Loading

Eviden Slovakia s.r.o.

Historický názov:
  • Atos IT Solutions and Services s.r.o.
  • Atos IT Solutions and Services s. r. o.
  • Siemens IT Solutions and Services s.r.o.
  • Siemens IT Solutions and Services s. r. o.
Aktualizované 13.4.2024
Partner verejného sektora Registrovaný hospodársky subjekt Výskumná organizácia

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
Eviden Slovakia s.r.o.
Sídlo:
Pribinova 19/7828
81109 Bratislava
Zápis v OR SR
Mestský súd Bratislava III
oddiel: Sro/66638/B
Od 1.10.2010, posledná zmena 3.7.2023
Štatutárny orgán:
  • Ing. Pavel Struhárik
IČO:
45650276
DIČ:
2023110661

IČ DPH:

SK2023110661
Podľa §4, registrovaný od 1.10.2010
SK NACE (RÚZ):
62090 Ostatné služby týkajúce sa informačných technológií a počítačov
Základné imanie:
8 152 000 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
  • ATOS INTERNATIONAL B.V. (90,0%)
  • ATOS SE (10,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2023 za obdobie od 01/2023 do 12/2023 podaná 28.03.2024 ako riadna.

Firma Eviden Slovakia s.r.o. dosiahla v roku 2023 tržby vo výške 58 260 768 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 20,52%. Dosiahnutý zisk po zdanení 2 788 332 EUR vzrástol medziročne o 1 807 819 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 81,91% celkových výnosov firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne znížili o 22,95%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 18,56%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 7,43%.

Absolútne ukazovatele

59 348 890 €

20,9 %

19 362 683 €

27,1 %

32 860 798 €

7,0 %

11 727 490 €

18,8 %

14 982 870 €

11,3 %

Relatívne ukazovatele

33.23 %

1,7 %

1.32

0,2

8.49 %

5,3 %

64.31 %

-3,5 %

1.94

0,0 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2023 do 12/2023 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 9 648 924 € 21,5 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 48 611 844 € 20,3 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 7 875 333 € 24,8 %
Náklady na materiál, energie 1 383 470 € -23,0 %
Služby 29 633 166 € 18,6 %
Pridaná hodnota 19 362 683 € 27,1 %
Osobné náklady 14 617 310 € 7,4 %
Odpisy a opravné položky k majetku 350 323 € -20,0 %
Opravné položky -46 295 € %
Ostatné výnosy 653 772 € -2,4 %
Iné prevádzkové náklady 1 418 715 € 145,2 %
Zisk z predaja majetku 8 296 € 22,1 %
 
HV z hospodárskej činnosti 3 690 814 € 185,4 %
HV z finančnej činnosti 364 740 € %

z toho Nákladové úroky
HV pred zdanením 4 055 554 € 199,8 %
Daň 1 267 222 € 240,5 %
HV po zdanení 2 788 332 € 184,4 %
EBITDA 3 980 430 € 131,0 %
 
Aktíva
Majetok celkom
32 860 798 € 7,0 %
 
Neobežný majetok 558 497 € -10,6 %
Dlhodobý hmotný majetok 555 988 € 3,0 %
Dlhodobý nehmotný majetok 2 509 € -97,1 %
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 30 599 560 € 5,7 %
Zásoby 68 462 € -22,6 %
Dlhodobé pohľadávky 1 411 688 € -19,1 %
Krátkodobé pohľadávky 6 083 776 € -29,6 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 23 035 634 € 24,8 %
 
Časové rozlíšenie 1 702 741 € 49,8 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 32 860 798 € 7,0 %
 
Vlastné imanie
11 727 490 € 18,8 %
Základné imanie 8 152 000 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 787 158 € 6,6 %
HV minulých rokov
HV za účtovné obdobie po zdanení 2 788 332 € 184,4 %
 
Záväzky 20 863 072 € 1,4 %
Dlhodobé záväzky 127 891 € 7,5 %
Krátkodobé záväzky 15 536 508 € 6,3 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé 100 999 € 100,0 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 5 097 674 € -12,7 %
 
Časové rozlíšenie 270 236 € 8,0 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?