ONLINESTAVBA, s.r.o.

Aktualizované 25.5.2024

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
ONLINESTAVBA, s.r.o.
Sídlo:
Veľkoblahovská cesta 72/33
92901 Dunajská Streda
Zápis v OR SR
Okresný súd Trnava
oddiel: Sro/23633/T
Od 18.4.2009, posledná zmena 8.9.2022
Štatutárny orgán:
  • Mgr. Tomáš Gyurcsek
  • Zoltán Rácz
IČO:
44634455
DIČ:
2022821823

IČ DPH:

SK2022821823
Podľa §4, registrovaný od 1.7.2009
SK NACE (RÚZ):
46730 Veľkoobchod s drevom, stavebným materiálom a sanitárnymi zariadeniami
Základné imanie:
5 000 EUR
Druh vlastníctva
Súkromné tuzemské
  • Mgr. Tomáš Gyurcsek (50,0%)
  • Zoltán Rácz (50,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 30.06.2023 ako riadna.

Firma ONLINESTAVBA, s.r.o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 27 358 624 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 42,23%. Dosiahnutý zisk po zdanení 1 358 590 EUR vzrástol medziročne o 498 023 EUR.

Prevažná časť výnosov je tvorená tržbami za predaj tovaru, tieto tržby tvoria 91,99% celkových výnosov firmy.

Firma predala tovar za 25 297 402 EUR, dosiahla zisk z predaja tovaru vo výške 3 240 694 EUR, pracuje s obchodnou maržou vo výške 12%.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 23,86%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 25,18%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 57,12%.

Absolútne ukazovatele

27 498 919 €

41,9 %

2 951 830 €

46,4 %

9 052 423 €

45,8 %

3 574 154 €

44,4 %

3 297 832 €

33,6 %

Relatívne ukazovatele

10.79 %

0,3 %

4.26

-0,3

15.01 %

1,2 %

60.52 %

0,4 %

1.27

0,0 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 25 297 402 € 42,0 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 2 061 222 € 44,8 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 22 056 708 € 43,8 %
Náklady na materiál, energie 763 412 € 23,9 %
Služby 1 586 674 € 25,2 %
Pridaná hodnota 2 951 830 € 46,4 %
Osobné náklady 693 468 € 57,1 %
Odpisy a opravné položky k majetku 266 822 € 54,0 %
Opravné položky 154 017 € -30,7 %
Ostatné výnosy 100 106 € -23,2 %
Iné prevádzkové náklady 139 776 € -6,4 %
Zisk z predaja majetku 39 343 € 276,1 %
 
HV z hospodárskej činnosti 1 837 196 € 57,0 %
HV z finančnej činnosti -104 956 € -49,8 %
z toho Nákladové úroky 69 216 € 71,2 %
HV pred zdanením 1 732 240 € 57,5 %
Daň 373 650 € 56,0 %
HV po zdanení 1 358 590 € 57,9 %
EBITDA 2 064 675 € 54,9 %
 
Aktíva
Majetok celkom
9 052 423 € 45,8 %
 
Neobežný majetok 925 891 € 53,2 %
Dlhodobý hmotný majetok 925 891 € 53,2 %
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 7 773 283 € 46,8 %
Zásoby 2 000 443 € 16,3 %
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky 5 188 266 € 74,7 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 584 574 € -3,6 %
 
Časové rozlíšenie 353 249 € 15,4 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 9 052 423 € 45,8 %
 
Vlastné imanie
3 574 154 € 44,4 %
Základné imanie 5 000 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 500 € 0,0 %
HV minulých rokov 2 210 064 € 37,3 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 1 358 590 € 57,9 %
 
Záväzky 5 474 100 € 47,0 %
Dlhodobé záväzky 319 422 € 133,1 %
Krátkodobé záväzky 2 871 570 € 38,6 %
Krátkodobé finančné výpomoci 132 079 € -73,7 %
Bankové úvery dlhodobé 287 500 € -34,3 %
Bankové úvery krátkodobé 1 820 882 € 228,1 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 42 647 € 86,7 %
 
Časové rozlíšenie 4 169 € -40,1 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?