Optifin Energo, s. r. o.

Historický názov:
  • Optifin Immo, s. r. o.
  • MONARI REAL SG, s. r .o.
Aktualizované 17.6.2024
Partner verejného sektora

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
Optifin Energo, s. r. o.
Sídlo:
Rusovská cesta 1
85101 Bratislava
Zápis v OR SR
Mestský súd Bratislava III
oddiel: Sro/54150/B
Od 27.8.2008, posledná zmena 16.6.2023
Štatutárny orgán:
  • Ing. Alexej Beljajev
  • Ing. Ladislav Samsely
  • Ing. Miroslav Betík
IČO:
44337248
DIČ:
2022681991

IČ DPH:

SK2022681991
Podľa §4, registrovaný od 1.2.2017
SK NACE (RÚZ):
35140 Predaj elektriny
Základné imanie:
1 535 000 EUR
Druh vlastníctva
Súkromné tuzemské
  • Optifin Invest s. r. o. (100,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 15.06.2023 ako riadna.

Firma Optifin Energo, s. r. o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 32 947 497 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 200,63%. Dosiahnutý zisk po zdanení 62 873 EUR poklesol medziročne o 144 549 EUR.

Prevažná časť výnosov je tvorená tržbami za predaj tovaru, tieto tržby tvoria 84,75% celkových výnosov firmy.

Firma predala tovar za 27 924 120 EUR, dosiahla zisk z predaja tovaru vo výške 260 218 EUR, pracuje s obchodnou maržou vo výške 0%.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 123,38%.
  • Náklady na služby sa medziročne znížili o 0,76%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 11,51%.

Absolútne ukazovatele

32 948 394 €

200,6 %

505 258 €

-25,8 %

10 875 557 €

70,4 %

2 004 568 €

3,2 %

259 010 €

-20,7 %

Relatívne ukazovatele

1.53 %

-4,7 %

2.61

-1,3

0.58 %

-2,7 %

81.57 %

12,0 %

1.03

-0,1 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 27 924 120 € %

Tržby z predaja výrobkov a služieb 5 023 377 € -1,1 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 27 663 902 € %

Náklady na materiál, energie 143 724 € 123,4 %
Služby 4 634 613 € -0,8 %
Pridaná hodnota 505 258 € -25,8 %
Osobné náklady 193 430 € 11,5 %
Odpisy a opravné položky k majetku 180 535 € -1,8 %
Opravné položky 0 € -100,0 %
Ostatné výnosy 677 € %

Iné prevádzkové náklady 14 086 € 1,9 %
Zisk z predaja majetku
 
HV z hospodárskej činnosti 117 884 € -61,0 %
HV z finančnej činnosti -38 066 € 3,6 %
z toho Nákladové úroky 32 965 € -11,0 %
HV pred zdanením 79 818 € -69,7 %
Daň 16 945 € -69,5 %
HV po zdanení 62 873 € -69,7 %
EBITDA 298 419 € -38,6 %
 
Aktíva
Majetok celkom
10 875 557 € 70,4 %
 
Neobežný majetok 3 032 521 € -5,5 %
Dlhodobý hmotný majetok 3 032 363 € -5,5 %
Dlhodobý nehmotný majetok 158 € -92,7 %
Dlhodobý finančný majetok 0 € 0 %
 
Obežný majetok 7 841 040 € 148,9 %
Zásoby 0 € 0 %
Dlhodobé pohľadávky 0 € 0 %
Krátkodobé pohľadávky 6 276 557 € 153,7 %
Krátkodobý finančný majetok 0 € 0 %
Finančné účty 1 564 483 € 131,7 %
 
Časové rozlíšenie 1 996 € -91,1 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 10 875 557 € 70,4 %
 
Vlastné imanie
2 004 568 € 3,2 %
Základné imanie 1 535 000 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 36 841 € 39,2 %
HV minulých rokov 369 854 € 114,0 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 62 873 € -69,7 %
 
Záväzky 8 869 549 € 100,8 %
Dlhodobé záväzky 73 506 € 21,2 %
Krátkodobé záväzky 7 261 406 € 190,3 %
Krátkodobé finančné výpomoci 0 € 0 %
Bankové úvery dlhodobé 1 204 400 € -21,1 %
Bankové úvery krátkodobé 321 180 € 0,0 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 9 057 € -1,4 %
 
Časové rozlíšenie 1 440 € -93,8 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?