Deutsche Telekom Services Europe Slovakia s.r.o.

Historický názov:
  • Deutsche Telekom Shared Services s. r. o.
Aktualizované 18.6.2024

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
Deutsche Telekom Services Europe Slovakia s.r.o.
Sídlo:
Legionárska 10
81107 Bratislava
Zápis v OR SR
Mestský súd Bratislava III
oddiel: Sro/60118/B
Od 1.9.2009, posledná zmena 27.7.2022
Štatutárny orgán:
  • Ing. Marek Rešovský
  • Ing. Pavel Jireček
IČO:
44921101
DIČ:
2022878374

IČ DPH:

SK2022878374
Podľa §4, registrovaný od 1.9.2009
SK NACE (RÚZ):
69200 Účtovnícke a audítorské činnosti, vedenie účtovných kníh; daňové poradenstvo
Základné imanie:
6 520 000 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
  • Deutsche Telekom Services Europe SE (100,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2023 za obdobie od 01/2023 do 12/2023 podaná 27.03.2024 ako riadna.

Firma Deutsche Telekom Services Europe Slovakia s.r.o. dosiahla v roku 2023 tržby vo výške 41 859 753 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 16,84%. Dosiahnutý zisk po zdanení 1 172 100 EUR vzrástol medziročne o 472 219 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 98,83% celkových výnosov firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne znížili o 6,96%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 7,7%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 17,69%.

Absolútne ukazovatele

42 356 482 €

15,3 %

34 700 156 €

19,2 %

14 287 429 €

5,5 %

7 592 468 €

15,9 %

9 158 014 €

12,9 %

Relatívne ukazovatele

82.90 %

1,6 %

1.04

0,0

8.20 %

3,0 %

46.86 %

-4,8 %

3.84

0,6 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2023 do 12/2023 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru
Tržby z predaja výrobkov a služieb 41 859 753 € 16,8 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru
Náklady na materiál, energie 387 196 € -7,0 %
Služby 6 772 401 € 7,7 %
Pridaná hodnota 34 700 156 € 19,2 %
Osobné náklady 33 319 782 € 17,7 %
Odpisy a opravné položky k majetku 603 609 € 0,6 %
Opravné položky
Ostatné výnosy 234 412 € -72,7 %
Iné prevádzkové náklady -331 106 € %
Zisk z predaja majetku 4 367 € -83,0 %
 
HV z hospodárskej činnosti 1 346 650 € 41,4 %
HV z finančnej činnosti 234 142 € %

z toho Nákladové úroky
HV pred zdanením 1 580 792 € 64,1 %
Daň 408 692 € 55,1 %
HV po zdanení 1 172 100 € 67,5 %
EBITDA 1 945 892 € 27,5 %
 
Aktíva
Majetok celkom
14 287 429 € 5,5 %
 
Neobežný majetok 1 188 403 € 9,0 %
Dlhodobý hmotný majetok 1 178 749 € 10,9 %
Dlhodobý nehmotný majetok 9 654 € -64,5 %
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 12 979 777 € 6,0 %
Zásoby
Dlhodobé pohľadávky 711 611 € 0,4 %
Krátkodobé pohľadávky 12 268 166 € 6,3 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty
 
Časové rozlíšenie 119 249 € -43,0 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 14 287 429 € 5,5 %
 
Vlastné imanie
7 592 468 € 15,9 %
Základné imanie 6 520 000 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 383 032 € 10,1 %
HV minulých rokov -482 664 € 52,6 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 1 172 100 € 67,5 %
 
Záväzky 6 694 961 € -4,4 %
Dlhodobé záväzky 179 171 € 57,6 %
Krátkodobé záväzky 3 229 401 € -11,3 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 3 286 389 € 1,3 %
 
Časové rozlíšenie

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?