Loading

VOLKSWAGEN GROUP SERVICES, s.r.o.

Historický názov:
  • AUTOVISION SLOVAKIA, s. r. o.
Aktualizované 16.4.2024

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
VOLKSWAGEN GROUP SERVICES, s.r.o.
Sídlo:
J. Jonáša 1
84302 Bratislava
Zápis v OR SR
Mestský súd Bratislava III
oddiel: Sro/53632/B
Od 24.7.2008, posledná zmena 4.1.2024
Štatutárny orgán:
  • Juraj Kiripolský
  • Karina Küker
IČO:
44281382
DIČ:
2022651851

IČ DPH:

SK2022651851
Podľa §4, registrovaný od 15.8.2008
SK NACE (RÚZ):
82990 Ostatné pomocné obchodné činnosti i. n.
Základné imanie:
5 000 EUR
Druh vlastníctva
Medzinárodné - súkromné
  • Volkswagen Group Services GmbH (85,0%)
  • VOLKSWAGEN SLOVAKIA, a.s. (15,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 29.06.2023 ako riadna.

Firma VOLKSWAGEN GROUP SERVICES, s.r.o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 26 783 895 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 44,5%. Dosiahnutý zisk po zdanení 1 950 202 EUR vzrástol medziročne o 603 800 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 99,34% celkových výnosov firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 47,66%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 75,37%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 33,17%.

Absolútne ukazovatele

26 963 073 €

42,1 %

20 177 354 €

36,8 %

13 542 114 €

36,8 %

7 329 935 €

8,1 %

10 110 299 €

29,0 %

Relatívne ukazovatele

75.33 %

-4,2 %

1.15

0,0

14.40 %

0,8 %

45.87 %

14,3 %

5.09

-1,9 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru
Tržby z predaja výrobkov a služieb 26 783 895 € 44,5 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru
Náklady na materiál, energie 184 897 € 47,7 %
Služby 6 421 644 € 75,4 %
Pridaná hodnota 20 177 354 € 36,8 %
Osobné náklady 17 546 760 € 33,2 %
Odpisy a opravné položky k majetku 163 385 € -0,6 %
Opravné položky
Ostatné výnosy 154 651 € -64,5 %
Iné prevádzkové náklady 100 879 € 33,0 %
Zisk z predaja majetku
 
HV z hospodárskej činnosti 2 520 981 € 42,6 %
HV z finančnej činnosti 6 628 € 134,3 %
z toho Nákladové úroky 15 621 € -12,9 %
HV pred zdanením 2 527 609 € 44,6 %
Daň 577 407 € 43,6 %
HV po zdanení 1 950 202 € 44,8 %
EBITDA 2 684 366 € 38,9 %
 
Aktíva
Majetok celkom
13 542 114 € 36,8 %
 
Neobežný majetok 303 168 € -33,7 %
Dlhodobý hmotný majetok 193 716 € -35,0 %
Dlhodobý nehmotný majetok 109 452 € -31,3 %
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 12 878 956 € 41,0 %
Zásoby
Dlhodobé pohľadávky 657 126 € 127,2 %
Krátkodobé pohľadávky 9 468 275 € 38,9 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 2 753 555 € 35,8 %
 
Časové rozlíšenie 359 990 € 16,9 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 13 542 114 € 36,8 %
 
Vlastné imanie
7 329 935 € 8,1 %
Základné imanie 5 000 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 96 122 € 0,0 %
HV minulých rokov 5 278 611 € -1,0 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 1 950 202 € 44,8 %
 
Záväzky 6 212 179 € 99,1 %
Dlhodobé záväzky 163 312 € 34,5 %
Krátkodobé záväzky 2 466 698 € 87,7 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé 4 823 € 100,0 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 3 577 346 € 112,3 %
 
Časové rozlíšenie

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?