Gras SK s.r.o.

Aktualizované 29.5.2024

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
Gras SK s.r.o.
Sídlo:
Sov. hrdinov 243/88
08901 Svidník
Zápis v OR SR
Okresný súd Prešov
oddiel: Sro/21658/P
Od 27.5.2009, posledná zmena 11.1.2023
Štatutárny orgán:
  • Martin Čurila
IČO:
44764324
DIČ:
2022829248

IČ DPH:

SK2022829248
Podľa §4, registrovaný od 1.5.2010
SK NACE (RÚZ):
46900 Nešpecializovaný veľkoobchod
Základné imanie:
6 650 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
  • GRAS PROPERTY CZ a.s. (100,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2023 za obdobie od 01/2023 do 12/2023 podaná 30.03.2024 ako riadna.

Firma Gras SK s.r.o. dosiahla v roku 2023 tržby vo výške 22 795 601 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o pokles o 55,54%. Dosiahnutý zisk po zdanení 296 352 EUR poklesol medziročne o 1 796 845 EUR.

Prevažná časť výnosov je tvorená tržbami za predaj tovaru, tieto tržby tvoria 99,27% celkových výnosov firmy.

Firma predala tovar za 22 739 344 EUR, dosiahla zisk z predaja tovaru vo výške 2 789 177 EUR, pracuje s obchodnou maržou vo výške 12%.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne znížili o 4,59%.
  • Náklady na služby sa medziročne znížili o 15,18%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 13,96%.

Absolútne ukazovatele

22 905 745 €

-55,4 %

1 995 138 €

-54,3 %

7 401 373 €

-1,9 %

2 018 657 €

-28,6 %

604 004 €

-56,8 %

Relatívne ukazovatele

8.75 %

0,2 %

1.50

-2,2

4.00 %

-23,8 %

72.73 %

10,2 %

0.71

0,1 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2023 do 12/2023 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 22 739 344 € -55,4 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 56 257 € -77,4 %
Zmena stavu zásob -6 908 € -155,7 %
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 19 950 167 € -56,6 %
Náklady na materiál, energie 97 597 € -4,6 %
Služby 745 791 € -15,2 %
Pridaná hodnota 1 995 138 € -54,3 %
Osobné náklady 1 326 609 € 14,0 %
Odpisy a opravné položky k majetku 98 891 € 6,5 %
Opravné položky 613 € -48,0 %
Ostatné výnosy 68 002 € -33,4 %
Iné prevádzkové náklady 76 507 € -69,7 %
Zisk z predaja majetku
 
HV z hospodárskej činnosti 560 520 € -81,0 %
HV z finančnej činnosti -174 124 € 43,8 %
z toho Nákladové úroky 183 115 € 44,7 %
HV pred zdanením 386 396 € -85,4 %
Daň 90 044 € -83,7 %
HV po zdanení 296 352 € -85,8 %
EBITDA 659 411 € -78,4 %
 
Aktíva
Majetok celkom
7 401 373 € -1,9 %
 
Neobežný majetok 1 485 876 € -0,1 %
Dlhodobý hmotný majetok 1 485 876 € -0,1 %
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 5 883 882 € -2,4 %
Zásoby 2 132 927 € -33,0 %
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky 3 641 766 € 32,0 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 109 189 € 26,6 %
 
Časové rozlíšenie 31 615 € 16,5 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 7 401 373 € -1,9 %
 
Vlastné imanie
2 018 657 € -28,6 %
Základné imanie 6 650 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 998 € 0,0 %
HV minulých rokov 1 714 657 € 136,4 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 296 352 € -85,8 %
 
Záväzky 5 377 916 € 14,1 %
Dlhodobé záväzky 10 063 € 12,7 %
Krátkodobé záväzky 1 969 131 € -21,1 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé 3 337 562 € 54,7 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 61 160 € 22,2 %
 
Časové rozlíšenie 4 800 € 0,0 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?