HOCHTIEF SK s.r.o.

Historický názov:
  • HOCHTIEF Construction Slovakia s. r. o.
Aktualizované 17.6.2024
Partner verejného sektora Registrovaný hospodársky subjekt

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
HOCHTIEF SK s.r.o.
Sídlo:
Miletičova 23
82109 Bratislava
Zápis v OR SR
Mestský súd Bratislava III
oddiel: Sro/54382/B
Od 11.9.2008, posledná zmena 27.7.2022
Štatutárny orgán:
  • David Alonso Rodríguez
  • Ing. Tomáš Koranda
IČO:
44298170
DIČ:
2022685731

IČ DPH:

SK2022685731
Podľa §4, registrovaný od 1.2.2009
SK NACE (RÚZ):
42110 Výstavba ciest a diaľnic
Základné imanie:
5 000 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
  • HOCHTIEF CZ a. s. (100,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2023 za obdobie od 01/2023 do 12/2023 podaná 02.04.2024 ako riadna.

Firma HOCHTIEF SK s.r.o. dosiahla v roku 2023 tržby vo výške 45 590 465 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 1,91%. Dosiahnutý zisk po zdanení 1 045 988 EUR poklesol medziročne o 435 600 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 99,52% celkových výnosov firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 31,15%.
  • Náklady na služby sa medziročne znížili o 6,49%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 40,01%.

Absolútne ukazovatele

45 812 641 €

2,4 %

6 224 811 €

19,7 %

43 875 145 €

10,6 %

6 430 690 €

16,0 %

6 894 135 €

-11,2 %

Relatívne ukazovatele

13.65 %

2,0 %

1.60

-0,3

2.38 %

-1,4 %

85.34 %

-0,7 %

1.20

-0,1 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2023 do 12/2023 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru
Tržby z predaja výrobkov a služieb 45 590 465 € 1,9 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru
Náklady na materiál, energie 8 335 166 € 31,1 %
Služby 31 030 488 € -6,5 %
Pridaná hodnota 6 224 811 € 19,7 %
Osobné náklady 3 898 442 € 40,0 %
Odpisy a opravné položky k majetku 21 756 € 6,2 %
Opravné položky 220 021 € -21,4 %
Ostatné výnosy 28 380 € 98,2 %
Iné prevádzkové náklady 447 417 € %

Zisk z predaja majetku
 
HV z hospodárskej činnosti 1 665 555 € -17,8 %
HV z finančnej činnosti -376 457 € -113,9 %
z toho Nákladové úroky 452 838 € %

HV pred zdanením 1 289 098 € -30,3 %
Daň 243 110 € -34,1 %
HV po zdanení 1 045 988 € -29,4 %
EBITDA 1 687 311 € -17,6 %
 
Aktíva
Majetok celkom
43 875 145 € 10,6 %
 
Neobežný majetok 0 € -100,0 %
Dlhodobý hmotný majetok 0 € -100,0 %
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 40 415 862 € 127,8 %
Zásoby
Dlhodobé pohľadávky 2 310 208 € 92,9 %
Krátkodobé pohľadávky 33 546 902 € 136,9 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 4 558 752 € 91,6 %
 
Časové rozlíšenie 3 459 283 € -84,2 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 43 875 145 € 10,6 %
 
Vlastné imanie
6 430 690 € 16,0 %
Základné imanie 5 000 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 3 526 222 € 0,0 %
HV minulých rokov 1 853 480 € 250,4 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 1 045 988 € -29,4 %
 
Záväzky 37 148 141 € 8,8 %
Dlhodobé záväzky 645 010 € 23,1 %
Krátkodobé záväzky 34 374 488 € 11,9 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 2 128 643 € -26,9 %
 
Časové rozlíšenie 296 314 € 100,0 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?