Loading

Woory Slovakia s.r.o.

Aktualizované 19.4.2024

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
Woory Slovakia s.r.o.
Sídlo:
Nový majer 5019
92601 Sereď
Zápis v OR SR
Okresný súd Trnava
oddiel: Sro/55565/T
Od 16.6.2009, posledná zmena 24.11.2023
Štatutárny orgán:
  • Dae Beom Chang
  • Jaegil Cho
  • Minsu Kim
  • Yongyee Heo
IČO:
44810881
DIČ:
2022837839

IČ DPH:

SK2022837839
Podľa §4, registrovaný od 1.12.2009
SK NACE (RÚZ):
29320 Výroba ostatných dielov a príslušenstva pre motorové vozidlá
Základné imanie:
115 000 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
  • Jung-Woo Kim (50,0%)
  • WOORY INDUSTRIAL HOLDINGS CO., LTD. (50,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2023 za obdobie od 01/2023 do 12/2023 podaná 07.03.2024 ako riadna.

Firma Woory Slovakia s.r.o. dosiahla v roku 2023 tržby vo výške 61 516 007 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 15,57%. Dosiahnutý zisk po zdanení 543 174 EUR poklesol medziročne o 864 783 EUR.

Firma predala tovar za 39 040 542 EUR, dosiahla zisk z predaja tovaru vo výške 1 463 203 EUR, pracuje s obchodnou maržou vo výške 3%.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne znížili o 9,62%.
  • Náklady na služby sa medziročne znížili o 12,98%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 7,94%.

Absolútne ukazovatele

63 178 068 €

15,5 %

4 085 203 €

-5,9 %

34 151 035 €

64,7 %

887 554 €

-34,0 %

-4 381 754 €

%

Relatívne ukazovatele

6.64 %

-1,5 %

1.55

-0,2

1.59 %

-5,2 %

97.40 %

3,9 %

0.43

-0,3 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2023 do 12/2023 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 39 040 542 € 37,5 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 22 475 465 € -9,5 %
Zmena stavu zásob 662 115 € %

Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 37 577 339 € 44,3 %
Náklady na materiál, energie 15 597 132 € -9,6 %
Služby 4 957 573 € -13,0 %
Pridaná hodnota 4 085 203 € -5,9 %
Osobné náklady 2 641 802 € 7,9 %
Odpisy a opravné položky k majetku 461 802 € 21,0 %
Opravné položky -26 571 € -288,6 %
Ostatné výnosy 92 087 € -88,3 %
Iné prevádzkové náklady 95 803 € 106,4 %
Zisk z predaja majetku -26 450 € 60,8 %
 
HV z hospodárskej činnosti 938 879 € -57,0 %
HV z finančnej činnosti -264 369 € -20,1 %
z toho Nákladové úroky 148 032 € 200,7 %
HV pred zdanením 674 510 € -65,7 %
Daň 131 336 € -76,4 %
HV po zdanení 543 174 € -61,4 %
EBITDA 1 388 006 € -47,3 %
 
Aktíva
Majetok celkom
34 151 035 € 64,7 %
 
Neobežný majetok 5 323 118 € 231,2 %
Dlhodobý hmotný majetok 5 315 296 € 232,8 %
Dlhodobý nehmotný majetok 7 822 € -20,7 %
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 28 265 681 € 47,8 %
Zásoby 14 558 055 € 183,5 %
Dlhodobé pohľadávky 16 025 € 51,6 %
Krátkodobé pohľadávky 13 106 081 € 5,9 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 585 520 € -63,6 %
 
Časové rozlíšenie 562 236 € %

Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 34 151 035 € 64,7 %
 
Vlastné imanie
887 554 € -34,0 %
Základné imanie 115 000 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 22 513 € 0,0 %
HV minulých rokov 206 867 € 202,9 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 543 174 € -61,4 %
 
Záväzky 33 263 481 € 71,5 %
Dlhodobé záväzky 16 380 € 87,5 %
Krátkodobé záväzky 30 190 238 € 85,3 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé 3 003 408 € 0,1 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 53 455 € -40,5 %
 
Časové rozlíšenie

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?