € 11,3 %
Náklady na materiál, energie 550 139 € 18,6 %
Služby 3 429 801 € 6,8 %
Pridaná hodnota 7 881 098 € 14,2 %
Osobné náklady 4 520 420 € 6,5 %
Odpisy a opravné položky k majetku 458 740 € -4,3 %
Opravné položky 0 € 0 %
Ostatné výnosy 40 740 € 29,1 %
Iné prevádzkové náklady 165 953 € 18,1 %
Zisk z predaja majetku 850 € %

 
HV z hospodárskej činnosti 2 777 575 € 34,4 %
HV z finančnej činnosti -181 553 € -21,5 %
z toho Nákladové úroky 138 827 € 15,0 %
HV pred zdanením 2 596 022 € 35,4 %
Daň 567 733 € 33,6 %
HV po zdanení 2 028 289 € 35,9 %
EBITDA 3 235 465 € 27,1 %
 
Aktíva
Majetok celkom
30 966 078 € 22,0 %
 
Neobežný majetok 9 843 699 € 44,6 %
Dlhodobý hmotný majetok 9 789 881 € 45,0 %
Dlhodobý nehmotný majetok 53 818 € -7,0 %
Dlhodobý finančný majetok 0 € 0 %
 
Obežný majetok 21 109 803 € 13,8 %
Zásoby 5 855 643 € 23,2 %
Dlhodobé pohľadávky 4 518 € 0,5 %
Krátkodobé pohľadávky 15 248 051 € 10,5 %
Krátkodobý finančný majetok 0 € 0 %
Finančné účty 1 591 € 7,1 %
 
Časové rozlíšenie 12 576 € 33,4 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 30 966 078 € 22,0 %
 
Vlastné imanie
5 512 149 € 23,3 %
Základné imanie 600 000 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 123 319 € 0,0 %
HV minulých rokov 2 760 541 € 22,5 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 2 028 289 € 35,9 %
 
Záväzky 25 448 868 € 21,9 %
Dlhodobé záväzky 1 632 427 € -0,3 %
Krátkodobé záväzky 15 748 437 € 21,5 %
Krátkodobé finančné výpomoci 0 € 0 %
Bankové úvery dlhodobé 1 747 321 € 213,9 %
Bankové úvery krátkodobé 6 160 767 € 10,4 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 159 916 € 16,4 %
 
Časové rozlíšenie 5 061 € -79,4 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?