Loading

CROWN Bevcan Slovakia s. r. o.

Aktualizované 23.4.2024

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
CROWN Bevcan Slovakia s. r. o.
Sídlo:
Kechnec 293
04458 Kechnec
Zápis v OR SR
Mestský súd Košice
oddiel: Sro/30193/V
Od 10.6.2008, posledná zmena 26.10.2022
Štatutárny orgán:
  • Andrea Vavassori
  • Jean-Francois Lelouch
  • Özgür Atas
IČO:
44201010
DIČ:
2022638376

IČ DPH:

SK2022638376
Podľa §4, registrovaný od 1.1.2009
SK NACE (RÚZ):
25920 Výroba obalov z ľahkých kovov
Základné imanie:
83 140 000 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
  • Crown European Holdings (100,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 09.08.2023 ako riadna.

Firma CROWN Bevcan Slovakia s. r. o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 117 623 103 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 20,26%. Dosiahnutý zisk po zdanení 1 941 788 EUR vzrástol medziročne o 674 557 EUR.

Firma „aktivovala“ časť nákladov vynaložených v aktuálnom roku vo výške 10 239 206 EUR. Môže ísť o vytvorenie majetku vlastnou činnosťou, čo sa prejaví zvýšením hodnoty aktív. Hodnota aktivácie tvorí významný podiel na hospodárskom výsledku firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 45,43%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 11,0%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 6,04%.

Absolútne ukazovatele

141 486 657 €

26,3 %

10 699 351 €

4,5 %

107 140 836 €

0,3 %

76 352 850 €

2,6 %

37 145 009 €

15,7 %

Relatívne ukazovatele

9.10 %

-1,4 %

1.95

-0,0

1.81 %

0,6 %

28.74 %

-1,6 %

1.65

0,1 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 23 664 688 € -9,6 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 93 958 415 € 31,2 %
Zmena stavu zásob 1 868 852 € 216,1 %
Aktivácia 10 239 206 € 44,2 %
Náklady na predaj tovaru 23 664 688 € -9,6 %
Náklady na materiál, energie 89 242 239 € 45,4 %
Služby 6 130 141 € 11,0 %
Pridaná hodnota 10 699 351 € 4,5 %
Osobné náklady 5 479 814 € 6,0 %
Odpisy a opravné položky k majetku 3 948 179 € -1,1 %
Opravné položky -5 258 € 27,7 %
Ostatné výnosy 960 058 € 151,6 %
Iné prevádzkové náklady 340 756 € 52,1 %
Zisk z predaja majetku 41 € 101,2 %
 
HV z hospodárskej činnosti 1 890 701 € 52,8 %
HV z finančnej činnosti 72 416 € 25,4 %
z toho Nákladové úroky
HV pred zdanením 1 963 117 € 51,6 %
Daň 21 329 € -22,9 %
HV po zdanení 1 941 788 € 53,2 %
EBITDA 5 833 581 € 11,6 %
 
Aktíva
Majetok celkom
107 140 836 € 0,3 %
 
Neobežný majetok 39 439 356 € -7,2 %
Dlhodobý hmotný majetok 39 428 323 € -7,2 %
Dlhodobý nehmotný majetok 11 033 € -13,9 %
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 67 630 767 € 5,3 %
Zásoby 17 255 399 € 18,3 %
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky 50 284 708 € 1,5 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 90 660 € -4,9 %
 
Časové rozlíšenie 70 713 € 145,6 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 107 140 836 € 0,3 %
 
Vlastné imanie
76 352 850 € 2,6 %
Základné imanie 83 140 000 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 526 563 € 13,7 %
HV minulých rokov -9 255 501 € 11,5 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 1 941 788 € 53,2 %
 
Záväzky 30 303 053 € -4,6 %
Dlhodobé záväzky 29 361 € -6,8 %
Krátkodobé záväzky 30 071 538 € -4,7 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 202 154 € 9,0 %
 
Časové rozlíšenie 484 933 € -16,2 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?