Euro-Mall, s. r. o.

Historický názov:
  • BD 4, s. r. o.
Aktualizované 7.12.2023

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
Euro-Mall, s. r. o.
Sídlo:
Sládkovičova 2
81106 Bratislava
Zápis v OR SR
Mestský súd Bratislava III
oddiel: Sro/56254/B
Od 13.1.2009, posledná zmena 30.9.2022
Štatutárny orgán:
  • Ing. Marek Sauer
IČO:
44537948
DIČ:
2022802309

IČ DPH:

SK2022802309
Podľa §4, registrovaný od 10.5.2009
SK NACE (RÚZ):
47410 Maloobchod s počítačmi, periférnymi jednotkami a softvérom v špecializovaných predajniach
Základné imanie:
1 339 709 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
  • E.M. EURO-MALL LIMITED (100,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 16.03.2023 ako riadna.

Firma Euro-Mall, s. r. o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 29 215 274 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o pokles o 51,23%. Dosiahnutý zisk po zdanení 157 516 EUR poklesol medziročne o 226 666 EUR.

Prevažná časť výnosov je tvorená tržbami za predaj tovaru, tieto tržby tvoria 98,87% celkových výnosov firmy.

Firma predala tovar za 29 188 453 EUR, dosiahla zisk z predaja tovaru vo výške 472 031 EUR, pracuje s obchodnou maržou vo výške 1%.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 9,56%.

Absolútne ukazovatele

29 522 322 €

-50,7 %

238 483 €

-52,7 %

1 025 482 €

10,3 %

915 446 €

20,8 %

919 328 €

23,4 %

Relatívne ukazovatele

0.82 %

-0,0 %

N/A

0,0

15.36 %

-26,0 %

10.73 %

-7,7 %

4.53

3,9 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 29 188 453 € -51,3 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 26 821 € -1,6 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 28 716 422 € -51,5 %
Náklady na materiál, energie 0 € -100,0 %
Služby 260 369 € 9,6 %
Pridaná hodnota 238 483 € -52,7 %
Osobné náklady
Odpisy a opravné položky k majetku 10 917 € 0,0 %
Opravné položky
Ostatné výnosy
Iné prevádzkové náklady 2 576 € -64,2 %
Zisk z predaja majetku
 
HV z hospodárskej činnosti 224 990 € -53,7 %
HV z finančnej činnosti -24 018 € %
z toho Nákladové úroky
HV pred zdanením 200 972 € -58,5 %
Daň 43 456 € -56,7 %
HV po zdanení 157 516 € -59,0 %
EBITDA 235 907 € -52,5 %
 
Aktíva
Majetok celkom
1 025 482 € 10,3 %
 
Neobežný majetok 10 916 € -50,0 %
Dlhodobý hmotný majetok 0 € 0 %
Dlhodobý nehmotný majetok 10 916 € -50,0 %
Dlhodobý finančný majetok 0 € 0 %
 
Obežný majetok 1 007 069 € 12,0 %
Zásoby 582 855 € -27,7 %
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky 168 050 € %

Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 256 164 € 237,9 %
 
Časové rozlíšenie 7 497 € -16,8 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 1 025 482 € 10,3 %
 
Vlastné imanie
915 446 € 20,8 %
Základné imanie 1 339 709 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania
HV minulých rokov -581 779 € 39,8 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 157 516 € -59,0 %
 
Záväzky 110 036 € -35,9 %
Dlhodobé záväzky 0 € 0 %
Krátkodobé záväzky 95 238 € -41,5 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 14 798 € 67,5 %
 
Časové rozlíšenie

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?