AGRALL s. r. o.

Aktualizované 2.12.2023
Partner verejného sektora Registrovaný hospodársky subjekt

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
AGRALL s. r. o.
Sídlo:
Hlavná 504
94654 Bajč
Zápis v OR SR
Okresný súd Nitra
oddiel: Sro/25819/N
Od 21.7.2009, posledná zmena 10.9.2022
Štatutárny orgán:
  • Ing. Jaroslav Moravčík
  • Ing. Josef Trávníček
  • Ing. Tibor Kostoláni
  • Ing. Tomáš Kvapil
IČO:
44874774
DIČ:
2022859542

IČ DPH:

SK2022859542
Podľa §4, registrovaný od 21.9.2009
SK NACE (RÚZ):
46610 Veľkoobchod s poľnohospodárskymi strojmi, zariadeniami a príslušenstvom
Základné imanie:
1 000 000 EUR
Druh vlastníctva
Medzinárodné - súkromné
  • AGRALL zemědelská technika a.s. (80,0%)
  • Ing. Jaroslav Moravčík (10,0%)
  • Ing. Tibor Kostoláni (10,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 28.03.2023 ako riadna.

Firma AGRALL s. r. o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 33 294 413 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 11,54%. Dosiahnutý zisk po zdanení 2 175 074 EUR vzrástol medziročne o 182 926 EUR.

Prevažná časť výnosov je tvorená tržbami za predaj tovaru, tieto tržby tvoria 86,25% celkových výnosov firmy.

Firma predala tovar za 30 375 881 EUR, dosiahla zisk z predaja tovaru vo výške 5 492 666 EUR, pracuje s obchodnou maržou vo výške 18%.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 21,21%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 35,83%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 14,35%.

Absolútne ukazovatele

35 219 416 €

8,0 %

6 645 829 €

8,0 %

24 806 840 €

35,6 %

14 694 672 €

12,0 %

11 541 213 €

16,3 %

Relatívne ukazovatele

19.96 %

-0,7 %

2.26

-0,1

8.77 %

-2,1 %

40.76 %

12,5 %

1.02

-0,9 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 30 375 881 € 11,3 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 2 918 532 € 14,7 %
Zmena stavu zásob 0 € 0 %
Aktivácia 0 € 0 %
Náklady na predaj tovaru 24 883 215 € 11,4 %
Náklady na materiál, energie 722 381 € 21,2 %
Služby 1 042 988 € 35,8 %
Pridaná hodnota 6 645 829 € 8,0 %
Osobné náklady 2 938 747 € 14,4 %
Odpisy a opravné položky k majetku 1 162 178 € -22,4 %
Opravné položky 135 397 € -4,6 %
Ostatné výnosy 206 975 € -54,0 %
Iné prevádzkové náklady 297 335 € 31,0 %
Zisk z predaja majetku 565 743 € 17,6 %
 
HV z hospodárskej činnosti 2 884 890 € 8,9 %
HV z finančnej činnosti -95 173 € -0,8 %
z toho Nákladové úroky 79 076 € 1,6 %
HV pred zdanením 2 789 717 € 9,2 %
Daň 614 643 € 9,2 %
HV po zdanení 2 175 074 € 9,2 %
EBITDA 3 481 325 € -5,1 %
 
Aktíva
Majetok celkom
24 806 840 € 35,6 %
 
Neobežný majetok 6 191 726 € 5,1 %
Dlhodobý hmotný majetok 6 189 476 € 5,0 %
Dlhodobý nehmotný majetok 2 250 € %

Dlhodobý finančný majetok 0 € 0 %
 
Obežný majetok 18 602 940 € 50,2 %
Zásoby 11 397 879 € 49,3 %
Dlhodobé pohľadávky 59 879 € 4,2 %
Krátkodobé pohľadávky 5 047 196 € 41,2 %
Krátkodobý finančný majetok 0 € 0 %
Finančné účty 2 097 986 € 88,2 %
 
Časové rozlíšenie 12 174 € -46,6 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 24 806 840 € 35,6 %
 
Vlastné imanie
14 694 672 € 12,0 %
Základné imanie 1 000 000 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 100 000 € 0,0 %
HV minulých rokov 11 419 598 € 13,9 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 2 175 074 € 9,2 %
 
Záväzky 10 112 168 € 95,3 %
Dlhodobé záväzky 80 083 € 116,3 %
Krátkodobé záväzky 4 833 332 € 144,5 %
Krátkodobé finančné výpomoci 298 519 € 62,3 %
Bankové úvery dlhodobé 2 907 123 € 11,7 %
Bankové úvery krátkodobé 1 882 171 € %

Rezervy dlhodobé, krátkodobé 110 940 € -1,6 %
 
Časové rozlíšenie 0 € 0 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?