Deutsche Telekom Services Europe Slovakia s.r.o.

Historický názov:
  • Deutsche Telekom Shared Services s. r. o.
Aktualizované 30.11.2023

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
Deutsche Telekom Services Europe Slovakia s.r.o.
Sídlo:
Legionárska 10
81107 Bratislava
Zápis v OR SR
Mestský súd Bratislava III
oddiel: Sro/60118/B
Od 1.9.2009, posledná zmena 27.7.2022
Štatutárny orgán:
  • Ing. Marek Rešovský
  • Ing. Pavel Jireček
IČO:
44921101
DIČ:
2022878374

IČ DPH:

SK2022878374
Podľa §4, registrovaný od 1.9.2009
SK NACE (RÚZ):
69200 Účtovnícke a audítorské činnosti, vedenie účtovných kníh; daňové poradenstvo
Základné imanie:
6 520 000 EUR
Druh vlastníctva
Medzinárodné - súkromné
  • Deutsche Telekom Services Europe SE (100,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 31.03.2023 ako riadna.

Firma Deutsche Telekom Services Europe Slovakia s.r.o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 35 826 739 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 5,09%. Dosiahnutý zisk po zdanení 699 881 EUR poklesol medziročne o 87 111 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 97,55% celkových výnosov firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 42,17%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 3,08%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 8,4%.

Absolútne ukazovatele

36 727 040 €

6,2 %

29 122 197 €

5,1 %

13 548 637 €

11,0 %

6 548 992 €

12,0 %

8 109 880 €

3,9 %

Relatívne ukazovatele

81.29 %

0,0 %

1.03

-0,0

5.17 %

-1,3 %

51.66 %

-0,4 %

3.23

-0,8 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru
Tržby z predaja výrobkov a služieb 35 826 739 € 5,1 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru
Náklady na materiál, energie 416 149 € 42,2 %
Služby 6 288 393 € 3,1 %
Pridaná hodnota 29 122 197 € 5,1 %
Osobné náklady 28 311 325 € 8,4 %
Odpisy a opravné položky k majetku 599 870 € 1,2 %
Opravné položky
Ostatné výnosy 857 879 € 100,7 %
Iné prevádzkové náklady 142 383 € -61,5 %
Zisk z predaja majetku 25 686 € -42,8 %
 
HV z hospodárskej činnosti 952 184 € -12,7 %
HV z finančnej činnosti 11 220 € 243,1 %
z toho Nákladové úroky
HV pred zdanením 963 404 € -11,1 %
Daň 263 523 € -11,0 %
HV po zdanení 699 881 € -11,1 %
EBITDA 1 526 368 € -6,9 %
 
Aktíva
Majetok celkom
13 548 637 € 11,0 %
 
Neobežný majetok 1 090 086 € -1,1 %
Dlhodobý hmotný majetok 1 062 855 € 1,3 %
Dlhodobý nehmotný majetok 27 231 € -48,5 %
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 12 249 221 € 11,7 %
Zásoby
Dlhodobé pohľadávky 708 430 € -3,2 %
Krátkodobé pohľadávky 11 540 791 € 12,8 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty
 
Časové rozlíšenie 209 330 € 45,9 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 13 548 637 € 11,0 %
 
Vlastné imanie
6 548 992 € 12,0 %
Základné imanie 6 520 000 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 348 037 € 12,7 %
HV minulých rokov -1 018 926 € 42,3 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 699 881 € -11,1 %
 
Záväzky 6 999 645 € 10,1 %
Dlhodobé záväzky 113 657 € -48,6 %
Krátkodobé záväzky 3 640 241 € 41,6 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 3 245 747 € -9,0 %
 
Časové rozlíšenie

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?