BUDAMAR SOUTH, s. r. o.

Historický názov:
  • SIGAL TRADE, s. r. o.
Aktualizované 29.5.2024

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
BUDAMAR SOUTH, s. r. o.
Sídlo:
Horárska 12
82109 Bratislava
Zápis v OR SR
Mestský súd Bratislava III
oddiel: Sro/68055/B
Od 14.10.2010, posledná zmena 30.11.2023
Štatutárny orgán:
  • Ing. Petr Vavroš
  • Ing. Jozef Melník
IČO:
45883599
DIČ:
2023126446

IČ DPH:

SK2023126446
Podľa §4, registrovaný od 25.11.2010
SK NACE (RÚZ):
49200 Nákladná železničná doprava
Základné imanie:
5 000 EUR
Druh vlastníctva
Súkromné tuzemské
  • BUDAMAR LOGISTICS, a.s. (51,0%)
  • A - Z EKO, s.r.o. (49,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 27.06.2023 ako riadna.

Firma BUDAMAR SOUTH, s. r. o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 42 676 604 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 55,57%. Dosiahnutý zisk po zdanení 1 678 906 EUR vzrástol medziročne o 890 203 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 98,99% celkových výnosov firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 15,93%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 54,71%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 7,28%.

Absolútne ukazovatele

43 113 475 €

57,1 %

3 088 525 €

68,4 %

10 564 396 €

66,4 %

2 754 445 €

56,8 %

2 842 546 €

107,5 %

Relatívne ukazovatele

7.24 %

0,5 %

3.84

1,4

15.89 %

3,5 %

73.93 %

1,6 %

1.38

0,1 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru
Tržby z predaja výrobkov a služieb 42 676 604 € 55,6 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru
Náklady na materiál, energie 46 394 € 15,9 %
Služby 39 541 685 € 54,7 %
Pridaná hodnota 3 088 525 € 68,4 %
Osobné náklady 804 139 € 7,3 %
Odpisy a opravné položky k majetku 35 090 € -39,0 %
Opravné položky 223 916 € 100,0 %
Ostatné výnosy 6 871 € -50,6 %
Iné prevádzkové náklady 16 034 € -14,4 %
Zisk z predaja majetku 145 546 € %

 
HV z hospodárskej činnosti 2 161 763 € 110,7 %
HV z finančnej činnosti -30 644 € -62,6 %
z toho Nákladové úroky 24 973 € 88,7 %
HV pred zdanením 2 131 119 € 111,6 %
Daň 452 213 € 106,8 %
HV po zdanení 1 678 906 € 112,9 %
EBITDA 2 051 307 € 90,0 %
 
Aktíva
Majetok celkom
10 564 396 € 66,4 %
 
Neobežný majetok 110 687 € -76,0 %
Dlhodobý hmotný majetok 73 342 € -79,3 %
Dlhodobý nehmotný majetok 0 € 0 %
Dlhodobý finančný majetok 37 345 € -65,0 %
 
Obežný majetok 10 291 354 € 79,4 %
Zásoby 333 € 42,3 %
Dlhodobé pohľadávky 187 288 € 261,2 %
Krátkodobé pohľadávky 10 102 301 € 77,7 %
Krátkodobý finančný majetok 0 € 0 %
Finančné účty 1 432 € %

 
Časové rozlíšenie 162 355 € 8,0 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 10 564 396 € 66,4 %
 
Vlastné imanie
2 754 445 € 56,8 %
Základné imanie 5 000 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania -162 155 € -74,8 %
HV minulých rokov 1 232 694 € 16,7 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 1 678 906 € 112,9 %
 
Záväzky 7 809 951 € 70,0 %
Dlhodobé záväzky 31 458 € -14,6 %
Krátkodobé záväzky 5 434 856 € 103,2 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé 1 989 019 € 11,0 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 354 618 € 296,7 %
 
Časové rozlíšenie

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?