ASAS, a. s.

Aktualizované 25.5.2024

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
ASAS, a. s.
Sídlo:
K cintorínu 698/49A
01004 Žilina
Zápis v OR SR
Okresný súd Žilina
oddiel: Sa/10697/L
Od 31.10.2009, posledná zmena 15.12.2021
Štatutárny orgán:
  • Ing. Andrej Letko
  • Ing. Tomáš Karaka
  • Tomáš Jokel
IČO:
44991576
DIČ:
2022912177

IČ DPH:

SK2022912177
Podľa §4, registrovaný od 1.12.2009
SK NACE (RÚZ):
46730 Veľkoobchod s drevom, stavebným materiálom a sanitárnymi zariadeniami
Základné imanie:
170 000 EUR
Druh vlastníctva
Súkromné tuzemské
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2023 za obdobie od 01/2023 do 12/2023 podaná 25.03.2024 ako riadna.

Firma ASAS, a. s. dosiahla v roku 2023 tržby vo výške 53 003 573 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o pokles o 21,1%. Dosiahnutý zisk po zdanení 24 892 EUR vzrástol medziročne o 39 EUR.

Prevažná časť výnosov je tvorená tržbami za predaj tovaru, tieto tržby tvoria 99,48% celkových výnosov firmy.

Firma predala tovar za 52 785 149 EUR, dosiahla zisk z predaja tovaru vo výške 448 197 EUR, pracuje s obchodnou maržou vo výške 0%.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 15,38%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 4,3%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 15,8%.

Absolútne ukazovatele

53 062 791 €

-21,0 %

433 672 €

5,9 %

5 180 805 €

-23,1 %

824 117 €

2,5 %

145 282 €

-29,4 %

Relatívne ukazovatele

0.82 %

0,2 %

1.17

-0,1

0.48 %

0,1 %

84.09 %

-4,0 %

1.02

0,0 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2023 do 12/2023 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 52 785 149 € -21,2 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 218 424 € 37,9 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 52 336 952 € -21,4 %
Náklady na materiál, energie 38 086 € 15,4 %
Služby 194 863 € 4,3 %
Pridaná hodnota 433 672 € 5,9 %
Osobné náklady 370 609 € 15,8 %
Odpisy a opravné položky k majetku 39 174 € 12,6 %
Opravné položky 13 096 € 51,3 %
Ostatné výnosy 59 218 € 119,3 %
Iné prevádzkové náklady 5 198 € -73,1 %
Zisk z predaja majetku
 
HV z hospodárskej činnosti 64 813 € 20,5 %
HV z finančnej činnosti -28 349 € -65,5 %
z toho Nákladové úroky 17 586 € 139,9 %
HV pred zdanením 36 464 € -0,5 %
Daň 11 572 € -2,0 %
HV po zdanení 24 892 € 0,2 %
EBITDA 103 987 € 17,4 %
 
Aktíva
Majetok celkom
5 180 805 € -23,1 %
 
Neobežný majetok 901 645 € 1,9 %
Dlhodobý hmotný majetok 882 036 € 1,9 %
Dlhodobý nehmotný majetok 19 609 € 2,1 %
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 4 104 142 € -29,1 %
Zásoby 76 758 € -36,3 %
Dlhodobé pohľadávky 20 860 € %

Krátkodobé pohľadávky 3 977 698 € -28,6 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 28 826 € -69,9 %
 
Časové rozlíšenie 175 018 € 168,3 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 5 180 805 € -23,1 %
 
Vlastné imanie
824 117 € 2,5 %
Základné imanie 170 000 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 127 116 € 0,0 %
HV minulých rokov 502 109 € 4,1 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 24 892 € 0,2 %
 
Záväzky 4 333 523 € -26,7 %
Dlhodobé záväzky 24 340 € %

Krátkodobé záväzky 4 023 853 € -27,7 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé 204 000 € -24,4 %
Bankové úvery krátkodobé 66 000 € 0,0 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 15 330 € 0,4 %
 
Časové rozlíšenie 23 165 € 13,2 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?