Benteler Automotive SK s. r. o.

Aktualizované 25.5.2024

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
Benteler Automotive SK s. r. o.
Sídlo:
Priemyselná 5471
90101 Malacky
Zápis v OR SR
Mestský súd Bratislava III
oddiel: Sro/58693/B
Od 3.6.2009, posledná zmena 17.5.2024
Štatutárny orgán:
  • Ing. Jaroslav Leibl
  • Ing. Radek Jedlička
IČO:
44799951
DIČ:
2022832130

IČ DPH:

SK2022832130
Podľa §4, registrovaný od 25.6.2009
SK NACE (RÚZ):
29320 Výroba ostatných dielov a príslušenstva pre motorové vozidlá
Základné imanie:
2 000 000 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
  • Benteler International Aktiengesellschaft (75,0%)
  • Benteler Automobiltechnik GmbH (25,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2023 za obdobie od 01/2023 do 12/2023 podaná 26.03.2024 ako riadna.

Firma Benteler Automotive SK s. r. o. dosiahla v roku 2023 tržby vo výške 99 133 555 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 6,87%. Dosiahnutá strata je 132 836 EUR.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 8,35%.
  • Náklady na služby sa medziročne znížili o 7,22%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 10,22%.

Absolútne ukazovatele

150 546 394 €

-6,5 %

12 698 900 €

-2,9 %

35 139 662 €

78,9 %

5 092 540 €

-16,1 %

9 819 384 €

%

Relatívne ukazovatele

12.81 %

-1,3 %

1.26

-0,2

-0.38 %

-4,2 %

85.51 %

16,4 %

1.15

0,5 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2023 do 12/2023 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 3 309 831 € 214,9 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 95 823 724 € 4,5 %
Zmena stavu zásob 604 443 € %

Aktivácia 0 € 0 %
Náklady na predaj tovaru 3 376 375 € %

Náklady na materiál, energie 71 908 722 € 8,4 %
Služby 11 752 038 € -7,2 %
Pridaná hodnota 12 698 900 € -2,9 %
Osobné náklady 10 062 510 € 10,2 %
Odpisy a opravné položky k majetku 2 321 858 € -21,4 %
Opravné položky 1 963 € %

Ostatné výnosy 50 538 218 € -25,8 %
Iné prevádzkové náklady 49 997 355 € -26,4 %
Zisk z predaja majetku 0 € 100,0 %
 
HV z hospodárskej činnosti 855 395 € -24,1 %
HV z finančnej činnosti -944 205 € %
z toho Nákladové úroky 1 003 799 € %

HV pred zdanením -88 810 € -109,2 %
Daň 44 026 € -79,7 %
HV po zdanení -132 836 € -117,7 %
EBITDA 3 177 253 € -22,3 %
 
Aktíva
Majetok celkom
35 139 662 € 78,9 %
 
Neobežný majetok 11 158 382 € 51,2 %
Dlhodobý hmotný majetok 11 140 367 € 50,9 %
Dlhodobý nehmotný majetok 18 015 € 100,0 %
Dlhodobý finančný majetok 0 € 0 %
 
Obežný majetok 23 728 917 € 107,6 %
Zásoby 7 729 919 € 64,6 %
Dlhodobé pohľadávky 0 € 0 %
Krátkodobé pohľadávky 15 984 667 € 137,4 %
Krátkodobý finančný majetok 0 € 0 %
Finančné účty 14 331 € 100,0 %
 
Časové rozlíšenie 252 363 € -69,6 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 35 139 662 € 78,9 %
 
Vlastné imanie
5 092 540 € -16,1 %
Základné imanie 2 000 000 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 3 225 376 € 0,6 %
HV minulých rokov 0 € -100,0 %
HV za účtovné obdobie po zdanení -132 836 € -117,7 %
 
Záväzky 30 047 122 € 121,4 %
Dlhodobé záväzky 15 359 638 € %

Krátkodobé záväzky 14 161 896 € 14,3 %
Krátkodobé finančné výpomoci 0 € 0 %
Bankové úvery dlhodobé 0 € 0 %
Bankové úvery krátkodobé 0 € 0 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 525 588 € -27,5 %
 
Časové rozlíšenie 0 € 0 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?