Loading

Datamars Slovakia s. r. o.

Historický názov:
  • GS AGENCY, s. r. o.
Aktualizované 16.4.2024
Partner verejného sektora Registrovaný hospodársky subjekt

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
Datamars Slovakia s. r. o.
Sídlo:
Dolné Hony 6
94901 Nitra
Zápis v OR SR
Okresný súd Nitra
oddiel: Sro/34409/N
Od 6.8.2008, posledná zmena 21.9.2022
Štatutárny orgán:
  • Daniele Della Libera
  • Dr. Klaus Ackerstaff
IČO:
44323182
DIČ:
2022662136

IČ DPH:

SK2022662136
Podľa §4, registrovaný od 1.9.2008
SK NACE (RÚZ):
32990 Ostatná výroba i. n.
Základné imanie:
2 006 639 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
  • Datamars SA (100,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 23.06.2023 ako riadna.

Firma Datamars Slovakia s. r. o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 35 214 909 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 3,93%. Dosiahnutý zisk po zdanení 129 796 EUR poklesol medziročne o 1 397 152 EUR.

Firma predala tovar za 17 483 004 EUR, dosiahla zisk z predaja tovaru vo výške 1 868 528 EUR, pracuje s obchodnou maržou vo výške 10%.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 15,45%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 22,37%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 10,18%.

Absolútne ukazovatele

38 765 021 €

6,0 %

4 969 768 €

-25,3 %

18 308 767 €

22,1 %

4 293 259 €

3,1 %

10 964 377 €

34,1 %

Relatívne ukazovatele

14.11 %

-5,5 %

1.25

-0,6

0.71 %

-9,5 %

76.55 %

4,3 %

1.85

0,4 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 17 483 004 € 0,1 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 17 731 905 € 8,0 %
Zmena stavu zásob 144 163 € 140,5 %
Aktivácia 0 € -100,0 %
Náklady na predaj tovaru 15 614 476 € 7,5 %
Náklady na materiál, energie 11 955 373 € 15,5 %
Služby 2 339 600 € 22,4 %
Pridaná hodnota 4 969 768 € -25,3 %
Osobné náklady 3 989 965 € 10,2 %
Odpisy a opravné položky k majetku 950 115 € 2,0 %
Opravné položky 480 842 € %

Ostatné výnosy 853 745 € 260,1 %
Iné prevádzkové náklady 192 955 € -56,8 %
Zisk z predaja majetku 265 119 € -34,0 %
 
HV z hospodárskej činnosti 954 610 € -58,4 %
HV z finančnej činnosti -917 384 € -119,0 %
z toho Nákladové úroky 241 283 € 22,6 %
HV pred zdanením 37 226 € -98,0 %
Daň -92 570 € -126,5 %
HV po zdanení 129 796 € -91,5 %
EBITDA 1 639 606 € -42,0 %
 
Aktíva
Majetok celkom
18 308 767 € 22,1 %
 
Neobežný majetok 4 424 696 € 8,2 %
Dlhodobý hmotný majetok 3 958 785 € 15,5 %
Dlhodobý nehmotný majetok 465 911 € -29,8 %
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 13 842 257 € 27,4 %
Zásoby 8 661 138 € 26,0 %
Dlhodobé pohľadávky 207 120 € 100,0 %
Krátkodobé pohľadávky 4 300 558 € 23,7 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 673 441 € 30,4 %
 
Časové rozlíšenie 41 814 € 10,3 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 18 308 767 € 22,1 %
 
Vlastné imanie
4 293 259 € 3,1 %
Základné imanie 2 006 639 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 108 483 € 237,6 %
HV minulých rokov 2 048 341 € 242,7 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 129 796 € -91,5 %
 
Záväzky 14 015 508 € 29,3 %
Dlhodobé záväzky 11 113 640 € 40,2 %
Krátkodobé záväzky 2 712 574 € -0,7 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 189 294 € 5,4 %
 
Časové rozlíšenie 0 € 100,0 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?