SCONTO Nábytok s. r. o.

Historický názov:
  • KRAFT NÁBYTOK s. r. o.
Aktualizované 25.5.2024
Partner verejného sektora

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
SCONTO Nábytok s. r. o.
Sídlo:
Nová 10/8144
91701 Trnava
Zápis v OR SR
Okresný súd Trnava
oddiel: Sro/25761/T
Od 14.5.2009, posledná zmena 29.9.2022
Štatutárny orgán:
  • Ing. Petr Maršálek
  • Ing. Roman Púry
  • Karel Rupeš
IČO:
44731159
DIČ:
2022821273

IČ DPH:

SK2022821273
Podľa §4, registrovaný od 6.7.2009
SK NACE (RÚZ):
47590 Maloobchod s nábytkom, svietidlami a inými domácimi potrebami v špecializovaných predajniach
Základné imanie:
300 000 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
  • Sconto Europa Gmbh (100,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 22.06.2023 ako riadna.

Firma SCONTO Nábytok s. r. o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 44 554 592 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 16,02%. Dosiahnutý zisk po zdanení 1 289 797 EUR poklesol medziročne o 14 263 EUR.

Prevažná časť výnosov je tvorená tržbami za predaj tovaru, tieto tržby tvoria 95,99% celkových výnosov firmy.

Firma predala tovar za 43 254 255 EUR, dosiahla zisk z predaja tovaru vo výške 17 883 970 EUR, pracuje s obchodnou maržou vo výške 41%.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 67,81%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 6,58%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 8,25%.

Absolútne ukazovatele

45 061 322 €

14,2 %

6 447 182 €

20,8 %

15 105 977 €

9,2 %

9 011 298 €

16,7 %

8 199 358 €

14,6 %

Relatívne ukazovatele

14.47 %

0,6 %

1.45

0,1

8.54 %

-0,9 %

40.35 %

-3,9 %

1.11

0,0 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 43 254 255 € 16,5 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 1 300 337 € 1,5 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 25 370 285 € 17,4 %
Náklady na materiál, energie 1 529 860 € 67,8 %
Služby 11 211 305 € 6,6 %
Pridaná hodnota 6 447 182 € 20,8 %
Osobné náklady 4 444 225 € 8,3 %
Odpisy a opravné položky k majetku 179 896 € 12,1 %
Opravné položky -4 040 € -113,7 %
Ostatné výnosy 490 338 € -53,8 %
Iné prevádzkové náklady 147 856 € 1,7 %
Zisk z predaja majetku 10 600 € 100,0 %
 
HV z hospodárskej činnosti 2 176 143 € 9,4 %
HV z finančnej činnosti -510 559 € -63,6 %
z toho Nákladové úroky
HV pred zdanením 1 665 584 € -0,7 %
Daň 375 787 € 0,5 %
HV po zdanení 1 289 797 € -1,1 %
EBITDA 2 341 399 € 8,9 %
 
Aktíva
Majetok celkom
15 105 977 € 9,2 %
 
Neobežný majetok 838 515 € 74,1 %
Dlhodobý hmotný majetok 823 384 € 79,3 %
Dlhodobý nehmotný majetok 15 131 € -32,6 %
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 14 239 354 € 6,8 %
Zásoby 7 584 950 € 13,7 %
Dlhodobé pohľadávky 224 989 € -18,2 %
Krátkodobé pohľadávky 783 041 € -56,1 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 5 646 374 € 22,7 %
 
Časové rozlíšenie 28 108 € 27,8 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 15 105 977 € 9,2 %
 
Vlastné imanie
9 011 298 € 16,7 %
Základné imanie 300 000 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 30 000 € 0,0 %
HV minulých rokov 7 391 501 € 21,4 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 1 289 797 € -1,1 %
 
Záväzky 6 094 679 € -0,3 %
Dlhodobé záväzky 17 805 € %

Krátkodobé záväzky 5 843 115 € -1,4 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 233 759 € 22,9 %
 
Časové rozlíšenie 0 € -100,0 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?