Woory Slovakia s.r.o.

Aktualizované 7.12.2023

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
Woory Slovakia s.r.o.
Sídlo:
Nový majer 5019
92601 Sereď
Zápis v OR SR
Okresný súd Trenčín
oddiel: Sro/22652/R
Od 16.6.2009, posledná zmena 24.11.2023
Štatutárny orgán:
  • Dae Beom Chang
  • Jaegil Cho
  • Minsu Kim
IČO:
44810881
DIČ:
2022837839

IČ DPH:

SK2022837839
Podľa §4, registrovaný od 1.12.2009
SK NACE (RÚZ):
29320 Výroba ostatných dielov a príslušenstva pre motorové vozidlá
Základné imanie:
115 000 EUR
Druh vlastníctva
Medzinárodné - súkromné
  • Jung-Woo Kim (50,0%)
  • WOORY INDUSTRIAL HOLDINGS CO., LTD. (50,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 27.03.2023 ako riadna.

Firma Woory Slovakia s.r.o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 53 230 372 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 31,65%. Dosiahnutý zisk po zdanení 1 407 957 EUR vzrástol medziročne o 646 570 EUR.

Firma predala tovar za 28 386 498 EUR, dosiahla zisk z predaja tovaru vo výške 2 353 699 EUR, pracuje s obchodnou maržou vo výške 8%.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 17,63%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 34,88%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 17,68%.

Absolútne ukazovatele

54 705 880 €

35,3 %

4 343 183 €

20,4 %

20 741 248 €

23,8 %

1 344 380 €

35,5 %

-174 827 €

63,8 %

Relatívne ukazovatele

8.16 %

-0,8 %

1.77

0,0

6.79 %

2,2 %

93.52 %

-0,5 %

0.72

0,1 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 28 386 498 € 50,2 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 24 843 874 € 15,4 %
Zmena stavu zásob 114 391 € 157,9 %
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 26 032 799 € 46,8 %
Náklady na materiál, energie 17 257 479 € 17,6 %
Služby 5 697 213 € 34,9 %
Pridaná hodnota 4 343 183 € 20,4 %
Osobné náklady 2 447 398 € 17,7 %
Odpisy a opravné položky k majetku 381 647 € 7,2 %
Opravné položky 14 089 € %

Ostatné výnosy 784 170 € %

Iné prevádzkové náklady 46 414 € 36,5 %
Zisk z predaja majetku -67 521 € %
 
HV z hospodárskej činnosti 2 184 373 € 87,5 %
HV z finančnej činnosti -220 105 € -45,2 %
z toho Nákladové úroky 49 222 € 47,1 %
HV pred zdanením 1 964 268 € 93,8 %
Daň 556 311 € 120,5 %
HV po zdanení 1 407 957 € 84,9 %
EBITDA 2 633 541 € 71,9 %
 
Aktíva
Majetok celkom
20 741 248 € 23,8 %
 
Neobežný majetok 1 607 155 € 9,0 %
Dlhodobý hmotný majetok 1 597 287 € 9,2 %
Dlhodobý nehmotný majetok 9 868 € -17,2 %
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 19 130 008 € 27,6 %
Zásoby 5 134 234 € -4,5 %
Dlhodobé pohľadávky 10 574 € -85,9 %
Krátkodobé pohľadávky 12 378 825 € 35,9 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 1 606 375 € 264,9 %
 
Časové rozlíšenie 4 085 € -98,5 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 20 741 248 € 23,8 %
 
Vlastné imanie
1 344 380 € 35,5 %
Základné imanie 115 000 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 22 513 € 0,0 %
HV minulých rokov -201 090 € %
HV za účtovné obdobie po zdanení 1 407 957 € 84,9 %
 
Záväzky 19 396 868 € 23,1 %
Dlhodobé záväzky 8 736 € %

Krátkodobé záväzky 16 296 705 € 28,5 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé 3 001 641 € -0,0 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 89 786 € 20,7 %
 
Časové rozlíšenie

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?