HSF System SK, s.r.o.

Aktualizované 29.5.2024
Partner verejného sektora Registrovaný hospodársky subjekt

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
HSF System SK, s.r.o.
Sídlo:
Bytčianska 499/130
01003 Žilina
Zápis v OR SR
Okresný súd Žilina
oddiel: Sro/52489/L
Od 23.2.2010, posledná zmena 17.1.2024
Štatutárny orgán:
  • Ing. Jan Hasík
  • Ing. Tomáš Kosa
IČO:
45412464
DIČ:
2022973095

IČ DPH:

SK2022973095
Podľa §4, registrovaný od 20.3.2010
SK NACE (RÚZ):
41202 Výstavba neobytných budov
Základné imanie:
5 000 EUR
Druh vlastníctva
Medzinárodné - súkromné
  • PURPOSIA Group a.s. (65,0%)
  • SOLLERTIS Holding, a. s. (35,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 20.03.2023 ako riadna.

Firma HSF System SK, s.r.o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 39 682 884 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 14,75%. Dosiahnutý zisk po zdanení 1 859 347 EUR poklesol medziročne o 853 146 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 94,9% celkových výnosov firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 30,77%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 11,13%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 24,19%.

Absolútne ukazovatele

40 434 238 €

16,6 %

4 325 085 €

9,5 %

13 427 548 €

24,7 %

2 027 840 €

-25,4 %

2 389 315 €

-4,8 %

Relatívne ukazovatele

10.90 %

-0,5 %

2.72

-0,4

13.85 %

-11,3 %

84.90 %

10,2 %

1.26

-0,1 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 1 310 283 € 61,4 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 38 372 601 € 13,6 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 1 291 957 € 60,7 %
Náklady na materiál, energie 6 103 105 € 30,8 %
Služby 27 962 737 € 11,1 %
Pridaná hodnota 4 325 085 € 9,5 %
Osobné náklady 1 588 970 € 24,2 %
Odpisy a opravné položky k majetku 190 472 € 7,7 %
Opravné položky 0 € 100,0 %
Ostatné výnosy 676 035 € %

Iné prevádzkové náklady 736 465 € %

Zisk z predaja majetku 0 € 100,0 %
 
HV z hospodárskej činnosti 2 485 213 € -30,2 %
HV z finančnej činnosti -100 062 € 8,3 %
z toho Nákladové úroky 17 040 € 147,2 %
HV pred zdanením 2 385 151 € -30,9 %
Daň 525 804 € -28,9 %
HV po zdanení 1 859 347 € -31,5 %
EBITDA 2 675 685 € 3,3 %
 
Aktíva
Majetok celkom
13 427 548 € 24,7 %
 
Neobežný majetok 436 125 € -23,6 %
Dlhodobý hmotný majetok 362 321 € -36,5 %
Dlhodobý nehmotný majetok 73 804 € 100,0 %
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 12 738 672 € 26,2 %
Zásoby 1 247 € 60,9 %
Dlhodobé pohľadávky 1 434 012 € -10,9 %
Krátkodobé pohľadávky 8 154 311 € 46,2 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 3 149 102 € 8,5 %
 
Časové rozlíšenie 252 751 € 144,2 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 13 427 548 € 24,7 %
 
Vlastné imanie
2 027 840 € -25,4 %
Základné imanie 5 000 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 1 000 € 0,0 %
HV minulých rokov 162 493 € 100,0 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 1 859 347 € -31,5 %
 
Záväzky 11 399 708 € 41,7 %
Dlhodobé záväzky 2 083 975 € 16,3 %
Krátkodobé záväzky 8 030 795 € 32,2 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé 1 137 301 € 100,0 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 147 637 € -17,2 %
 
Časové rozlíšenie

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?