LeasePlan Slovakia, s. r. o.

Aktualizované 7.12.2023
Partner verejného sektora Registrovaný hospodársky subjekt

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
LeasePlan Slovakia, s. r. o.
Sídlo:
Ševčenkova 34
85101 Bratislava
Zápis v OR SR
Mestský súd Bratislava III
oddiel: Sro/56092/B
Od 23.12.2008, posledná zmena 20.5.2022
Štatutárny orgán:
  • Ing. Jozef Gašperan
  • Ing. Rastislav Podlipný
IČO:
44558970
DIČ:
2022738091

IČ DPH:

SK2022738091
Podľa §4, registrovaný od 15.11.2009
SK NACE (RÚZ):
77110 Prenájom a lízing automobilov a ľahkých motorových vozidiel
Základné imanie:
3 000 000 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
  • LeasePlan Corporation N.V. (100,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 30.03.2023 ako riadna.

Firma LeasePlan Slovakia, s. r. o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 49 509 808 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o pokles o 6,23%. Dosiahnutý zisk po zdanení 1 816 489 EUR poklesol medziročne o 166 798 EUR.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne znížili o 21,91%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 11,88%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 18,27%.

Absolútne ukazovatele

73 685 443 €

-9,2 %

29 691 749 €

-14,7 %

146 160 679 €

5,0 %

29 693 282 €

2,8 %

-94 036 551 €

-6,8 %

Relatívne ukazovatele

59.97 %

-6,0 %

8.03

-3,1

1.24 %

-0,2 %

79.68 %

0,4 %

0.09

-0,0 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 1 236 649 € -8,7 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 48 273 159 € -6,2 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 1 236 649 € -8,7 %
Náklady na materiál, energie 86 179 € -21,9 %
Služby 18 495 231 € 11,9 %
Pridaná hodnota 29 691 749 € -14,7 %
Osobné náklady 3 699 891 € 18,3 %
Odpisy a opravné položky k majetku 24 343 091 € -10,9 %
Opravné položky -263 954 € -89,7 %
Ostatné výnosy 5 315 344 € 22,6 %
Iné prevádzkové náklady 6 539 610 € -6,1 %
Zisk z predaja majetku 3 936 355 € 120,6 %
 
HV z hospodárskej činnosti 4 624 810 € 26,3 %
HV z finančnej činnosti -806 801 € 8,5 %
z toho Nákladové úroky 1 172 367 € 36,3 %
HV pred zdanením 3 818 009 € 37,4 %
Daň 2 001 520 € 151,4 %
HV po zdanení 1 816 489 € -8,4 %
EBITDA 24 767 592 € -14,7 %
 
Aktíva
Majetok celkom
146 160 679 € 5,0 %
 
Neobežný majetok 129 036 177 € 6,9 %
Dlhodobý hmotný majetok 129 004 145 € 7,0 %
Dlhodobý nehmotný majetok 23 032 € -70,8 %
Dlhodobý finančný majetok 9 000 € 0,0 %
 
Obežný majetok 17 098 621 € -7,5 %
Zásoby 1 796 289 € 157,7 %
Dlhodobé pohľadávky 5 915 987 € -28,1 %
Krátkodobé pohľadávky 8 951 842 € -5,2 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 434 503 € 289,9 %
 
Časové rozlíšenie 25 881 € 23,2 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 146 160 679 € 5,0 %
 
Vlastné imanie
29 693 282 € 2,8 %
Základné imanie 3 000 000 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 2 332 496 € 0,0 %
HV minulých rokov 22 544 297 € 4,6 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 1 816 489 € -8,4 %
 
Záväzky 116 197 036 € 5,5 %
Dlhodobé záväzky 7 039 506 € 43,2 %
Krátkodobé záväzky 58 974 844 € 8,0 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé 3 000 000 € -50,0 %
Bankové úvery krátkodobé 45 999 861 € 5,6 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 1 182 825 € 9,8 %
 
Časové rozlíšenie 270 361 € 96,2 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?