Regional Card Processing Centre, s. r. o.

Aktualizované 29.5.2024

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
Regional Card Processing Centre, s. r. o.
Sídlo:
Námestie Mateja Korvína 1
81107 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Zápis v OR SR
Mestský súd Bratislava III
oddiel: Sro/55989/B
Od 18.12.2008, posledná zmena 4.4.2024
Štatutárny orgán:
  • Ing. Tomáš Ambrózi
  • Marko Ranković, Ph.D.
IČO:
44548605
DIČ:
2022734186

IČ DPH:

SK2022734186
Podľa §4, registrovaný od 10.1.2009
SK NACE (RÚZ):
66190 Ostatné pomocné činnosti finančných služieb okrem poistenia a dôchodkového zabezpečenia
Základné imanie:
539 465 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
  • Raiffeisen Bank International AG (100,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 22.03.2023 ako riadna.

Firma Regional Card Processing Centre, s. r. o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 29 245 290 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 13,92%. Dosiahnutý zisk po zdanení 1 715 610 EUR vzrástol medziročne o 214 627 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 92,85% celkových výnosov firmy.

Firma „aktivovala“ časť nákladov vynaložených v aktuálnom roku vo výške 2 249 120 EUR. Môže ísť o vytvorenie majetku vlastnou činnosťou, čo sa prejaví zvýšením hodnoty aktív. Hodnota aktivácie tvorí významný podiel na hospodárskom výsledku firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 19,23%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 17,83%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 13,24%.

Absolútne ukazovatele

31 495 812 €

15,4 %

19 873 022 €

14,1 %

36 593 698 €

9,6 %

21 072 464 €

8,9 %

-6 655 813 €

%

Relatívne ukazovatele

67.95 %

0,1 %

1.55

0,0

4.69 %

0,2 %

42.42 %

0,4 %

0.46

-0,7 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru
Tržby z predaja výrobkov a služieb 29 245 290 € 13,9 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia 2 249 120 € 39,8 %
Náklady na predaj tovaru
Náklady na materiál, energie 249 200 € 19,2 %
Služby 11 372 188 € 17,8 %
Pridaná hodnota 19 873 022 € 14,1 %
Osobné náklady 12 796 720 € 13,2 %
Odpisy a opravné položky k majetku 3 291 940 € 13,9 %
Opravné položky 7 962 € 100,0 %
Ostatné výnosy 0 € -100,0 %
Iné prevádzkové náklady 1 503 076 € 19,0 %
Zisk z predaja majetku 232 € -98,2 %
 
HV z hospodárskej činnosti 2 273 556 € 14,9 %
HV z finančnej činnosti -30 293 € 38,8 %
z toho Nákladové úroky 9 563 € -63,2 %
HV pred zdanením 2 243 263 € 16,2 %
Daň 527 653 € 23,0 %
HV po zdanení 1 715 610 € 14,3 %
EBITDA 5 565 264 € 14,6 %
 
Aktíva
Majetok celkom
36 593 698 € 9,6 %
 
Neobežný majetok 30 202 940 € 50,0 %
Dlhodobý hmotný majetok 741 364 € -24,4 %
Dlhodobý nehmotný majetok 22 661 576 € 18,3 %
Dlhodobý finančný majetok 6 800 000 € 100,0 %
 
Obežný majetok 5 302 017 € -56,7 %
Zásoby 158 € -94,7 %
Dlhodobé pohľadávky 680 901 € 4,0 %
Krátkodobé pohľadávky 3 982 380 € -16,5 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 638 578 € -90,6 %
 
Časové rozlíšenie 1 088 741 € 7,6 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 36 593 698 € 9,6 %
 
Vlastné imanie
21 072 464 € 8,9 %
Základné imanie 539 465 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 7 358 946 € 0,0 %
HV minulých rokov 11 458 443 € 15,1 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 1 715 610 € 14,3 %
 
Záväzky 7 347 558 € -14,7 %
Dlhodobé záväzky 1 607 € -90,5 %
Krátkodobé záväzky 4 187 913 € 2,1 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé 4 081 € -99,7 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 3 153 957 € 2,5 %
 
Časové rozlíšenie 8 173 676 € 51,3 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?