SkyToll, a. s.

Aktualizované 25.5.2024
Partner verejného sektora Registrovaný hospodársky subjekt

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
SkyToll, a. s.
Sídlo:
Lamačská cesta 3/B
84104 Bratislava
Zápis v OR SR
Mestský súd Bratislava III
oddiel: Sa/4646/B
Od 12.11.2008, posledná zmena 13.1.2024
Štatutárny orgán:
  • Ing. Matej Okáli
  • Mgr. Eva Lakomá
IČO:
44500734
DIČ:
2022712153

IČ DPH:

SK2022712153
Podľa §4, registrovaný od 1.12.2008
SK NACE (RÚZ):
63110 Spracovanie dát, poskytovanie serverového priestoru na internete a súvisiace služby
Základné imanie:
15 000 000 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 28.06.2023 ako riadna.

Firma SkyToll, a. s. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 88 216 898 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 20,6%. Dosiahnutý zisk po zdanení 23 979 717 EUR vzrástol medziročne o 2 598 016 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 91,4% celkových výnosov firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 14,62%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 36,78%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 11,16%.

Absolútne ukazovatele

96 516 777 €

19,4 %

49 422 458 €

10,9 %

127 460 640 €

21,0 %

66 228 319 €

-10,3 %

49 939 327 €

%

Relatívne ukazovatele

56.02 %

-4,9 %

3.32

-0,0

18.81 %

-1,5 %

48.04 %

18,1 %

1.83

0,6 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru
Tržby z predaja výrobkov a služieb 88 216 898 € 20,6 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 0 € -100,0 %
Náklady na materiál, energie 985 852 € 14,6 %
Služby 37 808 588 € 36,8 %
Pridaná hodnota 49 422 458 € 10,9 %
Osobné náklady 14 871 585 € 11,2 %
Odpisy a opravné položky k majetku 7 998 439 € -9,9 %
Opravné položky 1 735 683 € 10,3 %
Ostatné výnosy 6 824 488 € 10,5 %
Iné prevádzkové náklady 168 980 € -18,6 %
Zisk z predaja majetku 8 339 € 223,8 %
 
HV z hospodárskej činnosti 31 480 598 € 17,8 %
HV z finančnej činnosti -188 095 € -131,5 %
z toho Nákladové úroky 123 € -99,8 %
HV pred zdanením 31 292 503 € 17,5 %
Daň 7 312 786 € 39,1 %
HV po zdanení 23 979 717 € 12,2 %
EBITDA 39 470 698 € 16,6 %
 
Aktíva
Majetok celkom
127 460 640 € 21,0 %
 
Neobežný majetok 16 240 857 € 9,2 %
Dlhodobý hmotný majetok 8 965 302 € -6,7 %
Dlhodobý nehmotný majetok 7 275 555 € 38,3 %
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 105 342 791 € 25,9 %
Zásoby 37 778 € 102,1 %
Dlhodobé pohľadávky 1 327 694 € -97,5 %
Krátkodobé pohľadávky 62 798 081 € %

Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 41 179 238 € 112,8 %
 
Časové rozlíšenie 5 876 992 € -13,5 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 127 460 640 € 21,0 %
 
Vlastné imanie
66 228 319 € -10,3 %
Základné imanie 15 000 000 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 3 000 335 € 0,0 %
HV minulých rokov 24 248 267 € -29,6 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 23 979 717 € 12,2 %
 
Záväzky 51 515 257 € 95,9 %
Dlhodobé záväzky 80 441 € -15,7 %
Krátkodobé záväzky 50 227 924 € 101,1 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé 7 774 € 182,2 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 1 199 118 € -2,0 %
 
Časové rozlíšenie 9 717 064 € 87,4 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?