Hossa family, s. r. o.

Historický názov:
  • HO&PE FAMILY, s.r.o.
  • STAMA POPRAD, s.r.o.
Aktualizované 25.5.2024
Partner verejného sektora Registrovaný hospodársky subjekt

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
Hossa family, s. r. o.
Sídlo:
Priemyselná 4947
05801 Poprad - Matejovce
Zápis v OR SR
Okresný súd Prešov
oddiel: Sro/20567/P
Od 27.8.2008, posledná zmena 26.5.2022
Štatutárny orgán:
  • František Hossa
  • Marián Hossa
IČO:
44360991
DIČ:
2022672861

IČ DPH:

SK2022672861
Podľa §4, registrovaný od 23.9.2008
SK NACE (RÚZ):
10610 Výroba mlynských výrobkov
Základné imanie:
100 000 EUR
Druh vlastníctva
Súkromné tuzemské
  • Marián Hossa (100,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 27.06.2023 ako riadna.

Firma Hossa family, s. r. o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 56 804 471 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 44,15%. Dosiahnutý zisk po zdanení 552 987 EUR vzrástol medziročne o 84 342 EUR.

Prevažná časť výnosov je tvorená tržbami za predaj tovaru, tieto tržby tvoria 78,38% celkových výnosov firmy.

Firma predala tovar za 45 075 995 EUR, dosiahla zisk z predaja tovaru vo výške 9 704 451 EUR, pracuje s obchodnou maržou vo výške 21%.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 82,14%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 4,13%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 31,56%.

Absolútne ukazovatele

57 510 075 €

41,9 %

6 609 893 €

78,0 %

19 416 625 €

17,7 %

4 527 667 €

13,9 %

-705 730 €

31,4 %

Relatívne ukazovatele

11.64 %

2,2 %

1.65

0,4

2.85 %

0,0 %

76.68 %

0,8 %

0.54

-0,0 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 45 075 995 € 44,3 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 11 728 476 € 43,7 %
Zmena stavu zásob 289 574 € 139,7 %
Aktivácia 31 048 € -26,9 %
Náklady na predaj tovaru 35 371 544 € 44,3 %
Náklady na materiál, energie 9 851 942 € 82,1 %
Služby 5 291 714 € 4,1 %
Pridaná hodnota 6 609 893 € 78,0 %
Osobné náklady 4 001 753 € 31,6 %
Odpisy a opravné položky k majetku 1 240 307 € 16,8 %
Opravné položky 46 251 € -18,0 %
Ostatné výnosy 305 709 € -82,5 %
Iné prevádzkové náklady 506 276 € 40,3 %
Zisk z predaja majetku 3 269 € -85,6 %
 
HV z hospodárskej činnosti 1 124 284 € 17,3 %
HV z finančnej činnosti -317 467 € -10,2 %
z toho Nákladové úroky 111 022 € 43,9 %
HV pred zdanením 806 817 € 20,3 %
Daň 253 830 € 25,7 %
HV po zdanení 552 987 € 18,0 %
EBITDA 2 361 322 € 18,2 %
 
Aktíva
Majetok celkom
19 416 625 € 17,7 %
 
Neobežný majetok 8 428 427 € 11,7 %
Dlhodobý hmotný majetok 7 842 743 € 15,1 %
Dlhodobý nehmotný majetok 426 364 € 8,7 %
Dlhodobý finančný majetok 159 320 € -53,4 %
 
Obežný majetok 10 826 463 € 22,4 %
Zásoby 4 698 664 € 41,9 %
Dlhodobé pohľadávky 48 371 € -1,4 %
Krátkodobé pohľadávky 4 835 988 € 27,0 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 1 243 440 € -26,0 %
 
Časové rozlíšenie 161 735 € 60,5 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 19 416 625 € 17,7 %
 
Vlastné imanie
4 527 667 € 13,9 %
Základné imanie 100 000 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 4 963 980 € 0,0 %
HV minulých rokov -1 089 300 € 30,1 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 552 987 € 18,0 %
 
Záväzky 14 197 539 € 19,5 %
Dlhodobé záväzky 537 753 € 1,7 %
Krátkodobé záväzky 5 808 829 € 53,3 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé 2 578 525 € 31,5 %
Bankové úvery krátkodobé 5 145 309 € -6,5 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 127 123 € 26,4 %
 
Časové rozlíšenie 691 419 € 8,2 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?