COOP Jednota - Logistické centrum, a. s.

Aktualizované 17.6.2024

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
COOP Jednota - Logistické centrum, a. s.
Sídlo:
Horný Hričov 470
01342 Horný Hričov
Zápis v OR SR
Okresný súd Žilina
oddiel: Sa/10648/L
Od 19.6.2008, posledná zmena 23.4.2024
Štatutárny orgán:
  • Ing. Miroslav Janík
  • Ing. Zita Bógová
  • Ing. Ján Koza
  • Ing. Janka Madajová
IČO:
44174870
DIČ:
2022632260

IČ DPH:

SK2022632260
Podľa §4, registrovaný od 18.11.2011
SK NACE (RÚZ):
46900 Nešpecializovaný veľkoobchod
Základné imanie:
600 000 EUR
Druh vlastníctva
Družstevné
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2023 za obdobie od 01/2023 do 12/2023 podaná 02.04.2024 ako riadna.

Firma COOP Jednota - Logistické centrum, a. s. dosiahla v roku 2023 tržby vo výške 208 042 391 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 16,53%. Dosiahnutý zisk po zdanení 1 258 358 EUR poklesol medziročne o 769 931 EUR.

Prevažná časť výnosov je tvorená tržbami za predaj tovaru, tieto tržby tvoria 94,07% celkových výnosov firmy.

Firma predala tovar za 195 915 703 EUR, dosiahla zisk z predaja tovaru vo výške 926 346 EUR, pracuje s obchodnou maržou vo výške 0%.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 72,75%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 11,85%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 20,97%.

Absolútne ukazovatele

208 261 337 €

16,6 %

8 266 514 €

4,9 %

32 853 103 €

6,1 %

4 967 407 €

-9,9 %

2 701 €

100,3 %

Relatívne ukazovatele

3.97 %

-0,4 %

1.51

-0,2

3.83 %

-2,7 %

84.88 %

2,7 %

0.71

0,0 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2023 do 12/2023 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 195 915 703 € 16,7 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 12 126 688 € 13,8 %
Zmena stavu zásob 0 € 0 %
Aktivácia 0 € 0 %
Náklady na predaj tovaru 194 989 357 € 17,0 %
Náklady na materiál, energie 950 370 € 72,8 %
Služby 3 836 150 € 11,8 %
Pridaná hodnota 8 266 514 € 4,9 %
Osobné náklady 5 468 201 € 21,0 %
Odpisy a opravné položky k majetku 687 881 € 50,0 %
Opravné položky 0 € 0 %
Ostatné výnosy 204 778 € %

Iné prevádzkové náklady 188 128 € 13,4 %
Zisk z predaja majetku 14 159 € %

 
HV z hospodárskej činnosti 2 141 241 € -22,9 %
HV z finančnej činnosti -498 902 € -174,8 %
z toho Nákladové úroky 463 012 € 233,5 %
HV pred zdanením 1 642 339 € -36,7 %
Daň 383 981 € -32,4 %
HV po zdanení 1 258 358 € -38,0 %
EBITDA 2 814 963 € -13,0 %
 
Aktíva
Majetok celkom
32 853 103 € 6,1 %
 
Neobežný majetok 9 930 874 € 0,9 %
Dlhodobý hmotný majetok 9 801 369 € 0,1 %
Dlhodobý nehmotný majetok 129 505 € 140,6 %
Dlhodobý finančný majetok 0 € 0 %
 
Obežný majetok 22 910 825 € 8,5 %
Zásoby 6 724 826 € 14,8 %
Dlhodobé pohľadávky 5 195 € 15,0 %
Krátkodobé pohľadávky 16 178 841 € 6,1 %
Krátkodobý finančný majetok 0 € 0 %
Finančné účty 1 963 € 23,4 %
 
Časové rozlíšenie 11 404 € -9,3 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 32 853 103 € 6,1 %
 
Vlastné imanie
4 967 407 € -9,9 %
Základné imanie 600 000 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 123 319 € 0,0 %
HV minulých rokov 2 985 730 € 8,2 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 1 258 358 € -38,0 %
 
Záväzky 27 882 868 € 9,6 %
Dlhodobé záväzky 1 628 320 € -0,3 %
Krátkodobé záväzky 19 361 104 € 22,9 %
Krátkodobé finančné výpomoci 0 € 0 %
Bankové úvery dlhodobé 3 131 865 € 79,2 %
Bankové úvery krátkodobé 3 550 401 € -42,4 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 211 178 € 32,1 %
 
Časové rozlíšenie 2 828 € -44,1 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?