Euro-Mall, s. r. o.

Historický názov:
  • BD 4, s. r. o.
Aktualizované 17.6.2024

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
Euro-Mall, s. r. o.
Sídlo:
Sládkovičova 2
81106 Bratislava
Zápis v OR SR
Mestský súd Bratislava III
oddiel: Sro/56254/B
Od 13.1.2009, posledná zmena 10.1.2024
Štatutárny orgán:
  • Ing. Marek Sauer
IČO:
44537948
DIČ:
2022802309

IČ DPH:

SK2022802309
Podľa §4, registrovaný od 10.5.2009
SK NACE (RÚZ):
46510 Veľkoobchod s počítačmi, počítačovými periférnymi zariadeniami a softvérom
Základné imanie:
1 339 709 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
  • SAROVITA LIMITED (100,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2023 za obdobie od 01/2023 do 12/2023 podaná 19.03.2024 ako riadna.

Firma Euro-Mall, s. r. o. dosiahla v roku 2023 tržby vo výške 150 912 475 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 416,55%. Dosiahnutý zisk po zdanení 812 802 EUR vzrástol medziročne o 655 286 EUR.

Prevažná časť výnosov je tvorená tržbami za predaj tovaru, tieto tržby tvoria 99,62% celkových výnosov firmy.

Firma predala tovar za 150 907 347 EUR, dosiahla zisk z predaja tovaru vo výške 1 541 436 EUR, pracuje s obchodnou maržou vo výške 1%.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 73,8%.

Absolútne ukazovatele

151 487 010 €

%

1 093 986 €

%

2 047 406 €

99,7 %

1 728 248 €

88,8 %

1 762 349 €

91,7 %

Relatívne ukazovatele

0.72 %

-0,1 %

N/A

0,0

39.70 %

24,3 %

15.59 %

4,9 %

6.95

2,4 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2023 do 12/2023 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 150 907 347 € %

Tržby z predaja výrobkov a služieb 5 128 € -80,9 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 149 365 911 € %

Náklady na materiál, energie 50 € 100,0 %
Služby 452 528 € 73,8 %
Pridaná hodnota 1 093 986 € %

Osobné náklady
Odpisy a opravné položky k majetku 10 917 € 0,0 %
Opravné položky
Ostatné výnosy
Iné prevádzkové náklady 11 558 € %

Zisk z predaja majetku
 
HV z hospodárskej činnosti 1 071 511 € %

HV z finančnej činnosti -18 083 € 24,7 %
z toho Nákladové úroky
HV pred zdanením 1 053 428 € %

Daň 240 626 € %

HV po zdanení 812 802 € %

EBITDA 1 082 428 € %

 
Aktíva
Majetok celkom
2 047 406 € 99,7 %
 
Neobežný majetok 0 € -100,0 %
Dlhodobý hmotný majetok 0 € 0 %
Dlhodobý nehmotný majetok 0 € -100,0 %
Dlhodobý finančný majetok 0 € 0 %
 
Obežný majetok 2 034 539 € 102,0 %
Zásoby 65 859 € -88,7 %
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky 1 521 687 € %

Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 446 993 € 74,5 %
 
Časové rozlíšenie 12 867 € 71,6 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 2 047 406 € 99,7 %
 
Vlastné imanie
1 728 248 € 88,8 %
Základné imanie 1 339 709 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania
HV minulých rokov -424 263 € 27,1 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 812 802 € %

 
Záväzky 319 158 € 190,0 %
Dlhodobé záväzky 0 € 0 %
Krátkodobé záväzky 285 057 € 199,3 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 34 101 € 130,4 %
 
Časové rozlíšenie

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?