CD Cargo Slovakia, s. r. o.

Historický názov:
  • Generálne zastúpenie ČD Cargo, s. r. o.
Aktualizované 17.6.2024
Partner verejného sektora

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
CD Cargo Slovakia, s. r. o.
Sídlo:
Seberíniho 1
82103 Bratislava
Zápis v OR SR
Mestský súd Bratislava III
oddiel: Sro/54539/B
Od 24.9.2008, posledná zmena 1.2.2024
Štatutárny orgán:
  • Ing. Daniel Zajko
  • Ing. Eva Lobotková
IČO:
44349793
DIČ:
2022688690

IČ DPH:

SK2022688690
Podľa §4, registrovaný od 16.10.2008
SK NACE (RÚZ):
49200 Nákladná železničná doprava
Základné imanie:
11 575 771 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
  • ČD Cargo, a. s. (74,31%)
  • ČD Cargo, a. s. (25,69%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2023 za obdobie od 01/2023 do 12/2023 podaná 31.05.2024 ako riadna.

Firma CD Cargo Slovakia, s. r. o. dosiahla v roku 2023 tržby vo výške 29 341 250 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o pokles o 4,08%. Dosiahnutý zisk po zdanení 1 679 441 EUR vzrástol medziročne o 395 930 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 91,34% celkových výnosov firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 1,76%.
  • Náklady na služby sa medziročne znížili o 10,75%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 18,66%.

Absolútne ukazovatele

32 122 028 €

4,3 %

7 105 691 €

19,0 %

20 829 253 €

11,7 %

14 318 025 €

28,5 %

1 805 489 €

11,6 %

Relatívne ukazovatele

24.22 %

4,7 %

1.76

0,0

8.06 %

1,2 %

31.26 %

-9,0 %

1.47

0,1 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2023 do 12/2023 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 0 € -100,0 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 29 341 250 € -4,1 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru
Náklady na materiál, energie 2 153 966 € 1,8 %
Služby 20 081 593 € -10,7 %
Pridaná hodnota 7 105 691 € 19,0 %
Osobné náklady 4 036 574 € 18,7 %
Odpisy a opravné položky k majetku 727 674 € -20,6 %
Opravné položky 0 € -100,0 %
Ostatné výnosy 29 876 € -79,7 %
Iné prevádzkové náklady 118 485 € 41,3 %
Zisk z predaja majetku 0 € -100,0 %
 
HV z hospodárskej činnosti 2 252 834 € 33,5 %
HV z finančnej činnosti -94 923 € -25,8 %
z toho Nákladové úroky 96 236 € 116,6 %
HV pred zdanením 2 157 911 € 33,9 %
Daň 478 470 € 45,9 %
HV po zdanení 1 679 441 € 30,8 %
EBITDA 2 980 508 € 14,7 %
 
Aktíva
Majetok celkom
20 829 253 € 11,7 %
 
Neobežný majetok 14 925 037 € 22,5 %
Dlhodobý hmotný majetok 12 182 096 € 0,2 %
Dlhodobý nehmotný majetok 0 € -100,0 %
Dlhodobý finančný majetok 2 742 941 € %

 
Obežný majetok 5 887 999 € -8,6 %
Zásoby
Dlhodobé pohľadávky 251 000 € 100,0 %
Krátkodobé pohľadávky 3 923 762 € -25,2 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 1 713 237 € 42,8 %
 
Časové rozlíšenie 16 217 € -31,4 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 20 829 253 € 11,7 %
 
Vlastné imanie
14 318 025 € 28,5 %
Základné imanie 11 315 416 € 31,5 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 211 034 € 43,7 %
HV minulých rokov 1 112 134 € 0,0 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 1 679 441 € 30,8 %
 
Záväzky 6 498 204 € -13,2 %
Dlhodobé záväzky 262 296 € -60,4 %
Krátkodobé záväzky 3 399 367 € -12,1 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé 1 281 270 € -25,4 %
Bankové úvery krátkodobé 435 336 € -54,5 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 1 119 935 € %

 
Časové rozlíšenie 13 024 € -44,4 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?