Loading

MAHLE Behr Námestovo s.r.o.

Historický názov:
  • Behr Slovakia s. r. o.
  • WLSC 17, s. r. o.
Aktualizované 18.4.2024
Partner verejného sektora

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
MAHLE Behr Námestovo s.r.o.
Sídlo:
Námestovo 1215
02901 Námestovo
Zápis v OR SR
Okresný súd Žilina
oddiel: Sro/55621/L
Od 18.3.2009, posledná zmena 2.4.2022
Štatutárny orgán:
  • Jürgen Julius Schaal
  • Stefan Lorenz Land
IČO:
44680449
DIČ:
2022793597

IČ DPH:

SK2022793597
Podľa §4, registrovaný od 5.12.2010
SK NACE (RÚZ):
29320 Výroba ostatných dielov a príslušenstva pre motorové vozidlá
Základné imanie:
26 864 000 EUR
Druh vlastníctva
Medzinárodné - súkromné
  • MAHLE Behr Holding GmbH (99,95%)
  • MAHLE Behr GmbH & Co. KG (0,05%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 30.06.2023 ako riadna.

Firma MAHLE Behr Námestovo s.r.o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 132 807 988 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 26,31%. Dosiahnutá strata 13 352 143 EUR sa prehĺbila medziročne o 5 691 078 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 95,66% celkových výnosov firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 33,59%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 64,69%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 7,28%.

Absolútne ukazovatele

138 834 330 €

28,9 %

-667 049 €

-107,2 %

103 974 577 €

29,7 %

25 701 050 €

-1,4 %

15 707 502 €

28,8 %

Relatívne ukazovatele

-0.50 %

-9,3 %

-0.12

-2,0

-12.84 %

-3,3 %

75.28 %

7,8 %

1.10

0,1 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 0 € 100,0 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 132 807 988 € 26,2 %
Zmena stavu zásob 440 033 € 160,2 %
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru
Náklady na materiál, energie 102 438 893 € 33,6 %
Služby 30 885 528 € 64,7 %
Pridaná hodnota -667 049 € -107,2 %
Osobné náklady 5 378 659 € 7,3 %
Odpisy a opravné položky k majetku 7 517 102 € 42,2 %
Opravné položky 579 539 € 226,3 %
Ostatné výnosy 2 792 331 € %

Iné prevádzkové náklady 3 213 263 € -50,5 %
Zisk z predaja majetku 2 595 542 € 241,8 %
 
HV z hospodárskej činnosti -11 377 091 € -70,1 %
HV z finančnej činnosti -1 738 489 € -30,7 %
z toho Nákladové úroky 1 759 311 € 37,3 %
HV pred zdanením -13 115 580 € -63,5 %
Daň 236 563 € 165,8 %
HV po zdanení -13 352 143 € -74,3 %
EBITDA -6 466 640 € -146,5 %
 
Aktíva
Majetok celkom
103 974 577 € 29,7 %
 
Neobežný majetok 25 491 244 € -4,3 %
Dlhodobý hmotný majetok 25 491 244 € -4,3 %
Dlhodobý nehmotný majetok 0 € 0 %
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 40 796 988 € 6,9 %
Zásoby 9 724 989 € -23,7 %
Dlhodobé pohľadávky 5 152 € -97,8 %
Krátkodobé pohľadávky 29 362 452 € 33,0 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 1 704 394 € -45,1 %
 
Časové rozlíšenie 37 686 345 € 145,2 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 103 974 577 € 29,7 %
 
Vlastné imanie
25 701 050 € -1,4 %
Základné imanie 26 864 000 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 14 256 777 € %

HV minulých rokov -2 067 584 € -136,2 %
HV za účtovné obdobie po zdanení -13 352 143 € -74,3 %
 
Záväzky 56 801 170 € 10,7 %
Dlhodobé záväzky 10 071 041 € -0,3 %
Krátkodobé záväzky 41 298 321 € 7,9 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 5 431 809 € 85,8 %
 
Časové rozlíšenie 21 472 357 € %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?