Gras SK s.r.o.

Aktualizované 2.12.2023
Registrovaný hospodársky subjekt

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
Gras SK s.r.o.
Sídlo:
Sov. hrdinov 243/88
08901 Svidník
Zápis v OR SR
Okresný súd Prešov
oddiel: Sro/21658/P
Od 27.5.2009, posledná zmena 11.1.2023
Štatutárny orgán:
  • Martin Čurila
IČO:
44764324
DIČ:
2022829248

IČ DPH:

SK2022829248
Podľa §4, registrovaný od 1.5.2010
SK NACE (RÚZ):
46900 Nešpecializovaný veľkoobchod
Základné imanie:
6 650 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
  • GRAS PROPERTY CZ a.s. (100,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 25.06.2023 ako riadna.

Firma Gras SK s.r.o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 51 269 052 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 37,15%. Dosiahnutý zisk po zdanení 2 093 197 EUR vzrástol medziročne o 1 918 215 EUR.

Prevažná časť výnosov je tvorená tržbami za predaj tovaru, tieto tržby tvoria 99,23% celkových výnosov firmy.

Firma predala tovar za 51 019 971 EUR, dosiahla zisk z predaja tovaru vo výške 5 099 325 EUR, pracuje s obchodnou maržou vo výške 9%.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 18,53%.
  • Náklady na služby sa medziročne znížili o 26,05%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 12,31%.

Absolútne ukazovatele

51 414 402 €

37,4 %

4 364 174 €

172,2 %

7 542 464 €

-0,5 %

2 826 305 €

21,1 %

1 398 530 €

-31,9 %

Relatívne ukazovatele

8.51 %

4,2 %

3.75

2,2

27.75 %

25,4 %

62.53 %

-6,7 %

0.62

-0,2 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 51 019 971 € 37,0 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 249 081 € 74,1 %
Zmena stavu zásob -2 702 € 75,6 %
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 45 920 646 € 33,1 %
Náklady na materiál, energie 102 287 € 18,5 %
Služby 879 243 € -26,0 %
Pridaná hodnota 4 364 174 € 172,2 %
Osobné náklady 1 164 120 € 12,3 %
Odpisy a opravné položky k majetku 92 821 € 177,0 %
Opravné položky 1 179 € -99,2 %
Ostatné výnosy 102 142 € 183,5 %
Iné prevádzkové náklady 252 390 € %

Zisk z predaja majetku
 
HV z hospodárskej činnosti 2 955 806 € %

HV z finančnej činnosti -310 011 € -76,1 %
z toho Nákladové úroky 126 552 € 28,7 %
HV pred zdanením 2 645 795 € %

Daň 552 598 € %

HV po zdanení 2 093 197 € %

EBITDA 3 048 627 € %

 
Aktíva
Majetok celkom
7 542 464 € -0,5 %
 
Neobežný majetok 1 486 766 € %

Dlhodobý hmotný majetok 1 486 766 € %

Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 6 028 552 € -16,5 %
Zásoby 3 182 359 € 10,2 %
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky 2 759 916 € -30,8 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 86 277 € -74,7 %
 
Časové rozlíšenie 27 146 € 5,2 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 7 542 464 € -0,5 %
 
Vlastné imanie
2 826 305 € 21,1 %
Základné imanie 6 650 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 998 € 0,0 %
HV minulých rokov 725 460 € -66,3 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 2 093 197 € %

 
Záväzky 4 711 359 € -10,1 %
Dlhodobé záväzky 8 932 € 25,7 %
Krátkodobé záväzky 2 495 478 € -35,1 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé 2 156 890 € 60,8 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 50 059 € 9,0 %
 
Časové rozlíšenie 4 800 € 20,0 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?