ISMONT, s.r.o.

Aktualizované 2.12.2023
Partner verejného sektora Registrovaný hospodársky subjekt

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
ISMONT, s.r.o.
Sídlo:
Strojárenská 1C
91702 Trnava
Zápis v OR SR
Okresný súd Trnava
oddiel: Sro/25803/T
Od 26.6.2010, posledná zmena 14.12.2022
Štatutárny orgán:
  • Ivan Slíž
IČO:
45593141
DIČ:
2023079564

IČ DPH:

SK2023079564
Podľa §4, registrovaný od 5.10.2010
SK NACE (RÚZ):
41201 Výstavba obytných budov
Základné imanie:
5 000 EUR
Druh vlastníctva
Súkromné tuzemské
  • Ivan Slíž (100,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 04.04.2023 ako riadna.

Firma ISMONT, s.r.o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 41 595 052 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 33,51%. Dosiahnutý zisk po zdanení 2 597 574 EUR poklesol medziročne o 190 288 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 87,04% celkových výnosov firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 17,27%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 75,96%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 11,87%.

Absolútne ukazovatele

47 487 871 €

50,3 %

12 842 600 €

56,0 %

40 419 318 €

19,0 %

14 253 611 €

7,7 %

-10 134 978 €

%

Relatívne ukazovatele

30.88 %

4,5 %

4.67

1,3

6.43 %

-1,8 %

64.74 %

3,7 %

0.23

-0,7 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 262 642 € -68,6 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 41 332 410 € 36,3 %
Zmena stavu zásob 3 806 897 € %

Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 213 442 € -65,3 %
Náklady na materiál, energie 14 334 405 € 17,3 %
Služby 18 011 502 € 76,0 %
Pridaná hodnota 12 842 600 € 56,0 %
Osobné náklady 2 747 862 € 11,9 %
Odpisy a opravné položky k majetku 641 147 € 30,7 %
Opravné položky 67 973 € 37,5 %
Ostatné výnosy 300 881 € 87,5 %
Iné prevádzkové náklady 7 679 743 € %

Zisk z predaja majetku 1 244 740 € %

 
HV z hospodárskej činnosti 3 251 496 € -7,1 %
HV z finančnej činnosti 108 668 € 73,7 %
z toho Nákladové úroky 151 401 € 262,4 %
HV pred zdanením 3 360 164 € -5,7 %
Daň 762 590 € -1,5 %
HV po zdanení 2 597 574 € -6,8 %
EBITDA 2 647 903 € -33,6 %
 
Aktíva
Majetok celkom
40 419 318 € 19,0 %
 
Neobežný majetok 23 548 664 € 90,0 %
Dlhodobý hmotný majetok 5 997 231 € 12,1 %
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok 17 551 433 € 149,2 %
 
Obežný majetok 16 829 080 € -21,7 %
Zásoby 8 968 581 € 160,4 %
Dlhodobé pohľadávky 2 153 473 € 41,5 %
Krátkodobé pohľadávky 5 595 206 € -66,1 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 111 820 € 263,1 %
 
Časové rozlíšenie 41 574 € -38,6 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 40 419 318 € 19,0 %
 
Vlastné imanie
14 253 611 € 7,7 %
Základné imanie 5 000 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 1 259 066 € 31,7 %
HV minulých rokov 10 391 971 € 9,5 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 2 597 574 € -6,8 %
 
Záväzky 26 165 707 € 26,3 %
Dlhodobé záväzky 742 678 € 23,5 %
Krátkodobé záväzky 23 440 363 € 35,3 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé 471 691 € -69,1 %
Bankové úvery krátkodobé 1 411 796 € 19,1 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 99 179 € 25,4 %
 
Časové rozlíšenie 0 € -100,0 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?