DSN s. r. o.

Historický názov:
  • Display Service Network SK s.r.o.
Aktualizované 29.5.2024

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
DSN s. r. o.
Sídlo:
Voderady 401
91942 Voderady
Zápis v OR SR
Okresný súd Trnava
oddiel: Sro/52133/T
Od 10.10.2009, posledná zmena 31.3.2023
Štatutárny orgán:
  • Jong Ho Lee
IČO:
45002657
DIČ:
2022906424

IČ DPH:

SK2022906424
Podľa §4, registrovaný od 11.11.2009
SK NACE (RÚZ):
95210 Oprava spotrebnej elektroniky
Základné imanie:
5 000 EUR
Druh vlastníctva
Súkromné tuzemské
  • Jong Ho Lee (100,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 29.06.2023 ako riadna.

Firma DSN s. r. o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 27 126 784 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 71,48%. Dosiahnutý zisk po zdanení 296 936 EUR vzrástol medziročne o 73 222 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 99,71% celkových výnosov firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 69,77%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 96,11%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 5,12%.

Absolútne ukazovatele

27 206 968 €

70,6 %

6 245 968 €

39,3 %

23 735 313 €

201,9 %

1 649 976 €

20,0 %

-2 129 141 €

-184,9 %

Relatívne ukazovatele

23.03 %

-5,3 %

1.47

0,4

1.25 %

-1,6 %

93.05 %

10,5 %

0.65

0,0 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru
Tržby z predaja výrobkov a služieb 27 126 784 € 71,5 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru
Náklady na materiál, energie 8 701 053 € 69,8 %
Služby 12 179 763 € 96,1 %
Pridaná hodnota 6 245 968 € 39,3 %
Osobné náklady 4 238 086 € 5,1 %
Odpisy a opravné položky k majetku 885 581 € %

Opravné položky 2 849 € %

Ostatné výnosy 60 345 € -51,3 %
Iné prevádzkové náklady 276 440 € %

Zisk z predaja majetku
 
HV z hospodárskej činnosti 903 357 € 101,5 %
HV z finančnej činnosti -432 424 € %
z toho Nákladové úroky 355 056 € %

HV pred zdanením 470 933 € 25,7 %
Daň 173 997 € 15,3 %
HV po zdanení 296 936 € 32,7 %
EBITDA 1 788 938 € 214,1 %
 
Aktíva
Majetok celkom
23 735 313 € 201,9 %
 
Neobežný majetok 15 042 114 € %

Dlhodobý hmotný majetok 15 042 114 € %

Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 8 686 646 € 57,2 %
Zásoby 1 668 630 € 2,7 %
Dlhodobé pohľadávky 3 888 € 29,5 %
Krátkodobé pohľadávky 6 260 975 € 92,5 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 753 153 € 17,0 %
 
Časové rozlíšenie 6 553 € -90,9 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 23 735 313 € 201,9 %
 
Vlastné imanie
1 649 976 € 20,0 %
Základné imanie 5 000 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 1 528 769 € 0,0 %
HV minulých rokov -180 729 € 52,7 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 296 936 € 32,7 %
 
Záväzky 22 085 337 € 240,5 %
Dlhodobé záväzky 140 082 € 5,3 %
Krátkodobé záväzky 8 867 155 € 39,8 %
Krátkodobé finančné výpomoci 151 200 € %

Bankové úvery dlhodobé 10 999 920 € 100,0 %
Bankové úvery krátkodobé 1 800 097 € 100,0 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 126 883 € %

 
Časové rozlíšenie

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?