Webasto Convertibles Slovakia s.r.o.

Historický názov:
  • Webasto - Edscha Cabrio Slovakia s.r.o.
  • Webasto Convertible Slovakia s. r. o.
Aktualizované 18.6.2024

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
Webasto Convertibles Slovakia s.r.o.
Sídlo:
Táborská 66
93201 Veľký Meder
Zápis v OR SR
Okresný súd Trnava
oddiel: Sro/24690/T
Od 4.9.2009, posledná zmena 1.10.2023
Štatutárny orgán:
  • Ing. Ivan Horn
  • Klaus Licher
IČO:
44939426
DIČ:
2022879089

IČ DPH:

SK2022879089
Podľa §4, registrovaný od 20.9.2009
SK NACE (RÚZ):
29320 Výroba ostatných dielov a príslušenstva pre motorové vozidlá
Základné imanie:
5 000 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
  • Webasto Roof & Components SE (100,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 28.06.2023 ako riadna.

Firma Webasto Convertibles Slovakia s.r.o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 106 222 999 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o pokles o 14,5%. Dosiahnutý zisk po zdanení je 1 318 811 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 96,11% celkových výnosov firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne znížili o 12,53%.
  • Náklady na služby sa medziročne znížili o 25,85%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 2,45%.

Absolútne ukazovatele

110 521 028 €

-12,2 %

19 086 539 €

-12,7 %

48 167 695 €

-12,9 %

2 636 123 €

100,1 %

-9 306 419 €

17,7 %

Relatívne ukazovatele

17.97 %

0,4 %

1.41

-0,2

2.74 %

3,2 %

94.53 %

-3,1 %

0.49

-0,0 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru
Tržby z predaja výrobkov a služieb 106 222 999 € -14,5 %
Zmena stavu zásob 858 981 € -27,1 %
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru
Náklady na materiál, energie 73 849 602 € -12,5 %
Služby 13 958 190 € -25,8 %
Pridaná hodnota 19 086 539 € -12,7 %
Osobné náklady 13 566 891 € 2,5 %
Odpisy a opravné položky k majetku 3 946 905 € -20,1 %
Opravné položky 249 179 € -22,0 %
Ostatné výnosy 3 393 565 € %

Iné prevádzkové náklady 2 262 436 € -35,5 %
Zisk z predaja majetku 0 € 100,0 %
 
HV z hospodárskej činnosti 2 642 342 € %

HV z finančnej činnosti -542 538 € -51,2 %
z toho Nákladové úroky 515 244 € 53,3 %
HV pred zdanením 2 099 804 € %

Daň 780 993 € 74,9 %
HV po zdanení 1 318 811 € %

EBITDA 6 589 247 € 28,5 %
 
Aktíva
Majetok celkom
48 167 695 € -12,9 %
 
Neobežný majetok 16 129 452 € -14,1 %
Dlhodobý hmotný majetok 15 279 725 € -8,6 %
Dlhodobý nehmotný majetok 849 727 € -58,6 %
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 32 024 694 € -12,3 %
Zásoby 10 627 403 € -5,9 %
Dlhodobé pohľadávky 2 033 411 € -27,7 %
Krátkodobé pohľadávky 17 995 937 € -19,7 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 1 367 943 € %

 
Časové rozlíšenie 13 549 € -67,5 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 48 167 695 € -12,9 %
 
Vlastné imanie
2 636 123 € 100,1 %
Základné imanie 5 000 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 18 600 500 € 0,0 %
HV minulých rokov -17 288 188 € -1,4 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 1 318 811 € %

 
Záväzky 45 343 908 € -14,3 %
Dlhodobé záväzky 10 358 € 10,0 %
Krátkodobé záväzky 39 123 587 € -10,9 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 6 209 963 € -30,7 %
 
Časové rozlíšenie 187 664 € -83,3 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?