BENZINOL SLOVAKIA s. r. o.

Historický názov:
  • Benzina Slovakia Group s.r.o.
Aktualizované 29.5.2024

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
BENZINOL SLOVAKIA s. r. o.
Sídlo:
Mliekárenská 17
82109 Bratislava
Zápis v OR SR
Mestský súd Bratislava III
oddiel: Sro/60968/B
Od 27.6.2009, posledná zmena 11.5.2023
Štatutárny orgán:
  • doc. Dr. Martin Čepel, Ph.D., MBA, DBA
IČO:
44820704
DIČ:
2022852887

IČ DPH:

SK2022852887
Podľa §4, registrovaný od 1.8.2009
SK NACE (RÚZ):
47300 Maloobchod s pohonnými látkami v špecializovaných predajniach
Základné imanie:
7 000 EUR
Druh vlastníctva
Súkromné tuzemské
  • BABOLAD LTD (85,0%)
  • B.H. CY EUROPAGATE LTD (15,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 31.03.2023 ako riadna.

Firma BENZINOL SLOVAKIA s. r. o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 103 376 483 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 11,4%. Dosiahnutá strata je 659 017 EUR.

Prevažná časť výnosov je tvorená tržbami za predaj tovaru, tieto tržby tvoria 97,96% celkových výnosov firmy.

Firma predala tovar za 102 859 953 EUR, dosiahla zisk z predaja tovaru vo výške 9 691 621 EUR, pracuje s obchodnou maržou vo výške 9%.

Firma „aktivovala“ časť nákladov vynaložených v aktuálnom roku vo výške 798 033 EUR. Môže ísť o vytvorenie majetku vlastnou činnosťou, čo sa prejaví zvýšením hodnoty aktív. Hodnota aktivácie tvorí významný podiel na hospodárskom výsledku firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 9,38%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 2,53%.
  • Osobné náklady sa medziročne znížili o 6,51%.

Absolútne ukazovatele

105 006 786 €

12,0 %

6 103 061 €

-31,1 %

31 730 747 €

15,8 %

4 583 932 €

-13,1 %

-3 055 432 €

-43,6 %

Relatívne ukazovatele

5.90 %

-3,7 %

1.38

-0,5

-2.08 %

-7,3 %

85.55 %

4,8 %

0.26

-0,1 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 102 859 953 € 11,5 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 516 530 € -1,1 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia 798 033 € 8,7 %
Náklady na predaj tovaru 93 168 332 € 16,5 %
Náklady na materiál, energie 1 077 633 € 9,4 %
Služby 3 825 490 € 2,5 %
Pridaná hodnota 6 103 061 € -31,1 %
Osobné náklady 4 415 558 € -6,5 %
Odpisy a opravné položky k majetku 1 463 528 € 45,3 %
Opravné položky 75 500 € 72,7 %
Ostatné výnosy 704 927 € %

Iné prevádzkové náklady 638 843 € -8,4 %
Zisk z predaja majetku 102 463 € 114,8 %
 
HV z hospodárskej činnosti 317 022 € -87,7 %
HV z finančnej činnosti -954 504 € -15,8 %
z toho Nákladové úroky 537 930 € 4,0 %
HV pred zdanením -637 482 € -136,4 %
Daň 21 535 € -93,5 %
HV po zdanení -659 017 € -146,4 %
EBITDA 1 678 087 € -52,5 %
 
Aktíva
Majetok celkom
31 730 747 € 15,8 %
 
Neobežný majetok 12 922 754 € 4,2 %
Dlhodobý hmotný majetok 9 222 698 € 5,8 %
Dlhodobý nehmotný majetok 1 067 553 € 1,6 %
Dlhodobý finančný majetok 2 632 503 € 0,0 %
 
Obežný majetok 18 713 589 € 25,7 %
Zásoby 13 063 804 € 44,7 %
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky 5 314 265 € 31,6 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 335 520 € -81,5 %
 
Časové rozlíšenie 94 404 € -15,9 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 31 730 747 € 15,8 %
 
Vlastné imanie
4 583 932 € -13,1 %
Základné imanie 7 000 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 500 700 € 0,0 %
HV minulých rokov 4 735 249 € 41,6 %
HV za účtovné obdobie po zdanení -659 017 € -146,4 %
 
Záväzky 27 146 528 € 22,7 %
Dlhodobé záväzky 3 106 801 € 33,0 %
Krátkodobé záväzky 14 663 138 € 23,2 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé 2 056 836 € -19,0 %
Bankové úvery krátkodobé 7 200 000 € 37,9 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 119 753 € -1,0 %
 
Časové rozlíšenie 287 € 0,0 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?