HOCHTIEF SK s.r.o.

Historický názov:
  • HOCHTIEF Construction Slovakia s. r. o.
Aktualizované 30.11.2023
Partner verejného sektora Registrovaný hospodársky subjekt

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
HOCHTIEF SK s.r.o.
Sídlo:
Miletičova 23
82109 Bratislava
Zápis v OR SR
Mestský súd Bratislava III
oddiel: Sro/54382/B
Od 11.9.2008, posledná zmena 27.7.2022
Štatutárny orgán:
  • David Alonso Rodríguez
  • Ing. Tomáš Koranda
IČO:
44298170
DIČ:
2022685731

IČ DPH:

SK2022685731
Podľa §4, registrovaný od 1.2.2009
SK NACE (RÚZ):
42130 Výstavba mostov a tunelov
Základné imanie:
5 000 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
  • HOCHTIEF CZ a. s. (100,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 27.06.2023 ako riadna.

Firma HOCHTIEF SK s.r.o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 44 737 669 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 47,8%. Dosiahnutý zisk po zdanení 1 481 588 EUR vzrástol medziročne o 978 477 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 99,95% celkových výnosov firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne znížili o 2,7%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 75,16%.
  • Osobné náklady sa medziročne znížili o 5,49%.

Absolútne ukazovatele

44 759 596 €

47,8 %

5 198 247 €

8,5 %

39 687 851 €

167,2 %

5 541 728 €

32,4 %

7 765 933 €

134,9 %

Relatívne ukazovatele

11.62 %

-4,2 %

1.87

0,2

3.73 %

0,3 %

86.04 %

14,2 %

1.25

-0,1 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru
Tržby z predaja výrobkov a služieb 44 737 669 € 47,8 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru
Náklady na materiál, energie 6 355 648 € -2,7 %
Služby 33 183 774 € 75,2 %
Pridaná hodnota 5 198 247 € 8,5 %
Osobné náklady 2 784 309 € -5,5 %
Odpisy a opravné položky k majetku 20 483 € 135,9 %
Opravné položky 280 015 € %

Ostatné výnosy 14 317 € %

Iné prevádzkové náklady 101 269 € -90,3 %
Zisk z predaja majetku
 
HV z hospodárskej činnosti 2 026 488 € 153,6 %
HV z finančnej činnosti -175 959 € -11,8 %
z toho Nákladové úroky 47 834 € %

HV pred zdanením 1 850 529 € 188,3 %
Daň 368 941 € 166,0 %
HV po zdanení 1 481 588 € 194,5 %
EBITDA 2 046 971 € 153,4 %
 
Aktíva
Majetok celkom
39 687 851 € 167,2 %
 
Neobežný majetok 16 229 € -2,9 %
Dlhodobý hmotný majetok 16 229 € -2,9 %
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 17 740 232 € 34,1 %
Zásoby
Dlhodobé pohľadávky 1 197 360 € -60,6 %
Krátkodobé pohľadávky 14 163 376 € 89,0 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 2 379 496 € -11,6 %
 
Časové rozlíšenie 21 931 390 € %

Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 39 687 851 € 167,2 %
 
Vlastné imanie
5 541 728 € 32,4 %
Základné imanie 5 000 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 3 526 222 € 0,0 %
HV minulých rokov 528 918 € 246,2 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 1 481 588 € 194,5 %
 
Záväzky 34 146 123 € 220,1 %
Dlhodobé záväzky 524 149 € 30,5 %
Krátkodobé záväzky 30 708 329 € 261,8 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 2 913 645 € 64,1 %
 
Časové rozlíšenie

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?