Maspex Slovakia Trade s. r. o.

Aktualizované 7.12.2023

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
Maspex Slovakia Trade s. r. o.
Sídlo:
Slovnaftská 102
82107 Bratislava
Zápis v OR SR
Mestský súd Bratislava III
oddiel: Sro/61617/B
Od 26.11.2009, posledná zmena 16.3.2022
Štatutárny orgán:
  • Wioleta Maria Czaja
  • Ing. Jana Jakubská
IČO:
45296138
DIČ:
2022922869

IČ DPH:

SK2022922869
Podľa §4, registrovaný od 1.1.2010
SK NACE (RÚZ):
46340 Veľkoobchod s nápojmi
Základné imanie:
1 000 000 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
  • TYMBARK-MWS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (100,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 24.03.2023 ako riadna.

Firma Maspex Slovakia Trade s. r. o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 31 462 437 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 18,72%. Dosiahnutý zisk po zdanení 621 964 EUR poklesol medziročne o 956 423 EUR.

Prevažná časť výnosov je tvorená tržbami za predaj tovaru, tieto tržby tvoria 93,88% celkových výnosov firmy.

Firma predala tovar za 31 415 393 EUR, dosiahla zisk z predaja tovaru vo výške 9 729 227 EUR, pracuje s obchodnou maržou vo výške 30%.

Firma „aktivovala“ časť nákladov vynaložených v aktuálnom roku vo výške 1 897 548 EUR. Môže ísť o vytvorenie majetku vlastnou činnosťou, čo sa prejaví zvýšením hodnoty aktív. Hodnota aktivácie tvorí významný podiel na hospodárskom výsledku firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne znížili o 8,79%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 19,5%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 12,85%.

Absolútne ukazovatele

33 464 282 €

18,9 %

3 012 327 €

-21,5 %

5 852 934 €

-1,8 %

1 721 964 €

-35,7 %

1 400 474 €

-46,7 %

Relatívne ukazovatele

9.57 %

-4,9 %

1.57

-0,7

10.63 %

-15,9 %

70.58 %

15,5 %

1.15

-0,5 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 31 415 393 € 18,8 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 47 044 € -1,0 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia 1 897 548 € 21,9 %
Náklady na predaj tovaru 21 686 166 € 28,6 %
Náklady na materiál, energie 444 112 € -8,8 %
Služby 8 217 924 € 19,5 %
Pridaná hodnota 3 012 327 € -21,5 %
Osobné náklady 1 919 272 € 12,9 %
Odpisy a opravné položky k majetku 123 912 € -3,8 %
Opravné položky 1 206 € 102,3 %
Ostatné výnosy 32 651 € 32,6 %
Iné prevádzkové náklady 115 074 € 4,4 %
Zisk z predaja majetku 31 166 € %

 
HV z hospodárskej činnosti 916 136 € -53,7 %
HV z finančnej činnosti -30 035 € %
z toho Nákladové úroky 7 288 € %

HV pred zdanením 886 101 € -55,2 %
Daň 264 137 € -33,7 %
HV po zdanení 621 964 € -60,6 %
EBITDA 1 008 338 € -50,8 %
 
Aktíva
Majetok celkom
5 852 934 € -1,8 %
 
Neobežný majetok 189 143 € -1,5 %
Dlhodobý hmotný majetok 189 143 € -1,5 %
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 5 553 543 € -2,4 %
Zásoby 803 240 € 29,4 %
Dlhodobé pohľadávky 401 851 € 151,5 %
Krátkodobé pohľadávky 4 243 571 € 19,9 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 104 881 € -92,3 %
 
Časové rozlíšenie 110 248 € 43,7 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 5 852 934 € -1,8 %
 
Vlastné imanie
1 721 964 € -35,7 %
Základné imanie 1 000 000 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 100 000 € 0,0 %
HV minulých rokov 0 € 0 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 621 964 € -60,6 %
 
Záväzky 4 130 970 € 25,9 %
Dlhodobé záväzky 1 869 € -29,9 %
Krátkodobé záväzky 3 664 276 € 23,0 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé 197 190 € 100,0 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 267 635 € -10,4 %
 
Časové rozlíšenie

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?