Eviden Slovakia s.r.o.

Historický názov:
  • Atos IT Solutions and Services s.r.o.
  • Atos IT Solutions and Services s. r. o.
  • Siemens IT Solutions and Services s.r.o.
  • Siemens IT Solutions and Services s. r. o.
Aktualizované 7.12.2023
Partner verejného sektora Registrovaný hospodársky subjekt Výskumná organizácia

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
Eviden Slovakia s.r.o.
Sídlo:
Pribinova 19/7828
81109 Bratislava
Zápis v OR SR
Mestský súd Bratislava III
oddiel: Sro/66638/B
Od 1.10.2010, posledná zmena 3.7.2023
Štatutárny orgán:
  • Ing. Pavel Struhárik
IČO:
45650276
DIČ:
2023110661

IČ DPH:

SK2023110661
Podľa §4, registrovaný od 1.10.2010
SK NACE (RÚZ):
62090 Ostatné služby týkajúce sa informačných technológií a počítačov
Základné imanie:
8 152 000 EUR
Druh vlastníctva
Medzinárodné - súkromné
  • ATOS INTERNATIONAL B.V. (90,0%)
  • ATOS SE (10,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 17.03.2023 ako riadna.

Firma Eviden Slovakia s.r.o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 48 341 025 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 0,03%. Dosiahnutý zisk po zdanení 980 513 EUR poklesol medziročne o 656 576 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 82,27% celkových výnosov firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 63,02%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 23,77%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 5,09%.

Absolútne ukazovatele

49 102 898 €

-1,3 %

15 238 004 €

6,2 %

30 697 695 €

3,5 %

9 870 645 €

-5,5 %

13 460 660 €

2,6 %

Relatívne ukazovatele

31.52 %

1,8 %

1.12

0,0

3.19 %

-2,3 %

67.85 %

3,1 %

1.90

-0,0 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 7 944 080 € -45,2 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 40 396 945 € 19,4 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 6 310 119 € -50,3 %
Náklady na materiál, energie 1 795 626 € 63,0 %
Služby 24 995 251 € 23,8 %
Pridaná hodnota 15 238 004 € 6,2 %
Osobné náklady 13 605 894 € 5,1 %
Odpisy a opravné položky k majetku 437 996 € 19,3 %
Opravné položky 1 148 € 120,9 %
Ostatné výnosy 669 825 € -49,6 %
Iné prevádzkové náklady 578 491 € 127,1 %
Zisk z predaja majetku 6 794 € 11,1 %
 
HV z hospodárskej činnosti 1 293 119 € -38,9 %
HV z finančnej činnosti 59 600 € 0,8 %
z toho Nákladové úroky
HV pred zdanením 1 352 719 € -37,8 %
Daň 372 206 € -30,7 %
HV po zdanení 980 513 € -40,1 %
EBITDA 1 723 444 € -30,2 %
 
Aktíva
Majetok celkom
30 697 695 € 3,5 %
 
Neobežný majetok 624 807 € -31,1 %
Dlhodobý hmotný majetok 539 712 € -18,9 %
Dlhodobý nehmotný majetok 85 095 € -64,8 %
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 28 936 027 € 6,5 %
Zásoby 88 440 € 20,2 %
Dlhodobé pohľadávky 1 745 132 € 3,7 %
Krátkodobé pohľadávky 8 641 283 € -4,5 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 18 461 172 € 12,9 %
 
Časové rozlíšenie 1 136 861 € -29,1 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 30 697 695 € 3,5 %
 
Vlastné imanie
9 870 645 € -5,5 %
Základné imanie 8 152 000 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 738 132 € 12,5 %
HV minulých rokov
HV za účtovné obdobie po zdanení 980 513 € -40,1 %
 
Záväzky 20 576 896 € 13,8 %
Dlhodobé záväzky 118 954 € 13,1 %
Krátkodobé záväzky 14 616 942 € 14,1 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 5 841 000 € 13,3 %
 
Časové rozlíšenie 250 154 € -78,2 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?