ASAS, a. s.

Aktualizované 2.12.2023

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
ASAS, a. s.
Sídlo:
K cintorínu 698/49A
01004 Žilina
Zápis v OR SR
Okresný súd Žilina
oddiel: Sa/10697/L
Od 31.10.2009, posledná zmena 15.12.2021
Štatutárny orgán:
  • Ing. Andrej Letko
  • Ing. Tomáš Karaka
  • Tomáš Jokel
IČO:
44991576
DIČ:
2022912177

IČ DPH:

SK2022912177
Podľa §4, registrovaný od 1.12.2009
SK NACE (RÚZ):
46730 Veľkoobchod s drevom, stavebným materiálom a sanitárnymi zariadeniami
Základné imanie:
170 000 EUR
Druh vlastníctva
Súkromné tuzemské
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 29.03.2023 ako riadna.

Firma ASAS, a. s. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 67 175 062 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 22,16%. Dosiahnutý zisk po zdanení 24 853 EUR poklesol medziročne o 12 871 EUR.

Prevažná časť výnosov je tvorená tržbami za predaj tovaru, tieto tržby tvoria 99,72% celkových výnosov firmy.

Firma predala tovar za 67 016 614 EUR, dosiahla zisk z predaja tovaru vo výške 470 944 EUR, pracuje s obchodnou maržou vo výške 0%.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 41,51%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 5,86%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 9,58%.

Absolútne ukazovatele

67 202 066 €

22,1 %

409 554 €

9,1 %

6 739 636 €

4,9 %

804 225 €

2,9 %

205 916 €

-9,7 %

Relatívne ukazovatele

0.61 %

-0,1 %

1.28

-0,0

0.37 %

-0,2 %

88.07 %

0,2 %

1.02

0,0 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 67 016 614 € 22,3 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 158 448 € -9,8 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 66 545 670 € 22,3 %
Náklady na materiál, energie 33 009 € 41,5 %
Služby 186 829 € 5,9 %
Pridaná hodnota 409 554 € 9,1 %
Osobné náklady 320 041 € 9,6 %
Odpisy a opravné položky k majetku 34 778 € 12,3 %
Opravné položky 8 657 € 100,0 %
Ostatné výnosy 27 004 € -31,9 %
Iné prevádzkové náklady 19 299 € -16,0 %
Zisk z predaja majetku 0 € -100,0 %
 
HV z hospodárskej činnosti 53 783 € -22,0 %
HV z finančnej činnosti -17 127 € -10,6 %
z toho Nákladové úroky 7 332 € 0,2 %
HV pred zdanením 36 656 € -31,5 %
Daň 11 803 € -25,1 %
HV po zdanení 24 853 € -34,1 %
EBITDA 88 561 € -11,4 %
 
Aktíva
Majetok celkom
6 739 636 € 4,9 %
 
Neobežný majetok 884 548 € -2,5 %
Dlhodobý hmotný majetok 865 349 € -3,1 %
Dlhodobý nehmotný majetok 19 199 € 32,7 %
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 5 789 864 € 9,5 %
Zásoby 120 574 € -6,3 %
Dlhodobé pohľadávky 862 € -84,1 %
Krátkodobé pohľadávky 5 572 593 € 8,2 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 95 835 € %

 
Časové rozlíšenie 65 224 € -71,6 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 6 739 636 € 4,9 %
 
Vlastné imanie
804 225 € 2,9 %
Základné imanie 170 000 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 127 116 € 0,0 %
HV minulých rokov 482 256 € 8,0 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 24 853 € -34,1 %
 
Záväzky 5 914 946 € 4,9 %
Dlhodobé záväzky 1 839 € -77,5 %
Krátkodobé záväzky 5 561 845 € 6,7 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé 270 000 € -19,6 %
Bankové úvery krátkodobé 66 000 € -6,2 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 15 262 € -2,0 %
 
Časové rozlíšenie 20 465 € %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?