Univerzitná nemocnica - Nemocnica svätého Michala, a. s.

Historický názov:
  • Nemocnica svätého Michala, a. s.
Aktualizované 3.12.2023
Partner verejného sektora Registrovaný hospodársky subjekt Subjekt verejnej správy Výskumná organizácia

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
Univerzitná nemocnica - Nemocnica svätého Michala, a. s.
Sídlo:
Satinského I.7770/1
81108 Bratislava
Zápis v OR SR
Mestský súd Bratislava III
oddiel: Sa/4677/B
Od 31.12.2008, posledná zmena 20.10.2023
Štatutárny orgán:
  • Ing. Milan Kyrinovič
  • Ing. Radovan Majerský, PhD.
  • MUDr. Alžbeta Roháčková, MPH
IČO:
44570783
DIČ:
2022738586

IČ DPH:

SK2022738586
Podľa §4, registrovaný od 1.7.2009
SK NACE (RÚZ):
86100 Činnosti nemocníc
Základné imanie:
117 302 693 EUR
Druh vlastníctva
Štátne
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 01.04.2023 ako riadna.

Firma Univerzitná nemocnica - Nemocnica svätého Michala, a. s. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 37 202 119 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o pokles o 1,04%. Dosiahnutá strata 3 660 935 EUR sa prehĺbila medziročne o 2 127 901 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 87,01% celkových výnosov firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne znížili o 1,37%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 12,01%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 8,82%.

Absolútne ukazovatele

41 196 471 €

-1,4 %

22 986 319 €

-2,3 %

98 536 360 €

2,4 %

84 082 411 €

1,6 %

12 835 631 €

36,6 %

Relatívne ukazovatele

61.79 %

-0,8 %

0.86

-0,1

-3.72 %

-2,1 %

14.67 %

0,7 %

1.80

0,3 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 1 357 223 € -3,0 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 35 844 896 € -1,0 %
Zmena stavu zásob 835 € 122,8 %
Aktivácia 111 009 € 5,9 %
Náklady na predaj tovaru 1 155 974 € -0,9 %
Náklady na materiál, energie 10 229 028 € -1,4 %
Služby 2 942 642 € 12,0 %
Pridaná hodnota 22 986 319 € -2,3 %
Osobné náklady 26 609 216 € 8,8 %
Odpisy a opravné položky k majetku 3 540 788 € -10,6 %
Opravné položky 20 000 € %

Ostatné výnosy 3 840 800 € -6,2 %
Iné prevádzkové náklady 342 179 € -53,9 %
Zisk z predaja majetku 996 € -19,2 %
 
HV z hospodárskej činnosti -3 684 068 € -141,5 %
HV z finančnej činnosti 23 133 € %

z toho Nákladové úroky 0 € 0 %
HV pred zdanením -3 660 935 € -138,8 %
Daň 0 € -100,0 %
HV po zdanení -3 660 935 € -138,8 %
EBITDA -144 276 € -105,9 %
 
Aktíva
Majetok celkom
98 536 360 € 2,4 %
 
Neobežný majetok 73 032 112 € -2,9 %
Dlhodobý hmotný majetok 72 925 780 € -3,0 %
Dlhodobý nehmotný majetok 106 332 € 132,7 %
Dlhodobý finančný majetok 0 € 0 %
 
Obežný majetok 25 452 642 € 23,9 %
Zásoby 2 761 666 € -13,3 %
Dlhodobé pohľadávky 0 € 0 %
Krátkodobé pohľadávky 5 057 439 € -7,0 %
Krátkodobý finančný majetok 0 € 0 %
Finančné účty 17 633 537 € 47,8 %
 
Časové rozlíšenie 51 606 € -88,2 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 98 536 360 € 2,4 %
 
Vlastné imanie
84 082 411 € 1,6 %
Základné imanie 117 302 693 € 4,5 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 0 € 100,0 %
HV minulých rokov -29 559 347 € -5,6 %
HV za účtovné obdobie po zdanení -3 660 935 € -138,8 %
 
Záväzky 12 869 291 € 3,9 %
Dlhodobé záväzky 108 585 € %

Krátkodobé záväzky 11 083 959 € 4,9 %
Krátkodobé finančné výpomoci 0 € 0 %
Bankové úvery dlhodobé 0 € 0 %
Bankové úvery krátkodobé 0 € 0 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 1 676 747 € -7,0 %
 
Časové rozlíšenie 1 584 658 € 53,6 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?