BIO OIL Development s.r.o. & co., k.s.

Aktualizované 29.5.2024

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
BIO OIL Development s.r.o. & co., k.s.
Sídlo:
Dohnányho 4
91702 Trnava
Zápis v OR SR
Okresný súd Trnava
oddiel: Sr/10070/T
Od 2.8.2008, posledná zmena 1.5.2024
Štatutárny orgán:
  • Marián Kormúth
  • Philipp Lazar
  • Aleksandar Dimitrov Kuzmanski
  • BIO OIL Development s.r.o.
IČO:
44315911
DIČ:
2022669561

IČ DPH:

SK2022669561
Podľa §4, registrovaný od 15.5.2009
SK NACE (RÚZ):
38110 Zber iného ako nebezpečného odpadu
Základné imanie:
1 328 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 28.06.2023 ako riadna.

Firma BIO OIL Development s.r.o. & co., k.s. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 121 622 111 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 31,6%. Dosiahnutý zisk po zdanení 2 997 965 EUR poklesol medziročne o 119 094 196 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 72,63% celkových výnosov firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 27,93%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 21,26%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 18,15%.

Absolútne ukazovatele

149 328 835 €

-35,5 %

4 979 980 €

-28,9 %

11 282 506 €

-91,7 %

3 005 456 €

-97,5 %

1 510 657 €

-98,7 %

Relatívne ukazovatele

4.09 %

-3,5 %

7.62

-5,0

26.57 %

-62,9 %

73.36 %

62,8 %

0.80

-8,4 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 13 166 626 € 232,8 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 108 455 485 € 22,6 %
Zmena stavu zásob 206 433 € 100,0 %
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 12 698 881 € 233,2 %
Náklady na materiál, energie 99 620 333 € 27,9 %
Služby 4 529 350 € 21,3 %
Pridaná hodnota 4 979 980 € -28,9 %
Osobné náklady 653 676 € 18,2 %
Odpisy a opravné položky k majetku 49 028 € 181,1 %
Opravné položky -20 000 € -156,5 %
Ostatné výnosy 23 352 € -92,0 %
Iné prevádzkové náklady 579 292 € %

Zisk z predaja majetku 20 073 € -75,1 %
 
HV z hospodárskej činnosti 3 761 409 € -44,2 %
HV z finančnej činnosti 52 441 € -100,0 %
z toho Nákladové úroky 11 638 € -42,1 %
HV pred zdanením 3 813 850 € -96,9 %
Daň 815 221 € -42,9 %
HV po zdanení 2 997 965 € -97,5 %
EBITDA 3 770 364 € -43,5 %
 
Aktíva
Majetok celkom
11 282 506 € -91,7 %
 
Neobežný majetok 370 723 € -10,7 %
Dlhodobý hmotný majetok 61 511 € -28,0 %
Dlhodobý nehmotný majetok 9 212 € -68,8 %
Dlhodobý finančný majetok 300 000 € 0,0 %
 
Obežný majetok 10 842 580 € -92,0 %
Zásoby 3 133 021 € -6,4 %
Dlhodobé pohľadávky 1 235 904 € 0,0 %
Krátkodobé pohľadávky 6 297 032 € -95,0 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 176 623 € -95,8 %
 
Časové rozlíšenie 69 203 € 47,4 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 11 282 506 € -91,7 %
 
Vlastné imanie
3 005 456 € -97,5 %
Základné imanie 1 328 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania
HV minulých rokov 6 163 € 0,0 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 2 997 965 € -97,5 %
 
Záväzky 8 276 720 € -42,4 %
Dlhodobé záväzky 75 934 € 0,1 %
Krátkodobé záväzky 7 355 328 € -48,4 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé 809 564 € 100,0 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 35 894 € -26,1 %
 
Časové rozlíšenie 330 € 100,0 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?