AGRALL s. r. o.

Aktualizované 17.6.2024
Partner verejného sektora Registrovaný hospodársky subjekt

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
AGRALL s. r. o.
Sídlo:
Hlavná 504
94654 Bajč
Zápis v OR SR
Okresný súd Nitra
oddiel: Sro/25819/N
Od 21.7.2009, posledná zmena 10.9.2022
Štatutárny orgán:
  • Ing. Jaroslav Moravčík
  • Ing. Josef Trávníček
  • Ing. Tibor Kostoláni
  • Ing. Tomáš Kvapil
IČO:
44874774
DIČ:
2022859542

IČ DPH:

SK2022859542
Podľa §4, registrovaný od 21.9.2009
SK NACE (RÚZ):
46610 Veľkoobchod s poľnohospodárskymi strojmi, zariadeniami a príslušenstvom
Základné imanie:
1 000 000 EUR
Druh vlastníctva
Medzinárodné - súkromné
  • AGRALL zemědelská technika a.s. (80,0%)
  • Ing. Jaroslav Moravčík (10,0%)
  • Ing. Tibor Kostoláni (10,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2023 za obdobie od 01/2023 do 12/2023 podaná 25.03.2024 ako riadna.

Firma AGRALL s. r. o. dosiahla v roku 2023 tržby vo výške 40 325 409 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 21,12%. Dosiahnutý zisk po zdanení 1 865 092 EUR poklesol medziročne o 309 982 EUR.

Prevažná časť výnosov je tvorená tržbami za predaj tovaru, tieto tržby tvoria 88,14% celkových výnosov firmy.

Firma predala tovar za 37 196 000 EUR, dosiahla zisk z predaja tovaru vo výške 7 399 394 EUR, pracuje s obchodnou maržou vo výške 19%.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 44,09%.
  • Náklady na služby sa medziročne znížili o 4,34%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 14,04%.

Absolútne ukazovatele

42 199 828 €

19,8 %

8 490 224 €

27,8 %

29 653 632 €

19,5 %

15 309 766 €

4,2 %

12 091 594 €

4,8 %

Relatívne ukazovatele

21.05 %

1,1 %

2.53

0,3

6.29 %

-2,5 %

48.37 %

7,6 %

1.12

0,1 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2023 do 12/2023 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 37 196 000 € 22,5 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 3 129 409 € 7,2 %
Zmena stavu zásob 0 € 0 %
Aktivácia 0 € 0 %
Náklady na predaj tovaru 29 796 606 € 19,7 %
Náklady na materiál, energie 1 040 886 € 44,1 %
Služby 997 693 € -4,3 %
Pridaná hodnota 8 490 224 € 27,8 %
Osobné náklady 3 351 242 € 14,0 %
Odpisy a opravné položky k majetku 2 054 110 € 76,7 %
Opravné položky 271 718 € 100,7 %
Ostatné výnosy 40 610 € -80,4 %
Iné prevádzkové náklady 204 588 € -31,2 %
Zisk z predaja majetku 168 237 € -70,3 %
 
HV z hospodárskej činnosti 2 817 413 € -2,3 %
HV z finančnej činnosti -427 908 € %
z toho Nákladové úroky 412 343 € %

HV pred zdanením 2 389 505 € -14,3 %
Daň 524 413 € -14,7 %
HV po zdanení 1 865 092 € -14,3 %
EBITDA 4 703 286 € 35,1 %
 
Aktíva
Majetok celkom
29 653 632 € 19,5 %
 
Neobežný majetok 10 249 736 € 65,5 %
Dlhodobý hmotný majetok 10 248 242 € 65,6 %
Dlhodobý nehmotný majetok 1 494 € -33,6 %
Dlhodobý finančný majetok 0 € 0 %
 
Obežný majetok 19 363 410 € 4,1 %
Zásoby 11 243 784 € -1,4 %
Dlhodobé pohľadávky 89 864 € 50,1 %
Krátkodobé pohľadávky 6 903 688 € 36,8 %
Krátkodobý finančný majetok 0 € 0 %
Finančné účty 1 126 074 € -46,3 %
 
Časové rozlíšenie 40 486 € 232,6 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 29 653 632 € 19,5 %
 
Vlastné imanie
15 309 766 € 4,2 %
Základné imanie 1 000 000 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 100 000 € 0,0 %
HV minulých rokov 12 344 674 € 8,1 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 1 865 092 € -14,3 %
 
Záväzky 14 343 866 € 41,8 %
Dlhodobé záväzky 71 455 € -10,8 %
Krátkodobé záväzky 2 946 051 € -39,0 %
Krátkodobé finančné výpomoci 440 716 € 47,6 %
Bankové úvery dlhodobé 6 914 243 € 137,8 %
Bankové úvery krátkodobé 3 835 671 € 103,8 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 135 730 € 22,3 %
 
Časové rozlíšenie 0 € 0 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?