TransLog Slovakia, a.s.

Historický názov:
  • TransLog Slovakia, s.r.o.
Aktualizované 17.6.2024
Partner verejného sektora

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
TransLog Slovakia, a.s.
Sídlo:
Mlynská ulica 6/B
93401 Levice
Zápis v OR SR
Okresný súd Nitra
oddiel: Sa/10402/N
Od 24.9.2008, posledná zmena 29.12.2023
Štatutárny orgán:
  • Erich Sághy
  • Erik Báťa
IČO:
44400209
DIČ:
2022685489

IČ DPH:

SK2022685489
Podľa §4, registrovaný od 1.11.2008
SK NACE (RÚZ):
52290 Ostatné pomocné činnosti v doprave
Základné imanie:
25 000 EUR
Druh vlastníctva
Súkromné tuzemské
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 26.06.2023 ako riadna.

Firma TransLog Slovakia, a.s. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 42 687 556 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 18,34%. Dosiahnutý zisk po zdanení 1 075 730 EUR poklesol medziročne o 186 608 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 97,03% celkových výnosov firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 119,18%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 20,91%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 11,07%.

Absolútne ukazovatele

43 298 589 €

19,0 %

3 481 964 €

-5,2 %

19 098 064 €

31,9 %

4 306 479 €

-4,2 %

-1 088 601 €

-214,6 %

Relatívne ukazovatele

8.16 %

-2,0 %

2.50

-0,4

5.63 %

-3,1 %

77.45 %

8,5 %

0.87

-0,2 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 673 732 € 4,7 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 42 013 824 € 18,6 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia 12 245 € -61,2 %
Náklady na predaj tovaru 569 262 € 10,5 %
Náklady na materiál, energie 130 853 € 119,2 %
Služby 38 517 722 € 20,9 %
Pridaná hodnota 3 481 964 € -5,2 %
Osobné náklady 1 392 313 € 11,1 %
Odpisy a opravné položky k majetku 635 322 € -10,8 %
Opravné položky 3 940 € -10,4 %
Ostatné výnosy 467 788 € 239,2 %
Iné prevádzkové náklady 445 966 € 117,7 %
Zisk z predaja majetku 60 099 € 17,6 %
 
HV z hospodárskej činnosti 1 532 310 € -9,2 %
HV z finančnej činnosti -168 007 € -171,9 %
z toho Nákladové úroky 115 949 € 75,5 %
HV pred zdanením 1 364 303 € -16,1 %
Daň 288 573 € -20,6 %
HV po zdanení 1 075 730 € -14,8 %
EBITDA 2 107 533 € -10,3 %
 
Aktíva
Majetok celkom
19 098 064 € 31,9 %
 
Neobežný majetok 8 020 361 € 64,5 %
Dlhodobý hmotný majetok 7 420 361 € 82,1 %
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok 600 000 € -25,0 %
 
Obežný majetok 10 403 493 € 10,5 %
Zásoby 208 521 € %

Dlhodobé pohľadávky 71 602 € -5,3 %
Krátkodobé pohľadávky 9 701 405 € 17,1 %
Krátkodobý finančný majetok 230 303 € 100,0 %
Finančné účty 191 662 € -81,2 %
 
Časové rozlíšenie 674 210 € 258,3 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 19 098 064 € 31,9 %
 
Vlastné imanie
4 306 479 € -4,2 %
Základné imanie 25 000 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 5 000 € 0,0 %
HV minulých rokov 3 200 749 € -0,0 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 1 075 730 € -14,8 %
 
Záväzky 14 754 971 € 48,3 %
Dlhodobé záväzky 440 146 € -8,7 %
Krátkodobé záväzky 7 368 758 € 48,0 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé 2 174 941 € 157,8 %
Bankové úvery krátkodobé 4 689 330 € 31,5 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 81 796 € 2,3 %
 
Časové rozlíšenie 36 614 € 9,3 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?