ROPA Group s.r.o.

Historický názov:
  • ROPA Slovakia, s.r.o.
  • RoPa Slovakia, s.r.o.
Aktualizované 25.6.2024
Registrovaný hospodársky subjekt

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
ROPA Group s.r.o.
Sídlo:
Prievozská 4B
82109 Bratislava - mestská časť Ružinov
Zápis v OR SR
Mestský súd Bratislava III
oddiel: Sro/83858/B
Od 2.10.2010, posledná zmena 11.6.2024
Štatutárny orgán:
  • Ing. Patrik Andó
IČO:
45862729
DIČ:
2023126930

IČ DPH:

SK2023126930
Podľa §4, registrovaný od 18.2.2011
SK NACE (RÚZ):
46710 Veľkoobchod s pevnými, kvapalnými a plynnými palivami a súvisiacimi produktmi
Základné imanie:
5 000 EUR
Druh vlastníctva
Súkromné tuzemské
  • Ing. Patrik Andó (85,0%)
  • Ing. Peter Truchan (15,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 30.06.2023 ako riadna.

Firma ROPA Group s.r.o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 50 033 797 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 214,31%. Dosiahnutý zisk po zdanení 5 086 431 EUR vzrástol medziročne o 4 068 969 EUR.

Prevažná časť výnosov je tvorená tržbami za predaj tovaru, tieto tržby tvoria 80,55% celkových výnosov firmy.

Firma predala tovar za 49 899 386 EUR, dosiahla zisk z predaja tovaru vo výške 7 628 548 EUR, pracuje s obchodnou maržou vo výške 15%.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 59,2%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 53,33%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 67,36%.

Absolútne ukazovatele

61 947 151 €

238,7 %

7 352 988 €

285,9 %

11 259 385 €

93,5 %

5 107 233 €

%

3 735 651 €

%

Relatívne ukazovatele

14.70 %

2,7 %

15.55

8,8

45.18 %

27,7 %

54.64 %

-26,8 %

1.56

0,6 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 |Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 49 899 386 € 216,1 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb134 411 € -0,4 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia698 860 € 25,2 %
Náklady na predaj tovaru42 270 838 € 205,0 %
Náklady na materiál, energie418 261 € 59,2 %
Služby690 570 € 53,3 %
Pridaná hodnota7 352 988 € 285,9 %
Osobné náklady472 841 € 67,4 %
Odpisy a opravné položky k majetku185 394 € -2,9 %
Opravné položky98 561 € %

Ostatné výnosy10 842 076 € %

Iné prevádzkové náklady10 936 471 € %

Zisk z predaja majetku123 627 € %

 
HV z hospodárskej činnosti6 625 424 € %

HV z finančnej činnosti-146 475 € -58,0 %
z toho Nákladové úroky113 728 € 23,7 %
HV pred zdanením6 478 949 € %

Daň1 392 518 € %

HV po zdanení5 086 431 € %

EBITDA6 687 191 € %

 
Aktíva
Majetok celkom
11 259 385 € 93,5 %
 
Neobežný majetok1 635 686 € 65,5 %
Dlhodobý hmotný majetok1 591 344 € 71,2 %
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok44 342 € -24,1 %
 
Obežný majetok9 579 751 € 98,9 %
Zásoby878 545 € 199,3 %
Dlhodobé pohľadávky800 129 € 31,5 %
Krátkodobé pohľadávky7 839 486 € 102,7 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty61 591 € 28,6 %
 
Časové rozlíšenie43 948 € 206,3 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky11 259 385 € 93,5 %
 
Vlastné imanie
5 107 233 € %

Základné imanie5 000 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania15 802 € -71,2 %
HV minulých rokov
HV za účtovné obdobie po zdanení5 086 431 € %

 
Záväzky6 150 349 € 29,8 %
Dlhodobé záväzky128 870 € -54,2 %
Krátkodobé záväzky4 595 322 € 66,7 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé895 050 € 117,9 %
Bankové úvery krátkodobé490 794 € -61,3 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé40 313 € 86,3 %
 
Časové rozlíšenie1 803 € 3,3 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?