ECS Slovensko, s. r. o.

Aktualizované 18.6.2024

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
ECS Slovensko, s. r. o.
Sídlo:
Opletalova 75
84107 Bratislava
Zápis v OR SR
Mestský súd Bratislava III
oddiel: Sro/61217/B
Od 3.11.2009, posledná zmena 10.5.2024
Štatutárny orgán:
  • Ing. Michal Marák
IČO:
44996365
DIČ:
2022914212

IČ DPH:

SK2022914212
Podľa §4, registrovaný od 15.12.2009
SK NACE (RÚZ):
29320 Výroba ostatných dielov a príslušenstva pre motorové vozidlá
Základné imanie:
1 000 000 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
  • ECS (Engineered Control Systems AG) (100,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2023 za obdobie od 01/2023 do 12/2023 podaná 26.03.2024 ako riadna.

Firma ECS Slovensko, s. r. o. dosiahla v roku 2023 tržby vo výške 61 490 016 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 7,46%. Dosiahnutý zisk po zdanení 5 897 213 EUR vzrástol medziročne o 1 951 232 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 99,18% celkových výnosov firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 8,45%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 8,6%.
  • Osobné náklady sa medziročne znížili o 7,18%.

Absolútne ukazovatele

61 995 616 €

7,6 %

13 163 909 €

10,8 %

35 999 099 €

11,5 %

30 441 856 €

24,0 %

29 699 764 €

28,0 %

Relatívne ukazovatele

21.41 %

0,6 %

2.85

0,5

16.38 %

4,2 %

15.44 %

-8,5 %

5.94

3,0 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2023 do 12/2023 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru
Tržby z predaja výrobkov a služieb 61 490 016 € 7,5 %
Zmena stavu zásob 382 021 € 187,3 %
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru
Náklady na materiál, energie 43 531 377 € 8,5 %
Služby 5 171 655 € 8,6 %
Pridaná hodnota 13 163 909 € 10,8 %
Osobné náklady 4 612 004 € -7,2 %
Odpisy a opravné položky k majetku 736 192 € -34,5 %
Opravné položky 5 894 € -83,3 %
Ostatné výnosy 32 768 € -95,3 %
Iné prevádzkové náklady 391 372 € -72,9 %
Zisk z predaja majetku 15 594 € -51,9 %
 
HV z hospodárskej činnosti 7 471 905 € 48,1 %
HV z finančnej činnosti -2 137 € 91,4 %
z toho Nákladové úroky
HV pred zdanením 7 469 768 € 48,8 %
Daň 1 572 555 € 46,2 %
HV po zdanení 5 897 213 € 49,4 %
EBITDA 8 192 503 € 33,5 %
 
Aktíva
Majetok celkom
35 999 099 € 11,5 %
 
Neobežný majetok 1 086 921 € -20,5 %
Dlhodobý hmotný majetok 1 079 119 € -20,3 %
Dlhodobý nehmotný majetok 7 802 € -41,0 %
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 34 252 955 € 15,0 %
Zásoby 4 905 492 € -39,3 %
Dlhodobé pohľadávky 196 675 € 64,6 %
Krátkodobé pohľadávky 4 643 323 € -18,4 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 24 507 465 € 54,3 %
 
Časové rozlíšenie 659 223 € -42,3 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 35 999 099 € 11,5 %
 
Vlastné imanie
30 441 856 € 24,0 %
Základné imanie 1 000 000 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 100 000 € 0,0 %
HV minulých rokov 23 444 643 € 20,2 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 5 897 213 € 49,4 %
 
Záväzky 5 411 797 € -30,1 %
Dlhodobé záväzky 27 145 € 22,7 %
Krátkodobé záväzky 4 870 293 € -36,0 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 514 359 € %

 
Časové rozlíšenie 145 446 € %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?