Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o.

Historický názov:
  • SE Predaj, s. r. o.
Aktualizované 25.5.2024
Partner verejného sektora Registrovaný hospodársky subjekt

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o.
Sídlo:
Pribinova 40
81109 Bratislava - mestská časť Ružinov
Zápis v OR SR
Mestský súd Bratislava III
oddiel: Sro/56534/B
Od 30.1.2009, posledná zmena 1.3.2024
Štatutárny orgán:
  • Ing. Martin Kumpan
IČO:
44553412
DIČ:
2022762621

IČ DPH:

SK2022762621
Podľa §4, registrovaný od 15.4.2009
SK NACE (RÚZ):
35140 Predaj elektriny
Základné imanie:
4 505 000 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
  • Slovenské elektrárne, a. s. (100,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 05.05.2023 ako riadna.

Firma Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 367 918 024 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 104,43%. Dosiahnutá strata je 359 702 EUR.

Prevažná časť výnosov je tvorená tržbami za predaj tovaru, tieto tržby tvoria 81,97% celkových výnosov firmy.

Firma predala tovar za 306 055 430 EUR, dosiahla zisk z predaja tovaru vo výške 7 939 044 EUR, pracuje s obchodnou maržou vo výške 2%.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 433,63%.
  • Náklady na služby sa medziročne znížili o 5,31%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 0,23%.

Absolútne ukazovatele

373 397 417 €

100,5 %

2 799 334 €

-5,5 %

66 562 929 €

42,9 %

5 954 303 €

-5,7 %

493 002 €

-87,4 %

Relatívne ukazovatele

0.76 %

-0,9 %

1.37

-0,1

-0.54 %

-1,2 %

91.05 %

4,6 %

0.97

-0,1 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 306 055 430 € 164,0 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 61 862 594 € -3,4 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 298 116 386 € 179,8 %
Náklady na materiál, energie 324 107 € %

Služby 66 678 197 € -5,3 %
Pridaná hodnota 2 799 334 € -5,5 %
Osobné náklady 2 042 850 € 0,2 %
Odpisy a opravné položky k majetku 322 763 € 9,4 %
Opravné položky 619 008 € 226,3 %
Ostatné výnosy 5 476 145 € -12,6 %
Iné prevádzkové náklady 5 559 647 € -7,1 %
Zisk z predaja majetku
 
HV z hospodárskej činnosti -268 789 € -137,2 %
HV z finančnej činnosti -165 330 € 37,0 %
z toho Nákladové úroky 109 045 € -47,3 %
HV pred zdanením -434 119 € -194,4 %
Daň -74 417 € -152,4 %
HV po zdanení -359 702 € -213,1 %
EBITDA 53 974 € -94,7 %
 
Aktíva
Majetok celkom
66 562 929 € 42,9 %
 
Neobežný majetok 7 359 477 € 73,8 %
Dlhodobý hmotný majetok 7 154 964 € 78,5 %
Dlhodobý nehmotný majetok 204 513 € -9,0 %
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 30 219 234 € 23,2 %
Zásoby 2 264 350 € 1,4 %
Dlhodobé pohľadávky 2 613 409 € -25,2 %
Krátkodobé pohľadávky 21 807 514 € 44,9 %
Krátkodobý finančný majetok 0 € 0 %
Finančné účty 3 533 961 € -6,0 %
 
Časové rozlíšenie 28 984 218 € 62,7 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 66 562 929 € 42,9 %
 
Vlastné imanie
5 954 303 € -5,7 %
Základné imanie 4 505 000 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 450 500 € 0,0 %
HV minulých rokov 1 358 505 € 30,6 %
HV za účtovné obdobie po zdanení -359 702 € -213,1 %
 
Záväzky 31 358 949 € 47,0 %
Dlhodobé záväzky 2 253 110 € -0,6 %
Krátkodobé záväzky 26 022 740 € 76,9 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé 1 391 615 € -36,1 %
Bankové úvery krátkodobé 824 624 € -36,8 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 866 860 € -1,0 %
 
Časové rozlíšenie 29 249 677 € 54,4 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?