Merck Sharp & Dohme, s.r.o.

Historický názov:
  • Schering-Plough, s. r. o.
Aktualizované 25.5.2024
Partner verejného sektora Registrovaný hospodársky subjekt

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
Merck Sharp & Dohme, s.r.o.
Sídlo:
Karadžičova 8/A
82108 Bratislava - mestská časť Ružinov
Zápis v OR SR
Mestský súd Bratislava III
oddiel: Sro/54614/B
Od 27.9.2008, posledná zmena 6.4.2023
Štatutárny orgán:
  • Marcin Kokoszka
  • Marián Vnuk
  • Ana Gabriela Dodea
IČO:
44393326
DIČ:
2022688272

IČ DPH:

SK2022688272
Podľa §4, registrovaný od 1.11.2008
SK NACE (RÚZ):
73200 Prieskum trhu a verejnej mienky
Základné imanie:
4 602 260 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
  • Merck Sharp & Dohme IDEA GmbH (99,98%)
  • MSD International B.V. (0,02%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 19.12.2023 ako riadna.

Firma Merck Sharp & Dohme, s.r.o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 46 073 556 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 2,3%. Dosiahnutý zisk po zdanení 516 492 EUR vzrástol medziročne o 92 333 EUR.

Prevažná časť výnosov je tvorená tržbami za predaj tovaru, tieto tržby tvoria 81,86% celkových výnosov firmy.

Firma predala tovar za 37 723 649 EUR, dosiahla zisk z predaja tovaru vo výške 1 EUR, pracuje s obchodnou maržou vo výške 0%.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 16,78%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 5,01%.
  • Osobné náklady sa medziročne znížili o 15,36%.

Absolútne ukazovatele

46 083 806 €

2,3 %

5 261 931 €

-12,7 %

11 778 213 €

10,5 %

5 967 131 €

9,5 %

7 489 115 €

17,5 %

Relatívne ukazovatele

11.42 %

-2,0 %

1.23

0,0

4.39 %

0,4 %

49.34 %

0,5 %

3.20

0,5 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 37 723 649 € 4,5 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 8 349 907 € -6,7 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 37 723 648 € 4,5 %
Náklady na materiál, energie 158 179 € 16,8 %
Služby 2 929 798 € 5,0 %
Pridaná hodnota 5 261 931 € -12,7 %
Osobné náklady 4 274 711 € -15,4 %
Odpisy a opravné položky k majetku 32 581 € -58,8 %
Opravné položky
Ostatné výnosy 513 € -91,3 %
Iné prevádzkové náklady 310 108 € 56,6 %
Zisk z predaja majetku 901 € -61,6 %
 
HV z hospodárskej činnosti 645 945 € -8,6 %
HV z finančnej činnosti -17 183 € -56,4 %
z toho Nákladové úroky 7 € %

HV pred zdanením 628 762 € -9,7 %
Daň 112 270 € -58,7 %
HV po zdanení 516 492 € 21,8 %
EBITDA 677 625 € -13,5 %
 
Aktíva
Majetok celkom
11 778 213 € 10,5 %
 
Neobežný majetok 247 779 € 147,9 %
Dlhodobý hmotný majetok 247 779 € 147,9 %
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 10 672 527 € 12,5 %
Zásoby 69 874 € 72,7 %
Dlhodobé pohľadávky 669 973 € 42,6 %
Krátkodobé pohľadávky 9 932 680 € 10,7 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty
 
Časové rozlíšenie 857 907 € -19,9 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 11 778 213 € 10,5 %
 
Vlastné imanie
5 967 131 € 9,5 %
Základné imanie 4 602 260 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 327 516 € 6,9 %
HV minulých rokov 520 863 € %

HV za účtovné obdobie po zdanení 516 492 € 21,8 %
 
Záväzky 5 811 082 € 11,6 %
Dlhodobé záväzky 2 876 € 16,0 %
Krátkodobé záväzky 3 369 581 € -9,3 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé 1 765 € %

Rezervy dlhodobé, krátkodobé 2 436 860 € 63,7 %
 
Časové rozlíšenie

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?