Nemocnica s poliklinikou Štefana Kukuru Michalovce, a.s.

Aktualizované 29.5.2024
Partner verejného sektora Výskumná organizácia

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
Nemocnica s poliklinikou Štefana Kukuru Michalovce, a.s.
Sídlo:
ul. Špitálska 2
07101 Michalovce
Zápis v OR SR
Mestský súd Košice
oddiel: Sa/1501/V
Od 3.9.2009, posledná zmena 15.6.2023
Štatutárny orgán:
  • Ing. Marián Haviernik
  • Ing. Tomáš Valaška
  • MUDr. Radoslav Čuha, MBA, MPH
  • MUDr. Igor Pramuk, MPH
IČO:
44927380
DIČ:
2022880134

IČ DPH:

SK7020000669
Podľa §4b, registrovaný od 1.1.2012
SK NACE (RÚZ):
86100 Činnosti nemocníc
Základné imanie:
25 000 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 28.06.2023 ako riadna.

Firma Nemocnica s poliklinikou Štefana Kukuru Michalovce, a.s. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 33 981 705 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 8,64%. Dosiahnutý zisk po zdanení 870 255 EUR poklesol medziročne o 10 889 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 86,51% celkových výnosov firmy.

Firma „aktivovala“ časť nákladov vynaložených v aktuálnom roku vo výške 549 838 EUR. Môže ísť o vytvorenie majetku vlastnou činnosťou, čo sa prejaví zvýšením hodnoty aktív. Hodnota aktivácie tvorí významný podiel na hospodárskom výsledku firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne znížili o 10,81%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 2,21%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 11,19%.

Absolútne ukazovatele

39 282 431 €

1,8 %

20 556 650 €

22,5 %

12 092 616 €

3,4 %

2 396 764 €

-0,5 %

1 424 072 €

-41,5 %

Relatívne ukazovatele

60.49 %

6,8 %

0.86

0,1

7.20 %

-0,3 %

80.18 %

0,8 %

1.02

-0,1 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 21 € -83,7 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 33 981 684 € 8,6 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia 549 838 € 13,0 %
Náklady na predaj tovaru 3 230 € 11,5 %
Náklady na materiál, energie 9 742 906 € -10,8 %
Služby 4 101 241 € 2,2 %
Pridaná hodnota 20 556 650 € 22,5 %
Osobné náklady 23 843 594 € 11,2 %
Odpisy a opravné položky k majetku 282 114 € 28,3 %
Opravné položky 71 413 € -32,4 %
Ostatné výnosy 4 637 608 € -31,2 %
Iné prevádzkové náklady -18 252 € -102,6 %
Zisk z predaja majetku 1 143 € -92,2 %
 
HV z hospodárskej činnosti 1 144 048 € 1,8 %
HV z finančnej činnosti -4 251 € 10,0 %
z toho Nákladové úroky 41 € -93,8 %
HV pred zdanením 1 139 797 € 1,8 %
Daň 269 542 € 13,2 %
HV po zdanení 870 255 € -1,2 %
EBITDA 1 368 916 € 3,0 %
 
Aktíva
Majetok celkom
12 092 616 € 3,4 %
 
Neobežný majetok 2 396 955 € 54,7 %
Dlhodobý hmotný majetok 2 396 955 € 54,7 %
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 9 687 361 € -4,4 %
Zásoby 1 256 909 € -7,3 %
Dlhodobé pohľadávky 275 739 € -8,0 %
Krátkodobé pohľadávky 8 143 536 € -3,8 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 11 177 € 68,0 %
 
Časové rozlíšenie 8 300 € -52,5 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 12 092 616 € 3,4 %
 
Vlastné imanie
2 396 764 € -0,5 %
Základné imanie 25 000 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 191 738 € 0,0 %
HV minulých rokov 1 309 771 € 0,0 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 870 255 € -1,2 %
 
Záväzky 7 095 553 € 6,3 %
Dlhodobé záväzky 8 891 € -60,0 %
Krátkodobé záväzky 5 395 551 € 12,3 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 1 691 111 € -8,7 %
 
Časové rozlíšenie 2 600 299 € -0,4 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?