Loading

BANCO CASINO s.r.o.

Historický názov:
  • ZEROMATIC, s.r.o.
  • Stefanov´s Distillers, s.r.o.
  • ZEROMATIC, s.r.o.
Aktualizované 18.4.2024
Partner verejného sektora

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
BANCO CASINO s.r.o.
Sídlo:
Werferova 1/2582
04011 Košice
Zápis v OR SR
Mestský súd Košice
oddiel: Sro/36335/V
Od 12.11.2008, posledná zmena 14.1.2022
Štatutárny orgán:
  • Ing. Marek Krupár
  • Ing. Martin Joščák
  • Mgr. Denis Dobiš
IČO:
44451776
DIČ:
2022718577

IČ DPH:

SK2022718577
Podľa §7, registrovaný od 29.6.2015
SK NACE (RÚZ):
92000 Činnosti herní a stávkových kancelárií
Základné imanie:
1 700 000 EUR
Druh vlastníctva
Medzinárodné - súkromné
  • Ing. Martin Joščák (55,0%)
  • Petr Sosna (45,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 21.11.2023 ako riadna.

Firma BANCO CASINO s.r.o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 75 956 188 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o pokles o 29,66%. Dosiahnutá strata je 516 055 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 99,64% celkových výnosov firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne znížili o 50,56%.
  • Náklady na služby sa medziročne znížili o 22,98%.
  • Osobné náklady sa medziročne znížili o 4,33%.

Absolútne ukazovatele

76 231 348 €

-29,8 %

74 046 336 €

-29,8 %

2 782 553 €

-23,0 %

2 211 391 €

-18,1 %

1 743 607 €

1,6 %

Relatívne ukazovatele

97.49 %

-0,2 %

45.28

-16,4

-18.55 %

-38,5 %

20.53 %

-4,8 %

4.60

1,4 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru
Tržby z predaja výrobkov a služieb 75 956 188 € -29,7 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru
Náklady na materiál, energie 81 395 € -50,6 %
Služby 1 828 457 € -23,0 %
Pridaná hodnota 74 046 336 € -29,8 %
Osobné náklady 1 635 462 € -4,3 %
Odpisy a opravné položky k majetku 12 756 € -57,6 %
Opravné položky 37 695 € 100,0 %
Ostatné výnosy 151 540 € -75,0 %
Iné prevádzkové náklady 73 052 753 € -29,3 %
Zisk z predaja majetku 65 504 € 100,0 %
 
HV z hospodárskej činnosti -475 286 € -147,6 %
HV z finančnej činnosti -28 773 € -24,2 %
z toho Nákladové úroky
HV pred zdanením -504 059 € -151,7 %
Daň 11 996 € -95,3 %
HV po zdanení -516 055 € -171,5 %
EBITDA -528 034 € -151,3 %
 
Aktíva
Majetok celkom
2 782 553 € -23,0 %
 
Neobežný majetok 72 101 € -22,7 %
Dlhodobý hmotný majetok 30 035 € -67,8 %
Dlhodobý nehmotný majetok 42 066 € 100,0 %
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 2 503 658 € -22,8 %
Zásoby 7 089 € 100,0 %
Dlhodobé pohľadávky 484 121 € -53,1 %
Krátkodobé pohľadávky 428 586 € 86,3 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 1 583 862 € -20,1 %
 
Časové rozlíšenie 206 794 € -25,4 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 2 782 553 € -23,0 %
 
Vlastné imanie
2 211 391 € -18,1 %
Základné imanie 1 700 000 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 65 965 € 120,7 %
HV minulých rokov 961 481 € 285,5 %
HV za účtovné obdobie po zdanení -516 055 € -171,5 %
 
Záväzky 571 162 € -37,5 %
Dlhodobé záväzky 18 850 € 8,0 %
Krátkodobé záväzky 482 724 € -37,5 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 69 588 € -44,3 %
 
Časové rozlíšenie

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?