Takko Fashion Slovakia s. r. o.

Aktualizované 17.6.2024

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
Takko Fashion Slovakia s. r. o.
Sídlo:
Diaľničná cesta 5
90301 Senec
Zápis v OR SR
Mestský súd Bratislava III
oddiel: Sro/54030/B
Od 19.8.2008, posledná zmena 22.3.2023
Štatutárny orgán:
  • Paul Friedrich Thieme
  • Thomas Eichhorn
IČO:
44306661
DIČ:
2022687359

IČ DPH:

SK2022687359
Podľa §4, registrovaný od 1.12.2008
SK NACE (RÚZ):
47710 Maloobchod s odevmi v špecializovaných predajniach
Základné imanie:
1 000 000 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
  • Takko Fashion s. r. o. (100,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2023 za obdobie od 02/2023 do 01/2024 podaná 29.04.2024 ako riadna.

Firma Takko Fashion Slovakia s. r. o. dosiahla v roku 2023 tržby vo výške 38 759 098 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o pokles o 2,0%. Dosiahnutý zisk po zdanení 1 535 340 EUR poklesol medziročne o 55 459 EUR.

Prevažná časť výnosov je tvorená tržbami za predaj tovaru, tieto tržby tvoria 89,92% celkových výnosov firmy.

Firma predala tovar za 34 974 070 EUR, dosiahla zisk z predaja tovaru vo výške 18 275 271 EUR, pracuje s obchodnou maržou vo výške 52%.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne znížili o 18,13%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 2,92%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 11,9%.

Absolútne ukazovatele

38 893 596 €

-2,4 %

9 975 551 €

10,2 %

8 619 709 €

-18,6 %

4 967 496 €

-6,8 %

4 833 606 €

-12,1 %

Relatívne ukazovatele

25.74 %

2,8 %

1.30

-0,0

17.81 %

2,8 %

42.37 %

-7,3 %

2.26

1,1 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 2/2023 do 1/2024 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 34 974 070 € -2,1 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 3 785 028 € -1,4 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 16 698 799 € -9,4 %
Náklady na materiál, energie 1 210 925 € -18,1 %
Služby 10 876 921 € 2,9 %
Pridaná hodnota 9 975 551 € 10,2 %
Osobné náklady 7 656 622 € 11,9 %
Odpisy a opravné položky k majetku 274 601 € 25,8 %
Opravné položky -3 098 € -132,3 %
Ostatné výnosy 86 249 € -60,9 %
Iné prevádzkové náklady 62 925 € -43,1 %
Zisk z predaja majetku 8 692 € -42,6 %
 
HV z hospodárskej činnosti 2 076 344 € -1,9 %
HV z finančnej činnosti -104 327 € -69,1 %
z toho Nákladové úroky
HV pred zdanením 1 972 017 € -4,0 %
Daň 436 677 € -5,9 %
HV po zdanení 1 535 340 € -3,5 %
EBITDA 2 339 155 € 0,8 %
 
Aktíva
Majetok celkom
8 619 709 € -18,6 %
 
Neobežný majetok 1 015 316 € 46,4 %
Dlhodobý hmotný majetok 1 015 316 € 46,4 %
Dlhodobý nehmotný majetok 0 € 0 %
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 7 279 101 € -23,6 %
Zásoby 2 779 157 € -43,9 %
Dlhodobé pohľadávky 1 139 460 € -10,5 %
Krátkodobé pohľadávky 2 816 210 € 15,5 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 544 274 € -37,3 %
 
Časové rozlíšenie 325 292 € -9,6 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 8 619 709 € -18,6 %
 
Vlastné imanie
4 967 496 € -6,8 %
Základné imanie 1 000 000 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 621 000 € 0,0 %
HV minulých rokov 1 811 156 € -14,6 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 1 535 340 € -3,5 %
 
Záväzky 3 652 213 € -30,5 %
Dlhodobé záväzky 39 934 € 15,7 %
Krátkodobé záväzky 1 631 327 € -47,7 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 1 980 952 € -5,7 %
 
Časové rozlíšenie

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?