ECS Slovensko, s. r. o.

Aktualizované 30.11.2023

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
ECS Slovensko, s. r. o.
Sídlo:
Opletalova 75
84107 Bratislava
Zápis v OR SR
Mestský súd Bratislava III
oddiel: Sro/61217/B
Od 3.11.2009, posledná zmena 1.4.2023
Štatutárny orgán:
  • Ing. Michal Marák
IČO:
44996365
DIČ:
2022914212

IČ DPH:

SK2022914212
Podľa §4, registrovaný od 15.12.2009
SK NACE (RÚZ):
29320 Výroba ostatných dielov a príslušenstva pre motorové vozidlá
Základné imanie:
1 000 000 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
  • ECS (Engineered Control Systems AG) (100,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 30.03.2023 ako riadna.

Firma ECS Slovensko, s. r. o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 57 220 836 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o pokles o 6,31%. Dosiahnutý zisk po zdanení 3 945 981 EUR poklesol medziročne o 861 849 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 99,29% celkových výnosov firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne znížili o 3,94%.
  • Náklady na služby sa medziročne znížili o 5,71%.
  • Osobné náklady sa medziročne znížili o 13,62%.

Absolútne ukazovatele

57 630 596 €

-5,5 %

11 883 340 €

-13,5 %

32 287 452 €

-23,3 %

24 544 643 €

-31,1 %

23 195 025 €

-30,1 %

Relatívne ukazovatele

20.77 %

-1,7 %

2.39

0,0

12.22 %

0,8 %

23.98 %

8,5 %

2.99

-2,3 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru
Tržby z predaja výrobkov a služieb 57 220 836 € -6,3 %
Zmena stavu zásob -437 352 € 9,5 %
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru
Náklady na materiál, energie 40 137 788 € -3,9 %
Služby 4 762 268 € -5,7 %
Pridaná hodnota 11 883 340 € -13,5 %
Osobné náklady 4 969 004 € -13,6 %
Odpisy a opravné položky k majetku 1 123 150 € 1,5 %
Opravné položky 35 269 € 14,8 %
Ostatné výnosy 700 635 € 170,9 %
Iné prevádzkové náklady 1 442 695 € 42,7 %
Zisk z predaja majetku 32 407 € 44,1 %
 
HV z hospodárskej činnosti 5 046 352 € -17,8 %
HV z finančnej činnosti -24 734 € 39,9 %
z toho Nákladové úroky
HV pred zdanením 5 021 618 € -17,7 %
Daň 1 075 637 € -16,7 %
HV po zdanení 3 945 981 € -17,9 %
EBITDA 6 137 095 € -15,1 %
 
Aktíva
Majetok celkom
32 287 452 € -23,3 %
 
Neobežný majetok 1 367 890 € -43,6 %
Dlhodobý hmotný majetok 1 354 666 € -43,7 %
Dlhodobý nehmotný majetok 13 224 € -35,6 %
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 29 777 552 € -23,0 %
Zásoby 8 083 030 € 37,4 %
Dlhodobé pohľadávky 119 453 € 14,5 %
Krátkodobé pohľadávky 5 687 267 € -1,0 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 15 887 802 € -41,0 %
 
Časové rozlíšenie 1 142 010 € 10,1 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 32 287 452 € -23,3 %
 
Vlastné imanie
24 544 643 € -31,1 %
Základné imanie 1 000 000 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 100 000 € 0,0 %
HV minulých rokov 19 498 662 € -34,3 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 3 945 981 € -17,9 %
 
Záväzky 7 742 791 € 18,8 %
Dlhodobé záväzky 22 115 € -2,6 %
Krátkodobé záväzky 7 605 066 € 18,9 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 115 610 € 19,2 %
 
Časové rozlíšenie 18 € -98,5 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?