1. Deliace centrum, s. r. o.

Aktualizované 7.12.2023
Partner verejného sektora

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
1. Deliace centrum, s. r. o.
Sídlo:
Sabinovská 12
82102 Bratislava
Zápis v OR SR
Mestský súd Bratislava III
oddiel: Sro/60264/B
Od 10.9.2009, posledná zmena 12.2.2022
Štatutárny orgán:
  • Ľubomír Róža
  • Mgr. Peter Bláha
IČO:
44950985
DIČ:
2022885337

IČ DPH:

SK2022885337
Podľa §4, registrovaný od 1.10.2009
SK NACE (RÚZ):
46900 Nešpecializovaný veľkoobchod
Základné imanie:
668 880 EUR
Druh vlastníctva
Súkromné tuzemské
  • Ľubomír Róža (100,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 27.06.2023 ako riadna.

Firma 1. Deliace centrum, s. r. o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 41 180 085 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 19,36%. Dosiahnutý zisk po zdanení 1 115 141 EUR poklesol medziročne o 431 730 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 74,94% celkových výnosov firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 37,67%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 19,22%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 25,43%.

Absolútne ukazovatele

43 117 021 €

17,8 %

2 430 360 €

-2,4 %

13 115 032 €

-10,9 %

4 344 100 €

34,5 %

4 050 431 €

10,6 %

Relatívne ukazovatele

5.90 %

-1,3 %

11.13

-3,2

8.50 %

-2,0 %

66.88 %

-11,2 %

0.97

0,0 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 8 869 698 € -2,4 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 32 310 387 € 27,2 %
Zmena stavu zásob 871 792 € 78,5 %
Aktivácia 50 895 € 100,0 %
Náklady na predaj tovaru 8 135 580 € -5,9 %
Náklady na materiál, energie 29 388 291 € 37,7 %
Služby 2 235 029 € 19,2 %
Pridaná hodnota 2 430 360 € -2,4 %
Osobné náklady 218 431 € 25,4 %
Odpisy a opravné položky k majetku 264 375 € 26,2 %
Opravné položky -86 488 € -113,6 %
Ostatné výnosy 170 553 € -12,7 %
Iné prevádzkové náklady 74 329 € 91,1 %
Zisk z predaja majetku -433 101 € -191,8 %
 
HV z hospodárskej činnosti 1 610 677 € -23,9 %
HV z finančnej činnosti -191 996 € -25,0 %
z toho Nákladové úroky 184 831 € 51,6 %
HV pred zdanením 1 418 681 € -27,7 %
Daň 303 540 € -26,9 %
HV po zdanení 1 115 141 € -27,9 %
EBITDA 2 221 665 € -10,2 %
 
Aktíva
Majetok celkom
13 115 032 € -10,9 %
 
Neobežný majetok 2 414 985 € 15,4 %
Dlhodobý hmotný majetok 2 411 284 € 15,6 %
Dlhodobý nehmotný majetok 3 701 € -50,0 %
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 10 686 627 € -15,3 %
Zásoby 4 237 459 € 0,2 %
Dlhodobé pohľadávky 126 491 € -7,5 %
Krátkodobé pohľadávky 5 872 892 € -28,9 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 449 785 € %

 
Časové rozlíšenie 13 420 € 42,8 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 13 115 032 € -10,9 %
 
Vlastné imanie
4 344 100 € 34,5 %
Základné imanie 668 880 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 459 000 € 0,0 %
HV minulých rokov 2 101 079 € 277,8 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 1 115 141 € -27,9 %
 
Záväzky 8 770 932 € -23,7 %
Dlhodobé záväzky 1 020 989 € -16,1 %
Krátkodobé záväzky 2 001 102 € -59,2 %
Krátkodobé finančné výpomoci 28 603 € 19,9 %
Bankové úvery dlhodobé 1 212 647 € -15,2 %
Bankové úvery krátkodobé 4 493 420 € 15,3 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 14 171 € 8,9 %
 
Časové rozlíšenie

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?