Solvent SR, spol. s r.o.

Historický názov:
  • p.k. Solvent SK, s. r. o.
Aktualizované 25.5.2024

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
Solvent SR, spol. s r.o.
Sídlo:
Hlohovecká 6
95141 Lužianky
Zápis v OR SR
Okresný súd Nitra
oddiel: Sro/26538/N
Od 27.8.2008, posledná zmena 8.6.2022
Štatutárny orgán:
  • Ing. Peter Kratochvíl
  • Martin Moravec
  • Milan Borhy
IČO:
44268637
DIČ:
2022706939

IČ DPH:

SK2022706939
Podľa §4, registrovaný od 7.3.2011
SK NACE (RÚZ):
46450 Veľkoobchod s parfumérskym a kozmetickým tovarom
Základné imanie:
10 000 EUR
Druh vlastníctva
Medzinárodné - súkromné
  • Solvent ČR s.r.o. (51,0%)
  • Ing. Peter Kratochvíl (24,5%)
  • Milan Borhy (24,5%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 22.06.2023 ako riadna.

Firma Solvent SR, spol. s r.o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 86 540 724 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 7,42%. Dosiahnutý zisk po zdanení 8 359 755 EUR vzrástol medziročne o 3 292 157 EUR.

Prevažná časť výnosov je tvorená tržbami za predaj tovaru, tieto tržby tvoria 94,17% celkových výnosov firmy.

Firma predala tovar za 86 273 154 EUR, dosiahla zisk z predaja tovaru vo výške 17 609 435 EUR, pracuje s obchodnou maržou vo výške 20%.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 31,53%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 6,71%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 3,68%.

Absolútne ukazovatele

91 616 244 €

13,6 %

11 137 998 €

10,6 %

47 592 909 €

-6,7 %

36 792 901 €

13,0 %

31 090 073 €

46,5 %

Relatívne ukazovatele

12.87 %

0,4 %

3.77

0,2

17.57 %

7,6 %

22.69 %

-13,5 %

3.20

1,4 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 86 273 154 € 7,5 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 267 570 € -15,8 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 68 663 719 € 6,8 %
Náklady na materiál, energie 481 659 € 31,5 %
Služby 6 257 348 € 6,7 %
Pridaná hodnota 11 137 998 € 10,6 %
Osobné náklady 2 953 566 € 3,7 %
Odpisy a opravné položky k majetku 540 807 € -12,6 %
Opravné položky
Ostatné výnosy 226 742 € %

Iné prevádzkové náklady 490 324 € 204,4 %
Zisk z predaja majetku 3 260 920 € %

 
HV z hospodárskej činnosti 10 640 963 € 64,6 %
HV z finančnej činnosti -42 358 € -60,3 %
z toho Nákladové úroky 35 221 € -15,7 %
HV pred zdanením 10 598 605 € 64,6 %
Daň 2 238 850 € 63,2 %
HV po zdanení 8 359 755 € 65,0 %
EBITDA 7 920 850 € 11,9 %
 
Aktíva
Majetok celkom
47 592 909 € -6,7 %
 
Neobežný majetok 6 237 892 € -50,9 %
Dlhodobý hmotný majetok 5 976 926 € -23,0 %
Dlhodobý nehmotný majetok 0 € 0 %
Dlhodobý finančný majetok 260 966 € -94,7 %
 
Obežný majetok 40 444 707 € 7,7 %
Zásoby 8 638 098 € 24,2 %
Dlhodobé pohľadávky 72 062 € -72,7 %
Krátkodobé pohľadávky 29 534 554 € 1,8 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 2 199 993 € 63,7 %
 
Časové rozlíšenie 910 310 € 19,4 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 47 592 909 € -6,7 %
 
Vlastné imanie
36 792 901 € 13,0 %
Základné imanie 10 000 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 239 546 € -19,9 %
HV minulých rokov 28 183 600 € 3,6 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 8 359 755 € 65,0 %
 
Záväzky 9 773 153 € -45,5 %
Dlhodobé záväzky 9 298 € 15,1 %
Krátkodobé záväzky 8 166 031 € -14,7 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé 502 497 € -66,5 %
Bankové úvery krátkodobé 999 996 € -85,2 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 95 331 € -11,8 %
 
Časové rozlíšenie 1 026 855 € 93,7 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?