HAVI Logistics s.r.o.

Aktualizované 29.5.2024

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
HAVI Logistics s.r.o.
Sídlo:
Prílohy 850/89
91926 Zavar
Zápis v OR SR
Okresný súd Trnava
oddiel: Sro/24249/T
Od 26.8.2009, posledná zmena 19.12.2022
Štatutárny orgán:
  • Deniz Kizilkan
  • František Houška
IČO:
44896735
DIČ:
2022875338

IČ DPH:

SK2022875338
Podľa §4, registrovaný od 1.10.2009
SK NACE (RÚZ):
49410 Nákladná cestná doprava
Základné imanie:
5 000 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
  • HAVI Global Logistics GmbH (100,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2023 za obdobie od 01/2023 do 12/2023 podaná 14.05.2024 ako riadna.

Firma HAVI Logistics s.r.o. dosiahla v roku 2023 tržby vo výške 175 481 244 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 16,8%. Dosiahnutý zisk po zdanení 436 047 EUR vzrástol medziročne o 163 562 EUR.

Prevažná časť výnosov je tvorená tržbami za predaj tovaru, tieto tržby tvoria 92,53% celkových výnosov firmy.

Firma predala tovar za 165 695 194 EUR, dosiahla stratu z predaja tovaru vo výške 2 163 297 EUR, pracuje s obchodnou maržou vo výške -1%.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 10,84%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 7,36%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 10,38%.

Absolútne ukazovatele

179 075 134 €

17,0 %

509 757 €

-42,4 %

15 802 285 €

23,2 %

1 276 720 €

51,8 %

1 313 848 €

%

Relatívne ukazovatele

0.29 %

-0,3 %

0.18

-0,2

2.76 %

0,6 %

91.92 %

-1,5 %

0.61

0,1 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2023 do 12/2023 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 165 695 194 € 17,3 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 9 786 050 € 8,8 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia 16 075 € 1,4 %
Náklady na predaj tovaru 167 858 491 € 17,5 %
Náklady na materiál, energie 895 601 € 10,8 %
Služby 6 157 570 € 7,4 %
Pridaná hodnota 509 757 € -42,4 %
Osobné náklady 2 879 993 € 10,4 %
Odpisy a opravné položky k majetku 118 949 € 18,1 %
Opravné položky 75 900 € %

Ostatné výnosy 1 066 380 € 32,4 %
Iné prevádzkové náklady 602 785 € 9,4 %
Zisk z predaja majetku -796 € %
 
HV z hospodárskej činnosti -2 026 386 € -30,0 %
HV z finančnej činnosti 2 473 260 € 28,0 %
z toho Nákladové úroky 16 359 € 100,1 %
HV pred zdanením 446 874 € 19,4 %
Daň 10 827 € -89,4 %
HV po zdanení 436 047 € 60,0 %
EBITDA -1 906 641 € -28,5 %
 
Aktíva
Majetok celkom
15 802 285 € 23,2 %
 
Neobežný majetok 606 992 € -10,6 %
Dlhodobý hmotný majetok 606 526 € -10,5 %
Dlhodobý nehmotný majetok 466 € -66,6 %
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 14 561 927 € 21,8 %
Zásoby 6 642 915 € 7,4 %
Dlhodobé pohľadávky 284 571 € 68,3 %
Krátkodobé pohľadávky 6 287 070 € 21,2 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 1 347 371 € 224,7 %
 
Časové rozlíšenie 633 366 € 240,5 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 15 802 285 € 23,2 %
 
Vlastné imanie
1 276 720 € 51,8 %
Základné imanie 5 000 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 300 500 € 0,0 %
HV minulých rokov 535 173 € 103,5 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 436 047 € 60,0 %
 
Záväzky 14 525 565 € 26,5 %
Dlhodobé záväzky 9 838 € 97,3 %
Krátkodobé záväzky 13 596 874 € 21,7 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 918 853 € 209,3 %
 
Časové rozlíšenie 0 € -100,0 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?