Nemocnica AGEL Zvolen a.s.

Historický názov:
  • Nemocnica Zvolen a. s.
Aktualizované 25.5.2024
Partner verejného sektora Registrovaný hospodársky subjekt Výskumná organizácia

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
Nemocnica AGEL Zvolen a.s.
Sídlo:
Kuzmányho nábrežie 28
96001 Zvolen
Zápis v OR SR
Okresný súd Banská Bystrica
oddiel: Sa/995/S
Od 5.6.2010, posledná zmena 1.9.2023
Štatutárny orgán:
  • Ing. Ľudmila Veselá, MBA
  • Lek. Waldemar Krzysztof Kmiecik, MPH, MSc.
  • MUDr. Ján Haško
IČO:
45594929
DIČ:
2023053065

IČ DPH:

SK7120001372
Podľa §4b, registrovaný od 1.1.2018
SK NACE (RÚZ):
86100 Činnosti nemocníc
Základné imanie:
25 000 EUR
Druh vlastníctva
Súkromné tuzemské
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 28.06.2023 ako riadna.

Firma Nemocnica AGEL Zvolen a.s. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 35 560 241 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 2,08%. Dosiahnutý zisk po zdanení 4 215 310 EUR vzrástol medziročne o 1 063 656 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 75,25% celkových výnosov firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne znížili o 19,4%.
  • Náklady na služby sa medziročne znížili o 2,04%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 9,96%.

Absolútne ukazovatele

43 121 992 €

4,7 %

19 999 859 €

13,4 %

25 023 787 €

5,2 %

8 902 468 €

89,9 %

-6 285 745 €

21,6 %

Relatívne ukazovatele

56.24 %

5,6 %

0.94

0,0

16.85 %

3,6 %

64.42 %

-15,9 %

0.48

0,0 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 3 110 745 € 15,4 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 32 449 496 € 1,0 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia 14 € 100,0 %
Náklady na predaj tovaru 2 650 685 € 17,2 %
Náklady na materiál, energie 8 022 655 € -19,4 %
Služby 4 887 056 € -2,0 %
Pridaná hodnota 19 999 859 € 13,4 %
Osobné náklady 21 353 375 € 10,0 %
Odpisy a opravné položky k majetku 702 084 € 43,8 %
Opravné položky 2 401 € %

Ostatné výnosy 7 537 706 € 18,5 %
Iné prevádzkové náklady 177 410 € 59,7 %
Zisk z predaja majetku -3 109 € -253,2 %
 
HV z hospodárskej činnosti 5 299 186 € 33,3 %
HV z finančnej činnosti -11 044 € 64,2 %
z toho Nákladové úroky 2 271 € -74,1 %
HV pred zdanením 5 288 142 € 34,0 %
Daň 1 072 832 € 35,2 %
HV po zdanení 4 215 310 € 33,7 %
EBITDA 6 004 379 € 34,6 %
 
Aktíva
Majetok celkom
25 023 787 € 5,2 %
 
Neobežný majetok 16 231 457 € 15,6 %
Dlhodobý hmotný majetok 16 194 623 € 15,5 %
Dlhodobý nehmotný majetok 31 834 € 114,8 %
Dlhodobý finančný majetok 5 000 € 100,0 %
 
Obežný majetok 8 515 653 € -10,1 %
Zásoby 1 476 989 € 10,3 %
Dlhodobé pohľadávky 143 992 € 24,5 %
Krátkodobé pohľadávky 6 535 070 € -15,2 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 359 602 € 15,8 %
 
Časové rozlíšenie 276 677 € 3,3 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 25 023 787 € 5,2 %
 
Vlastné imanie
8 902 468 € 89,9 %
Základné imanie 25 000 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 308 164 € 0,0 %
HV minulých rokov 4 353 994 € 262,1 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 4 215 310 € 33,7 %
 
Záväzky 8 350 409 € -30,8 %
Dlhodobé záväzky 234 827 € -15,1 %
Krátkodobé záväzky 7 163 173 € -32,6 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 952 409 € -18,3 %
 
Časové rozlíšenie 7 770 910 € 10,7 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?