Benteler Automotive SK s. r. o.

Aktualizované 3.12.2023

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
Benteler Automotive SK s. r. o.
Sídlo:
Priemyselná 5471
90101 Malacky
Zápis v OR SR
Mestský súd Bratislava III
oddiel: Sro/58693/B
Od 3.6.2009, posledná zmena 7.6.2023
Štatutárny orgán:
  • Bertrand Faulconnier
  • Ing. Jaroslav Leibl
IČO:
44799951
DIČ:
2022832130

IČ DPH:

SK2022832130
Podľa §4, registrovaný od 25.6.2009
SK NACE (RÚZ):
29320 Výroba ostatných dielov a príslušenstva pre motorové vozidlá
Základné imanie:
2 000 000 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
  • Benteler International Aktiengesellschaft (75,0%)
  • Benteler Automobiltechnik GmbH (25,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 31.03.2023 ako riadna.

Firma Benteler Automotive SK s. r. o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 92 763 575 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 31,22%. Dosiahnutý zisk po zdanení 751 922 EUR vzrástol medziročne o 688 294 EUR.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 45,64%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 4,94%.
  • Osobné náklady sa medziročne znížili o 3,3%.

Absolútne ukazovatele

160 967 447 €

34,3 %

13 082 040 €

-2,2 %

19 641 317 €

27,1 %

6 070 658 €

14,1 %

-131 374 €

91,4 %

Relatívne ukazovatele

14.10 %

-4,8 %

1.43

0,0

3.83 %

3,4 %

69.09 %

3,5 %

0.61

0,1 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 1 051 211 € %

Tržby z predaja výrobkov a služieb 91 712 364 € 29,7 %
Zmena stavu zásob 32 410 € -89,6 %
Aktivácia 0 € 0 %
Náklady na predaj tovaru 683 229 € %

Náklady na materiál, energie 66 364 302 € 45,6 %
Služby 12 666 462 € 4,9 %
Pridaná hodnota 13 082 040 € -2,2 %
Osobné náklady 9 129 142 € -3,3 %
Odpisy a opravné položky k majetku 2 955 393 € -15,5 %
Opravné položky -48 € 99,4 %
Ostatné výnosy 68 092 112 € 39,5 %
Iné prevádzkové náklady 67 954 811 € 39,0 %
Zisk z predaja majetku -7 823 € -140,2 %
 
HV z hospodárskej činnosti 1 126 983 € 201,3 %
HV z finančnej činnosti -158 332 € 23,8 %
z toho Nákladové úroky 6 681 € -84,7 %
HV pred zdanením 968 651 € %

Daň 216 729 € 111,0 %
HV po zdanení 751 922 € %

EBITDA 4 090 151 € 6,4 %
 
Aktíva
Majetok celkom
19 641 317 € 27,1 %
 
Neobežný majetok 7 381 801 € -11,9 %
Dlhodobý hmotný majetok 7 381 801 € -11,9 %
Dlhodobý nehmotný majetok 0 € 0 %
Dlhodobý finančný majetok 0 € 0 %
 
Obežný majetok 11 429 281 € 70,0 %
Zásoby 4 696 640 € 56,4 %
Dlhodobé pohľadávky 0 € 0 %
Krátkodobé pohľadávky 6 732 641 € 80,9 %
Krátkodobý finančný majetok 0 € 0 %
Finančné účty 0 € -100,0 %
 
Časové rozlíšenie 830 235 € 136,2 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 19 641 317 € 27,1 %
 
Vlastné imanie
6 070 658 € 14,1 %
Základné imanie 2 000 000 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 3 205 680 € -0,1 %
HV minulých rokov 113 056 € 128,7 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 751 922 € %

 
Záväzky 13 570 659 € 33,9 %
Dlhodobé záväzky 455 082 € -32,5 %
Krátkodobé záväzky 12 390 890 € 44,0 %
Krátkodobé finančné výpomoci 0 € 0 %
Bankové úvery dlhodobé 0 € 0 %
Bankové úvery krátkodobé 0 € 0 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 724 687 € -15,5 %
 
Časové rozlíšenie 0 € 0 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?